Pagina-afbeeldingen
PDF

pito irreverenter magis quam conftanter, ut qui ipfum Senatufconfultum apud Senatum accufaret. Refpondit Fronto Catius graviter & firme: Senatus ipfe mirificus. Nam illi quoque qui prius negarant Vareno quæ petebat, eadem danda, poftquam erant data, cenfuerunt. Singulos enim, integra re, diffentire fas effe, peraéta, quod pluribus placuiffet, cunétis tuendum. Acilius tantum Rufus, & cum eo feptem an o&to? feptem immo, in priore fententia perfeverarunt. Erant in hac paucitate nonnulli, quorum temporaria gravitas, vel potius gravitatis imitatio ridebatur. Tu tamen aeftima quantum nos in ipfa pugna certaminis maneat, cujus quafi prælufio atque præcurfio has contentiones excitavit. Vale.

X I V. C. PLINIUS MAURICO SUO S.

Solicrras me in Formianum. Veniam ea conditione, ne quid contra commodum tuum facias : qua pa&tione invicem mihi caveo. Neque enim mare & litus, fed te, otium, libertatem fequor : alioqui fatius eft in urbe remanere. Oportet enim omnia aut ad alienum arbitrium, aut ad fuum facere : mei certe ftomachi hæc natura eft, ut nihil nifi totum & merum velit. Vale.

[ocr errors]

Miririca rei non interfuifti : ne ego quidem, fed me recens fabula excepit. Paffienus Paulus fplendidus eques Romanus, & inprimis eruditus, fcribit elegos. Gentilicium hoc illi. Eft enim municeps Propertii, atque etiam inter majores suos Propertium numerat. Is cum recitaret, ita coepit dicere, Prifce jubes ? Ad hoc Jabolenus Prifcus, (aderat enim ut Paulo amicissimus) Ego vero non subeo. Cogita qui rifus hominum, qui joci. Eft omnino Prifcus dubiæ fanitatis : intereft tamen officiis, adhibetur confiliis, atque etiam jus civile publice refpondet: quo magis quod tunc fecit, & ridiculum & notabile fuit. Interim Paulo aliena deliratio aliquantum frigoris attulit. Tam folicite recitaturis providendum eft, non folum ut

fint ipfi fani, verum etiam ut fanos adhibeant, Vale.

XV I. C. PLINIUS TACITO SUO S.

Pet Is ut tibi avunculi mei exitum fcribam, quo verius tradere pofteris poffis. Gratias ago. Nam video, morti ejus, fi celebretur à te, immortalem gloriam effe propofitam. Quamvis enim pulcherrimarum clade terrarum, ut populi, ut urbes memorabili cafu, quafi femper vi&turus occiderit : quamvis ipfe plurima opera & manfura condiderit, multum tamen perpetuitati ejus fcriptorum tuorum æternitas addet. Equidem beatos puto, quibus deorum munere datum eft, aut facere fcribenda aut fcribere legenda : beatiffimos vero quibus utrumque : horum in numero avunculus meus & fuis libris & tuis erit. Quo libentius fufcipio, depofco etiam quod injungis. Erat Mifeni, claffemque imperio praefens regebat. Nono Calend. Septembr. hora diei fere feptima, mater mea indicat ei, apparere nubem inufitata & magnitudine & fpecie. Ufus ille fole, mox frigida, gustaverat jacens, studebatque : poscit soleas, afcendit locum, ex quo maxime miraculum illud confpici poterat. Nubes (incertum procul - intuentibus ex quo monte, Vefuvium fuiffe poftea cognitum eft) oriebatur, cujus fimilitudinem & formam non alia magis arbor quam pinus exprefferit. Nam longiffimo velut trunco elata in altum, quibufdam ramis diffundebatur. Credo quia recenti fpiritu eve&ta, deinde fenefcente eo deftituta, aut etiam pondere fuo vićta, in latitudinem evanescebat: candida interdum, interdum fordida & maculofa, prout terram cineremve fuftulerat. Magnum propiufque nofcendum ut eruditiffimo viro vifum. Jubet liburnicam aptari : mihi si venire una vellem, facit copiam. Refpondi, ftudere me malle : & forte ipfe, quod fcriberem, dederat. Egrediebatur domo, accipit codicillos. Retinae claffiarii imminenti periculo exterriti (nam villa ea fubjacebat, nec ulla nifi navibus fuga) ut se tanto discrimine eriperet, orabant. Non vertit ille confilium, fed quod ftudiofo animo inchoaverat, obit maximo. Deducit quadriremes, afcendit ipfe non Retinae modo, fed multis (erat enim frequens amoenitas orae) laturus auxilium. Properat illuc, unde alii fugiunt: rećtumque curfum, rećta gubernacula in periculum tenet, adeo folutus metu, ut omnes illius mali motus, omnes figuras, ut deprehenderat oculis, di&taret enotaretque. Jam navibus cinis inciderat, quo propius accederet, calidior & denfior, jam pumices etiam, nigrique & ambufti, & fra&i igne lapides. Jam vadum fubitum, ruinaque montis litora obftantia, cunétatufque paulum, an retro fle&teret, mox gubernatori, ut ita faceret monenti, Fortes, inquit, fortuna juvat : Pomponianum pete. Stabiis erat, diremptus finu medio. Nam fenfim circumactis curvatifque litoribus mare infunditur. Ibi, quanquam nondum periculo appropinquante, confpicuo tamen, & cum crefceret, proximo, farcinas contulerat in naves, certus fugæ, fi contrarius ventus refediffet : quo tunc avunculus meus fecundiffimo inveétus comple&titur trepidantem, consolatur, hortatur : utque timorem ejus, fua fecuritate leniret, deferri fe in balineum jubet, lotus accubat, coenat, atque hilaris, aut, quod eft aeque magnum, fimilis hilari. Interimè Vefuvio monte pluribus kocis latiffimae flammae, altaque incendia relucebant, quorum fulgor & claritas tenebris no&tis excitabatur. Ille agreftium trepidatione, igni reli&tas defertasque villas per solitudinem ardere, in reme

[graphic]
« VorigeDoorgaan »