Pagina-afbeeldingen
PDF

adit magiftratus, monet, ut illum locum effodi jubeant. Inveniuntur offa inferta catenis & implicita, quæ corpus aevo terraque putrefactum nuda & exefa reliquerat vinculis : colleéta publice fepeliuntur : domus poftea rite conditis manibus caruit. Et hæc quidem affirmantibus credo : illud affirmare aliis poffum. Eft libertus mihi Marcus, non illiteratus, cum hoc minor frater eodem le&to quiefcebat. Is vifus eft fibi cernere quendam in toro refidentem, admoventemque capiti fuo cultros, atque etiam ex ipso vertice amputantem capillos. Ubi illuxit, ipfe circa verticem tonfus, capilli jacentes reperiuntur. Exiguum temporis medium, & rurfus fimile aliud priori fidem fecit. Puer in paedagogio miftus pluribus dormiebat : venerunt per feneftras (ita narrat) in tunicis albis duo, cubantemque detonderunt : & qua venerant, recefferunt. Hunc quoque tonfum, fparfofque circa capillos dies oftendit. Nihil notabile fecutum, nifi forte, quod non fui reus : futurus, fi Domitianus, fub quo haec acciderunt, diutius vixiffet. Nam in fcrinio ejus datus à Caro de me libellus inventus eft, ex quo conje&tari poteft, quia reis moris eft fubmittere capillum, recifos meorum capillos, depulfi, quod imminebat, periculi fignum fuiffe. Proinde rogo eruditionem tuam intendas. Digna res eft quam diu multumque confideres : ne ego quidem indignus, cui copiam fcientiæ tuæ facias. Licet etiam utramque in partem, ut foles, difputes : ex altera tamen fortius, ne me fufpenfum incertum

[graphic]

que dimittas, cum mihi confulendi caufa fuerit,

ut dubitare definerem. Vale. xxv 1 1 I. c. PLIN I Us sEPTitio sUo s.

Ais quofdam apud te reprehendiffe tanquam amicos meos ex omni occafione ultra modum laudem. Agnofco crimen, ample&or etiam. Quid enim honeftius culpa benignitatis ? qui funt tamen ifti, qui amicos meos melius norint? Sed ut norint, quid invident mihi feliciffimum errorem ? ut enim non fint tales, quales à me praedicantur, ego tamen beatus quod mihi videntur. Igitur ad alios hanc finiftram diligentiam conferant : nec funt parum multi, qui carpere amicos fuos judicium vocant : mihi nunquam perfuadebunt, ut meos amari à me nimium putem. Vale.

XXIX. C. PLINIUS MONTANO SUO S,

Riornis, deinde indignaberis, fi legeris: quod nifi legeris, non potes credere. Eft via Tiburtina intra primum lapidem (proxime annotavi) monimentum Pallantis, ita infcriptum, HU I c sENATUS OB FIDEM PIETATEM QUE ERGA PATRONos o RNAMENTA PRÆTORIA DE CREVIT, ET sEsTERTIUM cENT IE s QUI NQUAGIEs : cUJUS HONORE coNTENTUs FUIT. Equidem nunquam fum miratus, quæ fæpius à fortuna, quam à judicio proficifcerentur. Maxime tamen hic metitulus admonuit, quam effent mimica & inepta, quæ interdum in hoc coenum, in has fordes adjicerentur : quæ denique ille furcifer, & recipere aufus eft, & recufare, atque etiam, ut moderationis exemplum, pofteris prodere. Sed quid indignor ? Ridere fatius eft, ne fe magnum aliquod adeptos putent, qui huc felicitate perveniunt, ut rideantur. Vale.

XXX, C, PLINI US GENITORI SUO S.

Toroyror quod difcipulum ut fcribis, optimæ fpei amififti, cujus & valetudine & morte impedita ftudia tua quid nefciam, cum fis omnium officiorum obfervantiffimus, cumque omnes quos probas effufiffime diligas ? Me huc quoque urbana negotia perfequuntur, non dele&tant. Sunt enim, qui me aut judicem, aut arbitrum faciant. Accedunt querelæ rufticorum, qui auribus meis poft longum tempus fuo jure abutuntur. Inftat & neceffitas agrorum locandorum perquam molefta. Adeo rarum eft invenire idoneos condu&tores, quibus ex caufis precario ftudeo: ftudeo tamen. Nam & fcribo aliquid & lego: fed cum lego, ex comparatione fentio quam male fcribam ; licet tu mihi bonum animum facias, qui libellos meos de ultione Helvidii, orationi Demofthenis wgt& Mefftfs confers: quam fane, cum componerem illos, habui in manibus, non ut æmularer (improbum enim, ac pene furiosum) sed tamen imitarer & fequerer, quantum aut diverfitas ingeniorum, maximi & minimi, aut caufae diffimilitudo pateretur. Vale.

XXXI. C. PLINIUS CORNUTO SUO S. Claudius Pollio amari à te cupit. Dignus hoc ipfo quod cupit : deinde, quod ipfe te diligit. (Neque enim fere quifquam exigit iftud, nifi qui facit) vir alioqui reétus, integer, quietus, ac pene ultra modum (fi quis tamen ultra modum) verecundus. Hunc cum fimul militaremus, non folum ut commilito infpexi: nam prœerat alae militari. Ego jussus à Legato Confulari rationem alarum & cohortium excutere, ut magnam quorundam foedamque avaritiam, & negligentiam parem. Ita hujus summam integritatem, solicitam diligentiam inveni. Poftea promotus ad ampliffimas procurationes, nulla occafione corruptus, ab infito abftinentiæ amore deflexit ; nunquam fecundis rebus intumuit, nunquam officiorum varietate continuam laudem humanitatis infregit ; eademque firmitate animi laboribus fuffecit, qua nunc otium patitur. Quod quidem paulifper cum magna sua laude intermifit & posuit, à Corelio

« VorigeDoorgaan »