Pagina-afbeeldingen
PDF

precibus indulferis, tamen etiam ex refcripto intelligo, libentius hoc ei te praeftitiffe, quia pro me rogabat. Videor ergo summam voti mei confecutus, cum inter initia feliciffimi principatus tui, probaveris me ad peculiarem indulgentiam tuam pertinere : eoque magis liberos concupifco, quos habere etiam illo triftiffimo feculo volui, ficut potes duobus matrimoniis meis credere : fed Dii melius, qui omnia integra bonitati tua refervarunt. Malui hoc potius tempore me patrem fieri, quo futurus effem & fecurus & felix.

[ocr errors]

Ispuloruria tua, Imp. optime, quam pleniffimam experior, hortatur me ut audeam tibi etiam pro amicis obligari, inter quos fibi vel praecipuum locum vindicat Voconius Romanus, ab ineunte aetate condifcipulus & contubernalis meus, quibus ex caufis & à Divo patre tuo petieram, ut illum in ampliffimum ordinem promoveret, fed hoc votum meum bonitati tuae refervatum eft, quia mater Romani liberalitatem feftertii quadringenties, quod conferre fe

3.

filio codicillis ad patrem tuum fcriptis profeffa fuerat, nondum fatis legitime peregerat: quod poftea fecit admonita à nobis. Nam & fundos emancipavit, & cætera quæ in emancipatione implenda folent exigi, confummavit. Cum fit ergo finitum quod fpes noftras morabatur, non fine magna fiducia subsigno. Auget fidem pro moribus Romani mei, quos & liberalia ftudia exornant, & eximia pietas, quæ hanc ipfam matris liberalitatem, & ftatim patris haereditatem, & adoptionem à vitrico meruit, auget hæc & natalium & paternarum facultatum fplendor, quibus fingulis multum commendationis acceffurum, etiam ex meis precibus indulgentiæ tuæ credo. Rogo ergo, Domine, ut me exoptatiffimæ mihi gratulationis compotem facias, & honeftis (ut fpero) affe&tibus meis præftes, ut non in me tantum, verum & in amico gloriari judiciis tuis poffim.

IV. C. PLINIUS TR. IM P. S.

Proximo anno, Domine, graviffima valetu

dine ufgue ad periculum vitæ vexatus, Iatra

lipten adfumpfi, cujus folicitudini & ftudio, tuæ tantum indulgentiæ beneficio, referre gratiam parem poffum. Quare rogo, des ei civitatem Romanam. Eft enim peregrinæ conditionis manumiffus à peregrina. Vocatur ipfe Harpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quæ jam pridem defunéta eft. Item rogo des jus Quiritium libertis Antoniae Maximillae, ornatifimæ foeminæ, Heliæ, & Antoniæ Harmeridi: quod à te, petente patrona, peto,

[ocr errors]

Ехевимвки, Domine, verbis non poffum, quantum me gaudio adfecerint epiftolæ tuæ, ex quibus cognovi, te Harpocrati Iatraliptæ meo etiam Alexandrinam civitatem tribuiffe, quamvis fecundum inftitutionem principum non temere eam dare propofuiffes. Effe autem Harpocram vδμε μεμφιτικά, indico tibi : rogo ergo indulgentiffime Imp. ut mihi ad Pompejum Plantam, praefećtum AEgypti, amicum tuum, fic ut promififti, epiftolam mittas: obviam iturus, quo maturius Domine exoptatiffime, adventus tui gaudio frui poffim. Rogo permittas mihi quam longiffime occurrere tibi.

[ocr errors]
[ocr errors]

Proxiwx infirmitas mea, Domine, obligavit me Posthumio Marino medico, cui parem gratiam referre beneficio tuo poffum, fi precibus meis ex confuetudine bonitatis tuæ indulferis. Rogo ergo ut propinquis ejus des civitatem, Chryfippo Mithridatis, uxorique Chryfippi Stratonicæ Epigoni. Item liberis ejufdem Chryfippi Epigono & Mithridati, ita ut fint in patris poteftate, utque iis in libertos fervetur jus patronorum. Item rogo indulgeas jus Quiritium L. Satrio Abafcantio, & P. Caefio Phofphoro, & Panchariæ Soteridi, quod à te, volentibus patronis, peto.

[ocr errors]

Scio, Domine, memoriæ tuæ, quæ eft benefaciendi tenaciffima, preces noftras inhærere, quia tamen in hoc quoque faepe indulfifti, admoneo fimul & impenfe rogo, ut A&tium Suram , prætura exornare digneris, cum locus vacet, ad quam fpem alioqui quietiffimum hortatur &

[graphic]
[ocr errors]

natalium fplendor, & fumma integritas in paupertate, & ante omnia felicitas temporum, quae bonam confcientiam civium tuorum ad ufum indulgentiæ tuæ provocat & extollit.

VIII. C PLINIUS TR. IMP. S.

Сем fciam, Domine, ad teftimonium laudemque morum meorum pertinere, tam boni principis judicio exornari, rogo, dignitati, ad quam me provexit indulgentia tua, vel auguratum, vel feptemviratum, quia vacant, adjicere digneris, ut jure facerdotii precari deos pro te publice poffim, quos nunc precor pietate privata.

[ocr errors]

Victoria tuae, optime Imp. maximas, pulcherrimæ, antiquiffimæ, & tuo nomine, & Reipubl. gratulor: deofque immortales precor, ut omnes cogitationes tuas tam laetus fequatur eventus, ut virtutibus tantis gloria imperii & novetur, & augeatur.

« VorigeDoorgaan »