Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

quibus nullus faciendi, quæ audire erubefcunt. Et ille quidem praeftitit, quod rogabatur : finebat fides. Liber tamen, ut faétum ipfum manet, manebitque, legeturque femper tanto magis, quia non ftatim. Incitantur enim homines ad cognofcenda quæ differuntur. Vale.

XX VIII. C. PLINIUS ROMANO SUO S.

Post longum tempus, epiftolas tuas, fed tres pariter recepi, omnes elegantiffimas, amantiffimas, & quales à tevenire praefertim defideratas oportebat: quarum una injungis mihi jucundiffimum minifterium, ut ad Plotinam, fanétiffimam foeminam, literae tuae perferantur : perferentur : eadem commendas Popilium Artemifium, ftatim praeftiti quod petebat. Indicas etiam modicas te vindemias collegiffe, communis hæc mihi tecum, quanquam in diverfiffima parte terrarum, querela eft. Altera epiftola nuncias multa te nunc di&tare, nunc fcribere, quibus nos.tibi repræfentes. Gratias ago, agerem magis, fi me illa ipfa, quæ fcribis, aut di&tas, legere voluiffes. Et erat æquum ut te mea, ita me tua fcripta cognofcere, etiamfi ad С с 4

alium quam ad me pertinerent. Polliceris in fine cum certius de vitae nostrae ordinatione aliquid audieris, futurum te fugitivum rei familiaris, ftatimque ad nos evolaturum, qui jam tibi compedes ne&timus, quas perfringere nullo modo poffis. Tertia epiftola continebat, effe tibi redditam orationem pro Clario, eamque vifam veriorem quam dicente me, audiente te fuerit. Eft uberior. Multa enim poftea inferui. Adjicis, alias te literas curiosius seriptas mififfe : an acceperim quæris : non accepi, & accipere gestio. Proinde prima quaque occasione mitte, appofitis quidem ufuris, quas ego (num parcius poffim ?) centefimas computabo. Vale.

XXIX. C. PLINIUS RUSTICO SUO S.

Ur fatius eft, unum aliquid infigniter, quam facere plurima mediocriter: ita plurima mediocriter, fi non poffis unum aliquid infigniter. Quod intuens ego, variis me ftudiorum generibus, nulli fatis confifus experior. Proinde cum hoc vel illud legis, ita fingulis veniam, ut non fingulis dabis. An cæteris artibus excufatio in numero, literis durior lex, in quibus

:

difficilior effe&us eft? quid autem ego de venia quafi ingratus ? nam fi ea facilitate haec proxima acceperis, qua priora, laus potius fperanda quam venia obfecranda eft: mihi tamen venia fufficit. Vale.

XXX. C. PLINIUS GEMINIO SUO S.

Laudas mihi, & frequenter praefens, & nunc per epiftolas Nonium tuum, quod fit liberalis in quofdam : & ipfe laudo, fi tamen non in nos folos. Volo enim eum, qui fit vere liberalis tribuere patriæ, propinquis, affinibus, amicis, fed amicis dico* pauperibus : non ut ifti qui iis potiffimum donant qui donare maxime poffunt. Hos ego vifcatis hamatifque muneribus, non fua promere puto, fed aliena corripere. Sunt ingenio fimili, qui quod huic donant, auferunt illi, famamque liberalitatis avaritia petunt. Primum eft autem fuo effe contentum : deinde quos præcipue fcias indigere, fuftentantem foventemque, orbe quodam focietatis ambire. Quæ cunéta fi facit ifte, ufque quaque laudandus eft: fi unum aliquod, minus quidem, laudandus tamen. Tam rarum eft

[graphic]
[ocr errors]

etiam imperfe&tae liberalitatis exemplar: ea invafit homines habendi cupido, ut poffideri magis quam poffidere videantur.

XXXI. C. PLINIUS SARDO SUO S.

Posrogam à te receffi, non minus tecum quam cum apud te fui. Legi enim librum tuum, identidem repetens ea maxime (non enim mentiar) quæ de me fcripfifti, in quibus quidem percopiofus fuifti: quam multa, quam varia, quam non eadem de eodem, nec tamen diverfa, dixifti? Laudem pariter & gratias agam ? neutrum fatis pofum: etfi pofiem, timerem ne arrogans effet, ob ea laudare, ob quæ gratias agerem. Unum illud addam, omnia mihi tanto laudabilioravisa, quanto jucundiora: tantojucundiora, quanto laudabiliora erant. Vale.

XXXII. C. PLINIUS TITIANO SUO S.

Ωυτ» agis ? quid a&turus es? ipfe vitam jucundiffimam, id eft otiofiffimam vivo. Quo fit ut fcribere longiores epiftolas nolim, velim legere: illud tanquam delicatus, hoc tanquam otiofus.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Iserbi in materiam veram, fed fimillimam
fictae, dignamque ifto laetiffimo, altiffimo, pla-
neque poëtico ingenio. Incidi autem dum fu-
per coenam varia miracula hinc inde referuntur.
Magna auétoris fides, tametfi quid poëtæ cum
fide ? is tamen auétor, cui bene vel hiftoriam
scripturus credidisses. Est in Africa Hippo-
nenfis Colonia, mari proxima, adjacet ei navi-
gabile ftagnum, ex quo, in modum fluminis
aeftuarium emergit, quod vice alterna prout
æftus aut repreffit, aut impulit, nunc infertur
mari, nunc redditur ftagno. Omnis hic aetas
pifcandi, navigandi, atque etiam natandi ftudio
tenetur : maxime puerorum, quos otium luduf-
que folicitant. His gloria & virtus, altiflime
provehi : vi&tor ille, qui longiffime ut litus, ita
fimul nantes reliquit. Hoc certamine puer qui-
dam audentior cacteris in ulteriora tendebat,
Delphinus occurrit, & nunc præcedere puerum,
nunc fequi, nunc circuire, poftremo fubire,

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »