Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

& agri, de quibus loquor, fint ultra centefimum & quinquagefimum lapidem.

XXV. TR. PLINIO S.

Er privatas multas, & omnes publicas caufas petendi commeatus reddidifti : mihi autem vel fola voluntas tua fuffeciffet. Neque enim dubito, te ut primum potueris, ad tam diftri&tum officium reverfurum. Statuam poni mihi à te eo quod defideras loco (quanquam ejufmodi Honorum parciffimus) tamen patior, ne impediffe curfum erga me pietatis tuæ videar.

[ocr errors]

Qաւ, confido, Domine, ad curam tuam pertinere, nuncio tibi me Ephefum cum omnibus meis örëp μzÀázv navigaffe, quamvis contrariis ventis retentus. Nunc deftino partim orariis navibus, partim vehiculis provinciam petere. Nam ficut itineri graves æftus, ita continuæ navigationi Etefiae reluétantur.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

XXVII.. TR. PLINIO S.

Rrcre renunciati mi Secunde cariime. Pertinet enim ad animum meum, quali itinere in provinciam pervenias. Prudenter autem conftituis, interim navibus, interim vehiculis uti, prout loca fuaferint.

XX VIII. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Sicur faluberrimam navigationem, Domine, ufque Ephefum expertus: ita inde poftquam vehiculis iter facere coepi, graviffimis aeftibus, 'atque etiam febriculis vexatus Pergami fubftiti. Rurfus enim tranfiffem in orarias naviculas, contrariis ventis retentus, aliquanto tardius quam fperaveram, id eft xv. Cal. O&obris Bithyniam intravi. Non poffum tamen de mora queri, cum mihi contigerit, quod erat aufpicatiffimum, natalem tuum in provincia celebrare. Nunc Reip. Prufenfium impendia, redditus, debitores excutio, quod ex ipfo traétu magis ac magis neceffarium intelligo. Multae enim pecuniæ variis ex caufis à privatis detinentur :

[ocr errors]

praeterea quaedam minime legitimis fumptibus
erogantur. Haec tibi Domine in ipfo ingreffu
.meo fcripfi. Quintodecimo Cal. O&tob. Do-
mine provinciam intravi, quam in eo obfequio,
in ea erga te fide, quam de genere humano
mereris, inveni. Difpice, Domine, an necef-
farium putes mittere huc menforem : videntur
enim non mediocres pecuniæ poffe revocari à
curatoribus operum, fi menfuræ fideliter agan-
tur: ita certe profpicio ex ratione Prufenfium,
quam cum Maximo tra&to.

XXIX. TRAJANUS PLINIO S.

Сurвккм, fine querela corpusculi tui &
tuorum, pervenire in Bithyniam potuiffes, ac
fimile tibi iter ab Ephefo, ut navigationi fuif-
fet, quam expertus ufque illo eras. Quo au-
tem die pervenifes in Bithyniam, cognovi,
Secunde cariffime, literis tuis. Provinciales
credo prospectum fibi à me intelligent. Nam
& tu dabis operam ut manifeftum fit illis,
electum te esse, qui ad eosdem mei loco mitte-
reris. Rationes aütem in primis tibi rerum
publicarum excutiendæ funt. Nam & effe eas
Еe 4

:

vexatas fatis conftat. Menfores vix etiam iis operibus, quæ aut Romæ, aut in proximo fiunt, fufficienter habeo, fed in omni provincia inveniuntur, quibus credi poffit, & ideo non deerunt tibi, modo velis diligenter excutere.

[ocr errors]

Roco Domine confilio me regas haefitantem, utrum per publicos civitatum fervos, quod ufque adhuc fa&tum, an per milites adfervare cuftodias debeam. Vereor enim ne & per fervos publicos parum fideliter cuftodiantur, & non exiguum militum numerum hæc cura diftringat. Interim publicis fervis paucos milites addidi. Video tamen periculum.effe, ne idipfum utrifque negligentiae caufa fit, dum communem culpam hi in illos, illi in hos regerere posse confidunt.

XXXI. TRA JANUS PLINIO S. Nни opus eft, mi Secunde carifime, ad

continendas cuftodias plures commilitones converti. Perfeveremus in ea confuetudine, quæ ifti provinciae et, ut per publicos fervos cutodiantur. Etenim, ut fideliter hoc faciant, in tua severitate ac diligentia positum est. In primis enim, ficut fcribis, verendum eft, ne fi permifceantur fervis publicis milites, mutua inter fe fiducia negligentiores fint. Sed & illud hæreat nobis, quam pauciffimos milites à fignis avocandos esse.

XXXI I. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Gabros Bassus præfeétus oræ Ponticæ, & reverentifime & officiofiffime, Domine, venit ad me, & compluribus diebus , fuit mecum. Quantum perfpicere potui, vir egregius, & indulgentia tua dignus, cui ego motum feci praecepiffe te, ut ex cohortibus quibus me praeeffe voluifti, contentus effet beneficiariis decem, equitibus duobus, centurione uno. Refpondit, non fufficere fibi hunc numerum, idque fe fcripturum tibi. Hoc in caufa fuit, quo minus ftatim revocandos putarem quos habet fupra IlllIslCrush.

« VorigeDoorgaan »