Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Er ut mihi fcripfit Gabius Baffus, non fufficere fibi eum militum numerum, qui ut daretur illi, mandatis meis complexus fum. Quot quæris fcripfiffe me ? ut notum haberes, his literis fubjici juffi. Multum intereft, res pofcat, an homines imperare latius velint. Nobis autem utilitas demum fpe&tanda eft, & quantum fieri poteft, curandum, ne milites à fignis abfint. *

XXXIV. . C. PLINIUS TR. IMP. S.

Prvssssss, Domine, balineum habent & fordidum & vetus : id itaque indulgentia tua reftituere defiderant. Ego tamen aeftimans novum fieri deberi : videris mihi defiderio eorum indulgere poffe. Erit enim pecunia ex qua fiat, primum ea, quam revocare à privatis, & exigere jam coepi : deinde, quam ipfi erogare in oleum foliti, parati funt in opus balinei conferre, quod alioqui & dignitas civitatis, & feculi tui nitor poftulat.

XXXV. TRAJANUS PLINIO S.

Sı inftru&io novi balinei oneratura vires Prufenfium non eft, poffumus defiderio eorum indulgere : modo ne quid ideo aut intribuant; aut minus illis in pofterum fiat ad neceffarias erogationes.

XXXVI. C. PLINIUS TRAJANO IMP. S.

Maximus libertus & procurator tuus Domine, præter decem beneficiarios, quos adfignari à me Gemellino, optimo viro, juffifti, fibi quoque confirmat neceffarios effe milites. Ex his interim, ficut inveneram in minifterio ejus, relinquendos exiftimavi, praefertim cum ad frumentum comparandum iret in Paphlagoniam. CJuinetiam tutelae caufa, quia ita defiderabat, addidi duos equites. In futurum quid fervari velis, rogo refcribas.

|

:

[ocr errors]

Nuse quidem proficifcentem ad comparationem frumentorum, Maximum libertum meum, reéte militibus inftruxifti : fungebatur enim & ipfe extraordinario munere, cum ad priftinum aétum reverfus fuerit, fufficient illi duo à te dati milites, & totidem à Virdio Gemellino procuratore meo, quem adjuvat.

XXXVI II. C. PLINIUS TR. IM P. S.

Sewprosius Cælianus, egregius juvenis,

repertos inter tyrones duos fervos mifit ad me :

quorum ego fupplicium diftuli, ut te conditorem difciplinae militaris, firmatoremque confulerem de modo poenae. Ipfe enim dubito ob hæc maxime, quod, ut jam dixerant, facramento militari nondum diftributi in numeros erant. Quid ergo debeam fequi, rogo Domine fcribas, præfertim cum pertineat ad exemplum.

[ocr errors]

XXXIX. TRAJANUS PLINIO S.

Secuspuw mandata mea fecit Sempronius Cælianus, mittendo ad te eos, de quibus cognosci oportebat, an capitale supplicium meruisse videantur. Refert autem, voluntarii fe obtulerint, an le&ti fint, vel etiam vicarii dati. Le&ti si sint, inquisitor peccavit: si vicarii dati, penes eos culpa eft qui dederunt, fi ipfi cum haberent conditionis fuae confcientiam, venerunt, animadvertendum in illos erit. Neque enim multum intereft, quod nondum per numeros diftributi funt. Ille enim dies, quo primum probati funt, veritatem ab his originis fuæ exigit.

XL. • C. PLINIUS TRAJANO IMP. S.

Salva magnitudine tua, Domine, defcendas 'oportet ad meas curas, cum jus mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. In plerifque civitatibus, maxime Nicomediæ & Niceæ, quidam vel in opus damnati, vel in ludum, fimiliaque his genera poenarum, publicorum fervorum officio minifterioque funguntur, atque etiam ut publici fervi annua accipiunt, quod ego cum audiffem, diu multumque haefitavi, quid facere deberem. Nam & reddere poenae poft longum tempus plerofque jam fenes, & quantum affirmatur frugaliter, modefteque viventes, nimis feverum arbitrabar, & in publicis officiis retinere damnatos, non satis honestum putabam : eosdem rursus à Republica pasci otiosos, inutile, non pafci etiam periculofum exiftimabam. Neceffario ergo rem totam, dum te confulerem in fufpenfo reliqui. Quaeres fortaffe quemadmodum evenerit, ut poenis, in quas damnati erant, exolvereatur : & ego quaefivi, fed nihil comperi. Quod affirmare tibi poffum, ut decreta, quibus damnati erant, proferebantur: ita nulla monumenta, quibus liberati probarentur. Erant tamen qui dicerent, deprecantes, jussu proconsulum, legatorumve dimiffos. Addebat fidem, quod credibile erat, nemine hoc aufum fine aućtore.

XLI. TRAJANUS PLI NIO S.

Mewissais idcirco, te in iftam provinciam miffum, quoniam multa in ea emendanda ap

« VorigeDoorgaan »