Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

XXX. C. PLINIUS FABATO SUO S.

D(vs, me Hercule, natales tuos perinde ac noftros celebrare, cum laetitia noftrorum ex tuis pendeat, cujus diligentia & cura hic hilares, iftic fecuri fumus. Villa Camilliani quam in Campania poffides, eft quidem vetuftate vexata, ea tamen, quae funt pretiofiora, aut integra manent, aut leviffime laefa funt. Attendemus ergo ut quam faluberrime reficiantur. Ego videor habere multos amicos, fed hujus generis, cujus & tu quaeris, & res exigit, prope neminem. Sunt enim omnes togati & urbani : rufticorum autem praediorum adminiftratio pofcit durum aliquem & agreftem, cui nec labor ille gravis, nec cura fordida, nec triftis folitudo videatur. Tu de Rufo honeftiffime cogitas. Fuit enim filio tuo familiaris. Quid tamen nobis ibi praeftare poffit, ignoro, velle plurimum, credo, Vale.

[ocr errors]

XXXI. C. PLINI US CORNELIANO SUO S.

EvocArus in confilium à cafare nostro ad Centumcellas (hoc loco nomen) longe maximam cepi voluptatem. Quid enim jucundius quam Principis juftitiam, gravitatem, comitatem, in feceffu quoque ubi haec maxime recluduntur, infpicere ? Fuerunt variae cognitiones, & quæ virtutes judicis per plures fpecies experirentur. Dixit caufam Claudius Arifto princeps Ephefiorum, homo munificus, & innoxiae popularitatis: inde invidia, & ab diffimillimis diffimilis delator immiffus. Itaque abfolutus vindicatufque eft. Sequenti die audita eft Galitta adulterii rea. Nupta haec Tribuno militum honores petituro, & fuam & mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. Maritus Legato Confulari, ille Caefari fcripferat. Caesar excussis probationibus, centurionem exauctoravit, atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod nifi duorum effe non poterat reliqua pars ultionis, fed maritum non fine aliqua reprehenfione patientiæ, amor uxoris retardabat: quam quidem etiam poft delatum adulterium

domi habuerat, quafi contentus æmulum removiffe. Admonitus, ut perageret accufationem, peregit invitus, fed illam damnari etiam invito accufatore neceffe erat: damnata, & Juliæ legis poenis reli&ta eft. Cæfar & nomen centurionis, & commemorationem difciplinae militaris fententiæ adjecit, ne omnes ejufmodi caufas revocare ad fe videretur. Tertio die indu&ta cognitio eft multis fermonibus, & vario rumore jaétata Julii Tyronis codicillis, quos ex parte veros effe conftabat, ex parte falfi dicebantur. Substituebantur crimini Sempronius Senecio, Eques Romanus, & Eurythmus, Cæfaris libertus, & procurator. Haeredes, cum Caesar esset in Dacia, communiter epiftola fcripta petierant ut fufciperet cognitionem : fufceperat. Reverfus diem dixerat, & cum ex haeredibus quidam quasi reverentia Eurythmi remitterent accusationem, pulcherrime dixerat, Nec ille Polycletus ef?, nec ego Nero. Indulferat tamen petentibus «lilationem, cujus tempore exaéto confederat auditurus. A parte hæredum intraverunt duo: omnino poftularunt, ut omnes hæredes agere cogerentur, cum detuliffent omnes, aut fibi quoque defitere permitteretur. Locutus et Caear fumma gravitate, fumma moderatione: cum• que advocatus Senecionis & Eurythmi dixiffet, fufpicionibus relinqui reos, nifi audirentur, Λ'om curo (inquit) am ífti fufpicionibus relinquantur, ego relinquor. Dein converfus ad nos, 'Ewíçza ès, quid facere debeamus ? J/$i enim queri volunt quod fibi licuerit non accufare : tum ex Confulis fententia jufit denunciari hacredibus omnibus, aut agerent, aut finguli approbarent caufas non agendi, alioqui fe vel de calumnia pronunciaturum. Vides quam honefti, quam feveri dies, quos jucundiffimae remiffiones fequebantur. Adhibebamur quotidie coenae. Erat modica, fi Principem cogites: interdum áwpoáμ&τ& audiebamus, interdum jucundiffimis fermonibus nox ducebatur. Summo die abeuntibus nobis (quam diligens in Cæfare humanitas!) xenia funt miffa. Sed mihi ut gravitas cognitionum, confilii honor, fuavitas fimplicitafque convi&tus, ita locus ipfe perjucundus fuit. Villa pulcherrima cingitur viridiffimis

agris: imminet litori, cujus in finu quam maxi

mus portus velut amphitheatrum. Hujus finiftrum brachium firmiffimo opere munitum eft : dextrum elaboratur. In ore portus infula affurgit, quae illatum vento mare, objacens frangat, tutumque ab utroque latere decurfum navibus præftet. Affurgit autem arte vifenda : ingentia faxa latiffima navis provehit. Contra, haec alia fuper alia deje&ta ipfo pondere manent, ac fenfim quodam velut aggere conftruuntur. Eminet jam, & apparet faxeum dorfum, impactofque fluétus in immenfum elidit, & tollit. Vaftus illic fragor, canumque circa mare. Saxis deinde pilæ adjiciuntur, quæ procedente tempore enatam infulam imitentur. Habebit hic portus etiam nomen auétoris, eritque vel maxime salutaris. Nam per longissimum spatium

litus importuofum hoc receptaculo utetur. Vale.

xxxr 1. c. PLINIUS QUINTI LIANo sUo s.

Quamvis & ipfe fis continentiffimus, & filiam tuam ita inftitueris, ut decebat filiam tuam, Tutilii neptem, cum tamen fit nuptura honeftiffimo viro, Nonio Celeri, cui ratio civilium officiorum neceffitatem quandam nitoris imponit, debet fecundum conditiones mariti, vefte,- comitatu (quibus non quidem augetur

« VorigeDoorgaan »