Pagina-afbeeldingen
PDF

noffe debes. Eft enim probitate morum, ingenii elegantia, operum varietate monftrabilis. Scripfit mimiambos tenuiter, argute, venufte, atque in hoc genere eloquentiffime. Nullum eft enim genus, quod abfolutum, non poffit eloquentiffimum dici. Scripfit comoedias, Menandrum, aliofque ætatis ejufdem æmulatus. Licet has inter Plautinas Terentianafgue numeres. Nunc primum fe in vetere comoedia, fed non tanquam inciperet, oftendit : non illi vis, non granditas, non subtilitas, non amaritudo, non dulcedo, non lepos defuit.. Ornavit virtutes, infe&tatus eft vitia, fi&tis nominibus decenter, veris ufus eft apte. Circa me tantum benignitate nimia modum exceffit, nifi quod tamen poëtis mentiri licet. In fumma extorquebo ei librum, legendumque, immo edifcendum mittam tibi. Neque enim dubito futurum, ut non deponas, si femel fumpferis. Vale.

XXII , C. PL IN IUS TY RON I SUO S. Macsa res a&ta eft omnium, qui funt pro

vinciis praefuturi, magna omnium, qui fe fimpliciter credunt amicis. Luftricus Bruttianus cum Montanum Atticinum comitem fuum in multis flagitiis deprehendiffet, Caefari fcripfit, Atticinus flagitiis addidit, ut quem deceperat, accuaret. Recepta cognitio et. Fui in confilio, egit uterque pro fe, egit autem carptim, & w&tà wεφάλαιὰ : quo genere veritas ftatim oftenditur. Protulit Bruttianus teftamentum fuum, quod Atticini manu fcriptum effe dicebat. Hoc enim & arcana familiaritas, & querendi de eo, quem fic amaffet, neceffitas indicabatur. Enumeravit crimina foeda manifeftaque. Ille cum diluere non poffet, ita regeffit, ut dum defenditur, turpis : dum accufat, fceleratus probaretur. Corrupto enim fcribae servo, interceperat commentarios, intercideratque, ac per fummum nefas utebatur adverfus amicum crimine fuo. Fecit pulcherrime Cæfar. Non enim de Bruttiano, fed ftatim de Atticino perrogavit. Damnatus & in infulam relegatus : Bruttiano juftiffimum integritatis teftimonium redditum, quem quidem etiam conftantiæ gloria fecuta eft. Nam defenfus expeditiffime, accufavit vehementer, nec minus acer quam bonus & fincerus apparuit. Quod tibi fcripfi, ut te fortitum provinciam praemonerem, plurimum tibi credas, nec cuiquam fatis fidas : deinde fcias, fi quis forte, quod abominor, fallat, paratam ultionem, qua tamen ne fit opus, etiam atque etiam attende. Neque enim tam jucundum eft vindicari, quam decipi miferum. Vale.

XXI I I. C. PLINIUS TRIARIO SUO S.

Iurense petis, ut agam caufam pertinentem ad curam tuam, pulchram alioquin & famofam : faciam, fed non gratis. Qui fieri poteft (inquis) ut non gratis ? tu potes. Exigam enim mercedem honeftiorem gratuito patrocinio. Peto atque etiam pacifcor, ut fimul agat Cremutius Rufo, folitum hoc mihi, & jam in pluribus claris adolefcentibus faétitatum. Nam mire concupifco bonos juvenes oftendere foro, affignare famae. Quod fi cui, praeftare Rufoni meo debeo, vel propter natales ipfius, vel propter eximiam mei caritatem : quem magni æftimo in iifdem judiciis, ex iifdem etiam partibus conpici, audiri. Obliga me, obliga antequam dicat. Nam cum dixerit, gratias ages. Spondeo, folicitudini tuæ, fpei meæ, magnitudini causæ suffe&turum. Eft indolis optimæ, brevi produ&turus alios, fi interim proveétus fuerit à nobis. Neque enim cuiquam tam clarum ftatim ingenium eft, ut poffit emergere, nifi illi materia, occafio, fautor etiam commendatorque contingat. Vale.

[ocr errors]

QυΑν multum intereft, quid à quoque fiat! Eadem enim faéta claritate vel obfcuritate facientium, aut tolluntur altiffime, aut humillime deprimuntur. Navigabam per Larium noftrum, cum fenior amicus oftendit mihi villam, atque etiam cubiculum quod in lacum prominet. Ex hoc (inquit) aliquando municeps mo/?ra cum marito fe præcipitavit. Caufam requifivi. Maritus ex diutino morbo circa velanda corporis ulceribus putrefcebat : Uxor, ut infpiceret, exegit : neque enim quenquam fidelius judicaturum, poffetne fanari. Vidit, defperavit. Hortata eft, ut moreretur, comefque ipfa mortis, dux, immo & exemplum & neceffitas fuit. Nam se cum marito ligavit, abjecitgue in lacum. Quod faétum, ne mihi quidem, qui municeps, nifi proxime, auditum eft : non quia minus illo clariffimo Arriae fa$to, fed quia minor eft ipfa. Vale.

XX V. C. PLINIUS HISPANO SUO S.

Scribis, Robuftum, fplendidum equitem Rom. cum Attilio Scauro amico meo Ocriculum ufque commune iter peregiffe : deinde nufquam comparuiffe : petis ut Scaurus veniat, nofque, fi poteft, in aliqua inquifitionis veftigia inducat. Veniet, vereor ne fruftra. Sufpicor enim tale nefcio quid Robufto accidiffe, quale aliquando Metilio Crifpo, municipi meo. Huic ego ordines impetraveram, atque etiam proficifcenti quadraginta millia nummûm ad inftruendum fe ornandumgue donaveram : nec poftea aut epiftolas ejus, aut aliquem de exitu nuncium accepi. Interceptusne fit à suis, an cum fuis, dubium : certe non ipfe, non quifquam ex fervis ejus apparuit. Utinam ne in Robufto idem experiamur! tamen accerfamus Scaurum. Demus hoc tuis, demus optimi adolefcentis honeftiffimis precibus, qui pietate fumma, mira etiam fagacitate patrem quaerit :

« VorigeDoorgaan »