Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Servilius Pudens legatus Domine viii. Cal. Decemb. Nicomediam venit, meque longæ expe&tationis folicitudine liberavit.

[ocr errors]

Rosasuw Geminum, Domine, ar&tiffimo vinculo mecum tua in me beneficia junxerunt. Habui enim illum quaeftorem in confulatu, mei fumme obfervantiffimum expertus: tantam mihi poft confulatum reverentiam praeftat, ut publicae neceffitudinis pignora, privatis cumulet officiis. Rogo ergo ut ipfi apud te pro dignitate ejus, precibus meis faveas : cui, & fiquid credis, indulgentiam tuam dabis, dabit ipfe operam, ut in his quae ei mandaveris, majora mereatur. Parciorem me in laudando facit, quod fpero tibi & integritatem ejus, & probitatem, & induftriam non folum ex ejus honoribus, quos in urbe fub oculis tuis geffit, verum etiam ex commilitio effe notiffimam. Illud unum, quod propter caritatem ejus nondum

mihi videor fatis plene feciffe, etiam atque etiam facio: teque Domine rogo, gaudere me exornata quaeftoris mei dignitate, id eft per illum mea, quam maturiffime velis.

XII. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Dı F F ic 1 LE eft Domine exprimere verbis, quantam perceperim laetitiam, quod & mihi & focrui meae praeftitifti, ut ad finem confulatus Coelium Clementem in hanc provinciam transferres. Ex illo enim menfuram beneficii tui penitus intelligo, cum tam plenam indulgentiam cum tota domo mea experiar, cui referre gratiam parem nec audeo quidem, quamvis maxime debeam: itaque ad vota confugio, deosque precor, ut iis quæ in me affidue confers, non indignus exiftimer.

[ocr errors]

Scrirsit mihi, Domine, Lycormas libertus tuus, ut fi qua legatio à Bofphoro veniffet urbem petitura, ufque in adventum fuum retineretur. Et legatio quidem duntaxat in eam civi

tatem, in qua ipfe fum, nulla adhuc venit: fed venit tabellarius Sauromata, quem ego ufus opportunitate, quam mihi cafus obtulerat, cum tabellario qui Lycormam ex itinere praeceffit, mittendum putavi: ut poffis ex Lycormæ & ex regis epiftolis pariter cognofcere, quæ fortaffe pariter cire debes.

XI V. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Rex Sauromates fcripfit mihi, effe quædam quae deberes quam maturiffime fcire. Qua ex caufa feftinationem tabellarii, quem ad te cum epiftolis mifit, diplomate adjuvi.

[ocr errors]

Lεσκτο Sauromatæ regis, cum fua fponte Niceae, ubi me invenerat, biduo fubftitiffet, longiorem moram faciendam Domine non putavi : primum, quod incertum adhuc erat quando libertus tuus Lycormas venturus effet :

deinde, quod ipfe proficifcebar in diverfam

provinciæ partem, ita officii neceffitate exigente. Haec in notitiam tuam perferenda exiftimavi, quia proxime fcripferam, petiiffe Lycormam, ut legationem, fi qua veniffet à Bofphoro, ufque in adventum fuum retinerem, quod diutius faciendi nulla mihi probabilis ratio occurrit, praefertim cum epiftolae Lycormæ, quas detinere, ut ante praedixi, nolui, aliquot diebus hunc legatum anteceffurae viderentur.

[graphic]
[ocr errors]

Агоьычъ, Domine, miles, qui eft in ftatione Nicomedenfi, fcripfit mihi quendam nomine Callidromum, cum detineretur à Maximo & Dionyfio piftoribus, quibus operas fuas locaverat, confugiffe ad tuam ftatuam: perduétumque ad magitratus indicaffe, fervife aliquando Laberio Maximo, captumque a Sufago in Moesia, & à Decibalo muneri missum Pacoro Parthiæ regi : pluribufque annis in minifterio ejus fuiffe, deinde fugiffe, atque ita in Nicomediam perveniffe. Quem ego perduétum ad me, cum eadem narraffet, mittendum ad te putavi, quod paulo tardius feci, dum requiro gemmam, quam fe habentem imaginem Pacori, & quibus infignibus ornatus fuiffet, fubtraétam indicabat, Volui enim hanc quoque, fi inveniri potuiffet, fimul mittere: ficut glebulam mifi, quam fe ex Parthico metallo attuliffe dicebat. Signata eft annulo meo, cujus eft apofphragifma quadriga.

XVII. C. PLINIUS TR. IM P. S.

Млхімом libertum & procuratorem tuum, Domine, per omne tempus, quo fuimus una, probum & induftrium, & diligentem, ac ficut rei tuæ amantiffimum, ita difciplinæ tenaciffimum expertus, libenter apud te teftimonio profequor ea fide quam tibi debeo.

XVIII. C. PLIN HUS TR. IMP. S.

Gлагом Baffum, Domine, praefe&tum orae Ponticæ, integrum, probum, induftrium, atque inter ita reverentifimum mei expertus, voto pariter & fuffragio profequor ea fide quam tibi debeo: quem abunde confpexi inftru&tum commilitio tuo, cujus difciplinæ debet, quod indulgentia tua dignus eft. Apud me & milites & pagani, & à quibus juftitia ejus & humanitas penitus infpe&ta eft, certatim ei qua privatim,

« VorigeDoorgaan »