Pagina-afbeeldingen
PDF

tor etiam, quod domus aliquando C. Caffii, hujus, qui Caffianae fcholæ princeps & parens ferviet domino non minori. Implebit enim illam Quadratus meus, ut decebit, rurfufque ei priftinam dignitatem, celebritatem, gloriamque reddet, cum tantus orator inde procedet, quantus juris ille confultus. Vale.

XXV. C. PLINIUS RUFO SUO S.

O QUANTUM eruditorum aut modeftia ipforum, aut quies operit & fubtrahit famae! At nos eos tantum diéturi aliquid, aut le&turi timemus, qui ftudia fua proferunt: cum illi, qui tacefit, hoc amplius præftent, quod maximum opus filentio reverentur. Expertus scribo, quod fcribo. Terentius Junior equeftribus militiis, atque etiam procuratione Narbonenfis provinciae, integerrime fun&tus, recepit fe in agros fuos, paratifque honoribus tranquilliffimum otium prætulit. Hunc ego invitatus hofpitio, ut bonum patrem familiae, ut diligentem agricolam intuebar: de his locuturus, in quibus illum verfari putabam: & coeperam, cum ille me do&tiffimo fermone revocavit ad

ftudia. Quam terfa omnia! quam Latina! quam Graeca! Nam tantum utraque lingua valet, ut ea magis videatur excellere, quam cum maxime loquitur. Quantum ille legit! quantum tenet! Athenis vivere hominem, non in villa putes. Quid multa ? auxit folicitudinem meam, effecitque, ut illis, quos doétiffimos novi, non minus hos feduétos, & quafi rufticos verear. Idem fuadeo tibi. Sunt enim ut in caftris, fic etiam in literis noftris plures cultu pagano, quos cinétos & armatos, & quidem ardentifimo ingenio, diligentius crutatus invenies. Vale.

XXVI. C. PLINIUS MAXIMO SUO S.

Nuren me cujufdam amici languor admonuit, optimos effe nos, dum infirmi fumus. Quem enim infirmum aut \avaritia, aut libido solicitati non amoribus servit, non appetit honores, opes negligit, & quantulumcunque, ut reliéturus, fatis habet : Tunc Deos, tunc hominem effe fe meminit, invidet nemini, neminem miratur, neminem defpicit, ac ne fermonibus quidem malignis, aut attendit, aut alitur, balinea imaginatur, & fontes. Haec fumma curarum, fumma votorum, mollemque in pofterum, & pinguem fi contingat evadere, hoc eft, innoxiam beatamque deftinat vitam. Poffum ergo, quod pluribus verbis, pluribus etiam voluminibus philofophi docere conantur, ipfe breviter tibi, mihique praecipere, ut tales effe fani perfeveremus, quales nos futuros profitemur infirmi. Vale.

XX VII. C. PLINIUS SURAE SUO S.

Et mihi difcendi, & tibi docendi ficultatem otium praebet. Igitur perquam velim fcire, effe phantafmata, & habere propriam figuram, numenque aliquod putes, an inania & vana ex metu noftro imaginem accipere. Ego ut effe credam, inprimis eo ducor, quod audio accidiffe Curtio Rufo. Tenuis adhuc & obfcurus obtinenti Africam comes haeferat. Inclinato die spatiabatur in porticu: offertur ei mulieris figura, humana grandior pulchriorque, perterrito Africam fe futurorum prænunciam dixit. Iturum enim Romam, honorefque gefturum, atque etiam cum fummo imperio ifi eandem pro

vinciam reverfurum, ibique moriturum. Fa&a funt omnia. Praeterea accedenti Carthaginem, egredientique navem, eandem figura in litore occurriffe narratur. Ipfe certe implicitus morbo, futura praeteritis, adverfa fecundis auguratus, fpem falutis, nullo fuorum defperante, projecit. Jam illud, nonne & magis terribile, & non minus mirum eft ? quod exponam ut accepi. Erat Athenis fpatiofa & capax domus, sed infamis & pestilens: per silentium noctis sonus ferri, &, si attenderes acrius, strepitus vinculorum longius primo, deinde proximo reddebatur. Mox apparebat idolon, fenex macie & fqualore confećtus, promiffa barba, horrenti capillo, cruribus compedes, manibus catenas gerebat, quatiebatque : inde inhabitantibus triftes diraeque noctes per metum vigilabantur : vigiliam morbus & crefcente formidine, mors fequebatur. Nam interdiu quoque quanquam abfcefferat imago, memoria imaginis oculis inerrabat, longiorifque caufa timoris timor erat. Deferta inde & damnata folitudine domus, totaque illi monftro relićta : profcribebatur tamen, feu quis emere, feu quis conducere, ignarus tanti mali vellet. Venit Athenas philofo

[ocr errors]

phus Athenodorus, legit titulum, auditoque
pretio, quia fufpe&ta vilitas, percun&tatus, om-
nia docetur, ac nihilominus, immo tanto ma-
gis conducit : ubi coepit advefperafcere, jubet
fterni fibi in prima domus parte, pofcit pupil-
lares, ftylum, lumen : fuos omnes in interiora
dimittit, ipfe ad fcribendum, animum, oculos,
manum intendit, ne vacua mens audita fimula-
cra & inanes fibi metus fingeret. Initioque
ubique filentium no&tis, deinde concuti ferrum,
vincula moveri: ille non tollere oculos, non
remittere ftylum, fed obfirmare animum, auri-
bufque prætendere : tum crebrefcere fragor,
adventare etiam, ac jam ut in. limine, jam ut

intra limem audiri : refpicit, videt, agnofcitque

narratam fibi effigiem. Stabat innuebatque di-
gito fimilis vocanti : hic contra, ut paululum ex-
pećtaret, manu fignificat, rurfufque ceris &
ftylo incumbit : illa fcribentis capiti catenis in-
fonabat : refpicit rurfus idem quod prius innu-
entem : nec moratus tollit lumen, & fequitur.
Ibat illa lento gradu, quafi gravis vinculis.
Poftquam deflexit in aream domus, repente
dilapfa deferit comitem, defertus herbas & fo-
lia concerpta fignum loco ponit. Poftero die

[ocr errors]

|

« VorigeDoorgaan »