Pagina-afbeeldingen
PDF

citra dolorem tamen : aditus tantum mortis durior longiorque, fed hic ipfe laudabilis. Nam cum vocem praepararet, a&turus in confulatu principi gratias, liber, quem forte acceperat grandiorem, & feni & ftanti ipfo pondere elapfus eft. Hunc dum confequitur colligitque, per laeve & lubricum pavimentum fallente vetigio cecidit, coxamque fregit, quæ parum apte collocata, relu&ante ætate, male coiit. Hujus viri exequiae magnum ornamentum principi, magnum feculo, magnum etiam foro & roftris attulerunt. Laudatus est à consule Cornelio Tacito. Nam hic fupremus foelicitati ejus cumulus acceffit, laudator eloquentiffimus, & ille quidem plenus annis abiit, plenus honoribus, illis etiam quos recufavit. Nobis tamen quaerendus ac defiderandus eft, ut exemplar aevi prioris : mihi vero praecipue, qui illum non folum publice, fed etiam privatim quantum admirabar, tantum diligebam. Primum, quod utrique eadem regio, municipia finitima, agri etiam poffeffionefque conjunétae. Praeterea quod ille tutor mihi reli&tus, affe&tum parentis exhibuit. Sic candidatum me fuffragio ornavit, fic ad omnes honores meos ex feceffibus accur

rit, cum jam pridem ejufmodi officiis renunciaffet, fic illo die, quo facerdotes folent nominare, quos digniffimos facerdotio judicant, me femper nominabat. Quinetiam in hac noviffima valetudine, veritus, ne forte inter quinqueviros crearetur, qui minuendis publicis fumptibus judicio Senatus conftituebantur, cum illi tot amici senes, consularesque superessent, me hujus ætatis, per quem excufaretur, elegit, his quidem verbis : Etiamfi filium haberem, tibi mandarem. Quibus ex caufis neceffe eft tanquam immaturam mortem ejus in finu tuo defieam: fi tamen fas eft aut flere, aut omnino mortem vocare, qua tanti viri mortalitas magis finita, quam vita eft. Vivit enim, vivetque femper, atque etiam latius in memoria hominum & fermone verfabitur, poftquam ab oculis receffit. Volui tibi multa alia fcribere, fed totus animus in hac una contemplatione defixus eft. Virginium cogito, Virginium video, Virginium jam vanis imaginibus, recentibus tamen audio, alloquor, teneo: cui fortaffe cives aliquos virtutibus pares, & habemus & habebimus, gloria neminem. Vale.

[ocr errors]

Irascor, nec liquet mihi an debeam, fed irafcor. Scis, quam fit amor iniquus interdum, impotens faepe, puwçaírı@~ femper. Haec tamen caufa magna eft, nefcio an jufta : fed ego tanquam non minus jufta, quam magna fit, graviter irafcor, quod à te tamdiu literae nullae. Exorare me potes uno modo, fi nunc faltem plurimas, & longiffimas miferis. Haec mihi fola excufatio vera, caeterae, falfae videbuntur. Non fum auditurus : Non eram Romæ, vel occupatior eram. Illud enim nec dii finant, ut infirmior. Ipfe ad villam partim ftudiis, partim defidia fruor, quorum utrumque ex otio nascitur. Vale.

[ocr errors]

MacsA Ifaeum fama praecefferat, major inventus eft. Summa eft facultas, copia, ubertas. Dicit femper ex tempore, fed tanquam diu fcripferit. Sermo Graecus, immo Atticus. Præfationes terfae, graciles, dulces, graves interdum, & ereétæ. Pofcit controverfias plures, ele&ionem auditoribus permittit, fæpe etiam partes : furgit, amicitur, incipit. Statim omnia, ac pene pariter ad manum. Senfus reconditi, occurfant verba, fed qualia : quæfita, & exculta. Multa leétio in fubitis, multa fcrip

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

verbo quidem labitur. Ad tantam £%v ftudio & exercitatione pervenit. Nam diebus & noctibus nihil aliud agit, nihil audit, nihil loquitur. Annum fexagefimum exceffit, & adhuc fcholafticus tantum eft. Quo genere hominum nihil aut fimplicius aut fincerius aut melius. Nos enim, qui in foro verifque litibus terimur, multum malitiæ, quamvis nolimus, addifcimus. Schola & auditorium, ut fi&ta caufa, ita res inermis innoxia est: nec minus foelix, fenibus præfertim. Nam quid in feneétute foelicius, quam quod dulciffimum eft in juventa ? Quare ego Ifæum non difertiffimum tantum, E.

verum etiam beatiffimum judico, quem tu nifi cognocere concupicis, faxeus ferreufque es. Proinde fi non ob alia, nofque ipfos, at certe ut hunc audias veni. Nunquamne legifti Gaditanum quendam Titi Livii nomine gloriaque commotum, ad vifendum eum ab ultimo terrarum orbe veniffe, ftatimque ut viderat abiiffe? &ΦιλόwzAoy, illiteratum, iners, ac pene etiam turpe eft, non putare tanti cognitionem, qua nulla eft jucundior, nulla pulchrior, nulla denique humanior. Dices, Habeo hîc, quos legam, non minus difertos. Etiam : fed legendi femper occafio eft, audiendi non femper. Praeterea multo magis, (ut vulgo dicitur) viva vox afficit. Nam licet acriora fint, quae legas, altius tamen in animo fedent, quae pronunciatio, vultus, habitus, geftus etiam dicentis adfigit. Nifi vero falfum putamus illud AEfchinis, qui cum legiffet Rhodiis orationem Demofthenis, admirantibus cunćtis, adjeciffe fertur, & aủrg τέ θηρίs (τά αυτό βήμαια βοώντGλ.) ακηκόaτε. Et erat Aefchines, fi Demoftheni credimus, pleyaAoq)wvóraīG›~: fatebatur tamen longe melius eadem illa pronunciaffe ipfum qui pepe

« VorigeDoorgaan »