Pagina-afbeeldingen
PDF

datumque à fenatu jus omnibus, de quibus ille aliquid conftituiffet, ex integro agendi duntaxat per biennium, interrogavi hunc quem relegaverat, an adiisset, docuissetque proconsulem. Negavit.- Per quod effeétum eft, ut te confulerem, an reddendum eum poenæ fuæ, an gravius aliquid, & quid potiffimum, conftituendum putares & in hunc, & in eos, fi qui forte in fimili conditione invenirentur. Decretum Calvi & edi&tum, item decretum Baffi his literis fubjeci.

L X V. TRAJANUS PLIN IO S.

Quid in perfonam eorum ftatuendum fit, qui à P. Servilio Calvo proconsule in triennium relegati, & mox ejufdem ediéto reftituti in provincia remanferunt: proxime tibi refcribam, cum causas hujus facti à Calvo requifiero. Qui à Julio Basso in perpetuum relegatus est, cum per biennium agendi facultatem habuerit, fi exiftimabat fe injuria relegatum, neque id fecerit, atque in provincia morari perfeveraverit, vin&us mitti ad præfe&tos prætorii mei debet. Neque enim fufficiet, eum poenæ fuæ reftitui, quam contumacia elufit.

[ocr errors][merged small]

inchoaturus : Flavius Archippus vacationem petere coepit, ut philofophus. Fuerunt qui dicerent, non modo liberandum eum judicandi neceffitate, fed omnino tollendum de judicum numero, reddendumque poenæ, quam fractis vinculis evafiffet. Recitata eft fententia Velii Pauli proconfulis, qua probabatur Archippus crimine falfi damnatus in metallum. Ille nihil proferebat quo reftitutum fe doceret. Adlegabat tamen, pro reftitutione & libellum à fe Domitiano datum, & epiftolas ejus ad honorem fuum pertinentes, & decretum Prufenfium. Addebat his & tuas literas fcriptas fibi, addebat & patris tui ediétum, & epiftolam, quibus confirmasset beneficia à Domitiano data. Itaque quamvis eidem talia crimina applicarentur, nihil decernendum putavi, donec te confulerem de eo, quod mihi conftitutione tua dignum videbatur. Ea quæ funt utrinque recitata, his literis fubjeci.

EPISTOLA DOM ITIAN I AD TERENTIUM MAXIMUM.

Flavi Us Archippus philosophus impetravit à me, ut agrum ei DC. circa Prufiadam, patriam fuam emi juberem, cujus reditu fuos alere pqffet,

quod ei præfari volo : fummam expenfam libe

ralitati meae feres. EJUSD EM A D L. APPIUM MAXIMUM.

Акснirreм philofophum, bonum virum, & profeffione fua etiam majoribus refpondentem, commendatum habeas velim, mi Maxime, & plenam ei humanitatem tuam prafes in iis, quæ verecunde à te defideraverit.

[ocr errors]

Quaedam sINE DUBIO, QUI R I T Es, I PsA FELICITAS TEMPORUM E DI CIT, NEC SPEC'TANDUs EsT IN I I s BONUs PRINCEPs, QUIBUS ILLUM INTELLIG I sATis EsT, cUM Hoc si Bi QUisQUE cIvIUM M EoRUM SPON

dere possit, M E secURITATEM OMNIUM Qyteti Me E PRA tulisse, Ut et lI BENTER NOvA BEN E F I C I A CON FERRE M, ET ANTE M E coNcessA sERvAREM. NE TAM E N A EI QUAM GAUDI I s PUBLI c I s AD+ E R A T H AEsI TATI ONEM, vE L EORUM QUI I M PETRAvE RUNT DI FFID ENTI A, vEL EJ Us M E MoRI A QUI PRÆSTI TIT, NEc EssAR 1 UM PARITER CREDI DI, AC LAETUM, OB VI AM DUBITANTI BUs INDULGENTI AM M EAM M 1 TTERE. Nolo Exist 1 M ET QUI sQyAM, QUÆ ALIO PRINcI PE vEL PRIVATIM vEL PUBLICE CONSE CUT Us, IDEO SALTEM A Me RescIND 1, UT pot I Us MI H1 De Be At, sI I LLA RATA ET cERTA FECERO. Nec GRATU LA T I O U LLI Us I NsTAURAT I s E G ET PREc I BUs, ET QUI NON HABENT, ME QUEM fortUNA 1 M PER 1 1 vultU M E lioRE REsРЕхит, Novi s вENER I сп I s vAcARE PATIANTUR, ET EA DEM UM sc I ANT ROG AND A EssE, QUÆ NON HABENT.

[ocr errors]

EPISTOLA EJUSDEM AD TULLIUM JUSTUM.

Сем nerum omnium ordinatio, quæ prioribus temporibus inchoatæ confummatæque funt, obfervamda fit, tum epißolis etiam Domitiani /landum

[ocr errors]

Flavi Us Archippus per falutem tuam æternitatemque petiit à me, ut libellum quem mihi dedit, mitterem tibi. Quod ego fic roganti præftandum putavi, ita tamen, ut mifíurum me, notum accufatrici ejus facerem : à qua & ipfa acceptum libellum his epiftolis junxi, quo facilius velut audita utraque parte difpiceres, quid ftatuendum putares.

[ocr errors]

Porurr quidem ignoraffe Domitianus, in quo ftatu effet Archippus, cum tam multa ad honorem ejus pertinemtia fcriberet, fed meæ naturæ accommodatius eft, credere etiam ftatü

[graphic]
« VorigeDoorgaan »