Pagina-afbeeldingen
PDF

nihil ex libertate, nihil etiam ex ja&atione decerpferis. Habe ante oculos hanc effe terram, quae nobis miferit jura, quæ leges non viéta acceperit, fed petentibus dederit : Athenas effe, quas adeas: Lacedæmonem effe, quam regas: quibus reliquam umbram, & refiduum libertatis nomen eripere durum, ferum, barbarumque eft. Vides à medicis, quanquam in adverfa valetudine nihil fervi ac liberi differant, mollius tamen liberos clementiufque tra&tari ? Recordare quid quæque civitas fuerit : non ut defpicias, quod effe defierit. Abfit fuperbia, aperitas: nec timueris contemptum. An contemnitur, qui imperium, qui fafces habet ? nifi qui humilis & fordidus, & qui fe primus ipfe contemnit. Male vim fuam poteftas aliorum contumeliis experitur : male terrore veneratio acquiritur : longeque valentior amor ad obtinendum, quod velis, quam timor. Nam timorabit, fi recedas, manet amor: ac fic, ut ille in odium, hic in reverentiam vertatur. Te vero etiam atque etiam (repetam enim) meminiffe ' oportet officii tui titulum, ac tibi ipfum interpretari, quale quantumque sit ordinare statum liberarum civitatum. Nam quid ordinatione civilius ? quid libertate pretiofius ? porro quam turpe, fi ordinatio everfione, libertas fervitute mutetur ? Accedit quod tibi certamen eft tecum : onerat te Quaefturæ tuæ fama, quam ex Bithynia optimam revexifti : onerat teftimonium Principis : onerat Tribunatus, Praetura, atque haec ipfa legatio, quafi præmium data. Quo magis nitendum eft, ne in longinquam provinciam, quam fuburbanam, ne inter fervientes, quam liberos, ne forte quam judicio miffus, ne rudis & incognitus, quam exploratus probatufque, humanior, melior, peritior fuiffe videaris. Cum fit alioqui, ut faepe audifti, faepe legifti, multo deformius amittere, quam non affequi laudem. Haec velim credas, quod initio dixi, fcripfiffe me admonentem, non præcipientem, quanquam praecipientem quoque. Quippe non vereor in amore ne modum excefferim. Neque enim periculum eft, ne fit nimium quod effe maximum debet. Vale.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Sære te monui, ut libros, quos vel pro te, vel in Blateram (immo & pro te & in illum : ita enim materia cogebat) compofuifti, quam maturiffime emitteres : quod nunc præcipue morte ejus audita, & hortor & moneo. Quamvis enim legeris multis, legendofque dederis, nolo tamen quenquam opinari defunéto demum inchoatos, quos incolumi eo peregifti. Salva fit tibi conftantiae fama. Erit autem, fi notum æquis iniquifque fuerit, non poft inimici mortem fcribendi tibi natam effe fiduciam : fed jam paratam editionem morte præventam. Simul vitabis illud,

Ουχόσιον φθιμένοισιν επ' ανδράσιν ευχετάασθαι. Nam quod de vivente fcriptum, de vivente recitatum eft, in defunétum quoque tanquam viventem adhuc editur, fi editur ftatim. Igitur fi quid aliud in manibus, differ: interim hoc perfice, quod nobis, qui legimus olim, abfolutum videtur, fed jam videatur & tibi, cujus cunétationem nec res ipfa defiderat, & temporis ratio praecedit. Vale.

I I. C. PLINIUS SABINO SUO S.

Facis jucunde, quod non folum plurimas epiftolas meas, verum etiam longiffimas flagitas, in quibus parcior fui, partim quia tuas occupationes verebar, partim quia ipfe multum diftringebar plerumque frigidis negotiis : quæ fimul & avocant animum & comminuunt. Præterea nec materia plura fcribendi dabatur : neque enim eadem noftra conditio, quæ M. Tullii, ad cujus exemplum nos vocas. Illi enim & copiofiffimum ingenium, & ingenio materiam, quâ varietas rerum, quâ magnitudo largiffime fuppetebat. Nos quam anguftis terminis claudamur, etiam tacente me perfpicis: nifi forte volumus fcholafticas tibi, atque (ut ita dicam) umbraticas literas mittere. Sed nihil

« VorigeDoorgaan »