Pagina-afbeeldingen
PDF

& paucis, idem iterum amicis, foro & negotiis non abftinuiffem. Addidi, hunc ordinem me & in fcribendo fequi, ut neceffitates voluptatibus, feria jucundis anteferrem, ac primum amicis, tum mihi fcriberem. Liber fuit & opufculis varius & metri. Ita folemus, qui ingenio parum fidimus, fatietatis periculum fugere. Recitavi biduo: hoc affenfus audientium exegit. Et tamen ut alii tranfeunt quaedam, imputantque, quod tranfeant : fic ego nihil praetereo, atque etiam non præterire me teftor. Lego enim omnia, ut omnia emendem, quod contingere non poteft eleéta recitantibus. At illud modeftius, & fortaffe reverentius, fed hoc fimplicius & amantius. Amat enim qui fe fic amari putat, ut tædium non pertimefcat. Alioqui quid præftant fodales, fi conveniunt voluptatis fuae caufa ? delegatus ac fimilis ignoto eft, qui amici librum bonum mavult audire, quam facere. Non dubito cupere te pro cætera mei caritate, quam maturiffime legere hunc adhuc mufteum librum. Leges, fed retraétatum, quae caufa recitandi fuit : & tamen nonnulla jam ex eo nofti. Haec vel emendata poftea, vel (quod interdum longiore mora folet) deteriora faéta, quafi nova rurfus & refcripta cognofces. Nam plerifque mutatis, ea quoque mutata videntur quæ manent. Vale.

XXI I. C. PLINIUS GEM INIO SUO S.

NgostiNE hos, qui omnium libidinum fervi, fic aliorum vitiis irafcuntur, quafi invideant, & graviffime puniunt, quos maximie imitantur ? cum eos etiam, qui non indigent clementia ullius, nihil. magis quam lenitas deceat. Atque ego optimum & emendatiffimum exiftimo, qui caeteris ita ignofcit, tanquam ipfe quotidie peccet : ita peccatis abftinet, tanquam nemini ignofcat. Proinde hoc domi, hoc foris, hoc in omni vitae genere teneamus, ut nobis implacabiles fimus, exorabiles iftis etiam, qui dare veniam, nifi fibi nefciunt: mandemufque memoriae, quod vir mitiffimus, & ob hoc quoque maximus, Thrafea, crebro dicere folebat ; QUI viTi A oDit, HoMiNEs oDit. Fortaffe quaeris, quo commotus hæc fcribam. Quidam nuper, fed melius coram. Quanquam ne tunc quidem. Vereor enim ne id, quqd improbo, eos fe&tari, carpere, referre, huic, quod quam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

maxime praecipimus, repugnet. . Quifquis ille, qualifcunque, fileatur: quem infignire, exempli nihil, non infignire, humanitatis plurimum refert. Vale.

XXI I I. C. PLINIUS MARCE LLINO SUO S.

Омыл mihi ftudia, omnes curas, omnia avocamenta exemit, excuffit, eripuit dolor : quem ex morte Junii Aviti graviffimum cepi. Latum clavum in domo mea induerat: fuffragio meo adjutus in petendis honoribus fuerat: ad hoc ita me diligebat, ita verebatur, ut me

formatore morum, me quafi magiftro uteretur.

Rarum hoc adolefcentibus noftris. Nam quotufquifque vel ætati alterius, vel auétoritati, ut minor cedit? Statim fapiunt, ftatim fciunt omnia : neminem verentur, imitantur neminem, atque ipfi fibi exempla funt. Sed non Avitus, cujus hæc præcipua prudentia, quod alios prudentiores arbitrabatur: haec praecipua eruditio, quod difcere volebat. Semper ille aut de ftudiis aliquid, aut de officiis vitae confulebat: femper ita recedebat, ut melior fa&tus : & erat fa&tus, vel eo quod audierat, vel quod omnino quæfiA a

erat. Quod ille obfequium Serviano, exa&iffimo viro, præftitit ? quem Legatum Tribunus ita & intellexit, & cepit, ut ex Germania in Pannoniam tranfeuntem, non ut commilito, fed ut comes affeétatorque fequeretur. Qua induftria, qua modeftia Quaeftor Confulibus fuis (& plures habuit) non minus jucundus & gratus, quam ufui fuit ? quo difcurfu, qua vigilantia hanc ipfam aedilitatem, cui præreptus eft, petiit ? Quod vel maxime dolorem meum exulcerat: obverfantur oculis caffi labores, & infru&tuofae preces, & honor, quem meruit. Tantum non redit animo ille latus clavus, in penatibus meis fumptus: redeunt illa prima, illa poftrema fuffragia mea, illi fermones, illæ confultationes. Afficior adolefcentia ipfius, afficior neceffitudinum cafu. Erat illi grandis natu parens, erat uxor, quam ante annum virginem acceperat : erat filia quam paulo ante fuftulerat. Tot fpes, tot gaudia dies unus in diverfa convertit. Modo defignatus ædilis, recens maritus, recens pater, inta&tum honorem, orbam matrem, viduam uxorem, filiam pupillam, ignaram avi, ignaramque patris reliquit. Accedit lacrymis meis, quod abfens & impen

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Anos in te meus cogit, non ut praecipiam (neque enim præceptore eges) admoneam tamen, ut quæ fcis, teneas & obferves, aut fcias melius. Cogita te miffum in provinciam Achajam, illam veram & meram Græciam, in qua primum humanitas, literæ, etiam fruges inventae esse creduntur : missum ad ordinandum ftatum liberarum civitatum, id eft, ad homines maxime liberos, quijus à natura datum virtute, meritis, amicitia: foedere denique & religione tenuerunt. Reverere conditores Deos, nomina deorum : reverere gloriam veterem, & hanc ipfam fene&tutem, quæ in homine venerabilis, in urbibus facra eft : Sit apud te honor antiquitatis, fit ingentibus factis, fit fabulis quoque. Nihil ex cujufquam dignitate,

[graphic]
« VorigeDoorgaan »