Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

quanto melius, honeftorum hominum liberos, quam è plebe in curiam admitti. Ego à deftinatis cenforibus, quid fentirem interrogatus, eos quidem, qui minores xxx. annis geffiffent magiftratum, putabam poffe in fenatum, & fecundum ediétum Augufti, & fecundum legem Pompejam legi, quoniam Auguftus gerere magiftratus minoribus annis xxx. permififfet, lex fenatorem effe voluiffet, qui geffiffet magiftratum. De his autem qui non geffiffent, quamvis effent aetatis ejufdem, cujus illi quibus gerere permiffüm eft haefitabam. Per quod effectum eft, ut te Domine confulerem, quid obfervari velles.. Capita legis, tum ediétum Augufti literis fubjeci,

[ocr errors]

Isterrrerarios tuae mi Secunde carifiime, idem exiftimo, haétenus edi&to divi Augufti novatam effe legem Pompejam, ut magiftratum quidem capere poffent ii, qui non minores duorum & viginti annorum effent, & qui accepiffent, in fenatum cujufque civitatis pervenirent. Cæterum non capto magiftratu,

eos qui minores xxx. annorum fint, quia magiftratum capere poffint, in curiam etiam loci cujufque non exiftimo legi poffe.

[ocr errors]

Сем Prufae ad Olympum Domine publicis negotiis intra hofpitium, eodem die exiturus vacarem, Asclepiades magistratus indicavit, appellatum me à Claudio Eumolpo : cum Coccejanus Dion in Bule adfignari civitati opus, cujus curam egerat, vellet. Tum Eumolpus adsistens Flavio Archippo dixit, exigendam esse à Dione rationem operis ante quam Reip. traderetur, quod aliter feciffet ac debuiffet. Adjecit etiam, effe in eodem opere pofitam tuam ftatuam, & corpora fepultorum uxoris Dionis, & filiorum, poftulavitque ut cognofcerem pro tribunali. Quod cum ego me protinus fa&turum, dilaturumque profeétionem dixiffem, ut longiorem diem ad inftruendam caufam darem, utque in alia civitate cognofcerem, petiit. Ego me auditurum Niceæ refpondi. Ubi cum fediffem cogniturus, idem Eumolpus, tanquam adhuc parum inftru&tus, dilationem. petere

[ocr errors]

coepit. Contra Dion, ut audiretur exigere. Di&ta funt utrinque multa, etiam de caufa. Ego cum dandam dilationem, & confulendum exiftimarem in re ad exemplum pertinenti, dixi utrique parti, ut poftulationum fuarum libellos darent. Volebam enim te ipforum potiffimum verbis, ea quæ erant propofita, recognofcere. Et Dion quidem fe daturum dixit, & Eumolpus refpondit, complexurum fe libello, quae Reipublicae peteret. Caeterum quod ad fepultos pertinet, non accufatorem fe, fed advocatum Flavii Archippi, cujus mandata pertuliffet Archippus. Cui Eumolpus sicut Prusiae adsistebat, dixit, fe libellum daturum. Ita nec Eumolpus, nec Archippus, quamplurimis diebus expe&tati, adhuc mihi libellos dederunt. Dion dedit, quem huic epiftolae junxi. Ipfe in re præfenti fui, & vidi quoque ftatuam in bibliotheca pofitam. Id autem, in quo dicuntur fepulti filii cjus, & uxor Dionis, in area collocatum, quae porticibus includitur. Te Domine rogo, ut me in hoc praecipue genere cognitionis regere digneris, cum alioquin magna fit expe&tatio: ut neceffe fit, in ea re, quæ & in confeffum venit, & exemplis defenditur, deliberare.

LXXXVI ... TRAJANUS PLINIO S,

Porusri non haerere, mi Secunde carifime circa id, de quo me confulendum exiftimafti, cum propofitum meum optime noffes, non ex metu, nec terrore hominum, aut criminibus majeftatis reverentiam , nomini meo adquiri, Omiffa ergo ea quæftione, quam non admitterem, etiamfi exemplis adjuvaretur, ratio totius operis effe&ti fub cura tua Cocceiano Dioni excutiatur: cum & utilitas civitatis exigat, nec aut recufet Dion, aut debeat recufare.

LXXXVI I. C. PLINIUS TR. IMP. S,

Rocarus Domine à Nicenfibus publice, per ea quae mihi & funt & debent effe fanétiffima, id eft, per aeternitatem tuam falutemque, ut preces fuas ad te perferrem, fas non putavi negare, acceptumque ab his libellum, huic epiftolæ junxi.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

LXXXVII I.. TRAJANUS PLINIO S.

Nic ENsiBUs, qui inteftatorum civium fuorum conceffam vindicationem bonorum à Divo Augufto adfirmant, debebis vacare, contra&tis omnibus perfonis ad idem negotium pertinentibus, adhibitis Virdio Gemellino, & Epimacho liberto meo procuratoribus, ut æftimatis etiam iis quae contradicuntur, quod optimum credideritis, ftatuatis.

[ocr errors]

Orro Domine, & hunc natalem, & plurimos alios quam feliciffimos agas, æternaque laude florentem virtutis tuæ gloriam, & incolumis, & fortis aliis fuper alia operibus augeas.

[ocr errors]

Agnosco vota tua mi Secunde carissime, quibus precaris, ut plurimos, & feliciffimos natales fiorente ftatu reipublicae noftrae agam.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »