Pagina-afbeeldingen
PDF

jun&a advocatione diligenter fortiterque fun&i effemus, arbitrari fenatum, ita nos feciffe, ut dignum mandatis partibus fuerit. • Affenferunt Confules defignati, omnes etiam confulares usque ad Pompejum Collegam: ille & septingenta millia, quæ acceperat Marius, aerario inferenda, & Martianum in quinquennium relegandum, Marium repetundarum poenæ, quam jam paffus effet, cenfuit relinquendum. Erant in utraque fententia multi, fortaffe etiam plures in hac vel folutiore vel molliore. Nam quidam ex illis quoque, qui Cornuto videbantur affenfi, hunc qui poft ipfos cenfuerat, fequebantur. Sed cum fieret : difceffio, qui fellis Confulum aftiterant, in Cornuti fententiam ire coeperunt. Tum illi, qui fe Collegae adnumerari patiebantur, in diverfum tranfierunt, Collega cum paucis reli&tus. Multum poftea de impulforibus fuis, præcipue de Regulo, queftus eft, qui fe in fententia quam ipfe diétaverat, deferuiffet. Eft-alioqui Regulo tam mobile ingenium, * ut plurimum audeat, plurimum timeat. Hic finis cognitionis ampliffimae, fupereft tamen Aetrépyıov non leve, Hoftilius Firminus, legatus Marii Prifci, qui permiftus caufæ, graviter vehementerque vexatus eft. Nam & rationibus Martiani & fermone, quem ille habuerat in ordine Leptitanorum, operam fuam Prifco ad turpiffimum minifterium commodasse, stipulatusque de Martiano quinquaginta millia denarium probabatur ipfe : præterea accepiffe feftertium decem millia, foediffimo quidem titulo, nomine unguentarii, qui titulus à vita hominis compti femper & pumicati, non abhorrebat. Placuit cenfente Cornuto referri de eo proximo Senatu: tunc enim cafu, incertum an confcientia, abfuerat. Habes res urbanas: invicem rufticas fcribe, quid arbufculæ tuæ, quid vineæ, quid fegetes agant, quid oves delicatiffimae. In fumma, nifi æque longam epiftolam reddes, non eft quod poftea nifi breviffimam expectes. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]

matorum. Cornutus Tertullus cenfuit ordine movendum : acutius Nerva, in fortitione provinciae rationem ejus non habendam : quae fententia, tanquam mitior, vicit. Cum fit alioqui durior triftiorque. Quid enim miferius quam exe&tum & exemptum honoribus fenatoriis, labore & moleftia non carere ? quid gravius, quam tanta ignominia affe&um, non in folitudine latere ? fed in hac altiffima fpecula confpiciendum fe monftrandumque praebere ? Præterea, quid publice minus aut congruens, aut decorum è notatum à Senatu in Senatu federe ? ipfifque illis, à quibus fit notatus, aequari ? fummotum à Proconfulatu, quia fe in legatione turpiter gefferat, de Proconfulibus judicare ? damnatumque fordium, vel damnare alios vel abfolvere ? Sed hoc pluribus vifum eft. Numerantur enim fententiæ, non ponderantur : nec aliud in publico confilio poteft fieri, in quo nihil eft tam inæquale, quam aequalitas ipsa. Nam cum fit impar prudentia, par omnium jus est. Implevi promissum, priorifque epiftolae fidem exfolvi, quam ex fpatio temporis jam recepiffe te colligo. Nam & feftinanti & diligenti tabellario dedi, nifi quid

[ocr errors][ocr errors]

impedimenti in via paffus eft. : Tuae nunc partes, ut primum illam, deinde hanc remunereris literis, quales iftinc redire uberrimae poffunt. Vale.

XI I I. C. PLINIUS PRISCO SUO S.

Er tu occafiones obligandi me avidifime ample&teris, & ego nemini libentius debeo. Duabus ergo de caufis à te potiffimum petere conftitui, quod impetratum maxime cupio. • Regis exercitum ampliffimum, hinc tibi beneficiorum larga materia: longum præterea tempus, quo amicos tuos exornare potuifti. Convertere ad noftros, nec hos multos. Malles tu quidem multos, fed meæ verecundiæ fufficit unus aut alter, ac potius unus. Is erit Voconius Romanus: Pater ei in equeftri gradu clarus, clarior vitricus, immo pater alius. Nam huic quoque nomini pietate fucceffit mater è primis citerioris Hifpaniæ. Scis quod judicium provinciæ illius : fcis quanta fit gravitas: ipfe flamen proxime fuit. . Hunc ego, cum fimul ftuderemus, ar&te familiariterque dilexi. Ille meus in urbe, ille in feceffu contubernalis.

ஆக

Cum hoc feria, cum hoc jocos mifcui. Quid enim aut illo fidelius amico, aut fodale jucundius ? mira in fermone, mira etiam in ore ipfo vultuque fuavitas. Ad hoc, ingenium excelfum, subtile, dulce, facile, eruditum in causis agendis. Epiftolas quidem fcribit, ut mufas ipfas latine loqui credas. Amatur à me plurimum, nec tamen vincitur. Equidem juvenis ftatim juveni quantum potui per aetatem avidissime contuli, & nuper ab optimo Principe trium liberorum ei jus impetravi. Quod quanquam parce & cum dele&tu daret, mihi tamen, tanquam eligeret, indulfit. Hæc beneficia mea tueri nullo modo melius, quam ut augeam, poffum. Praefertim cum ipfe illa tam grate interpretetur, ut dum priora accipit, pofteriora mereatur. Habes qualis, quam probatus charufque fit nobis. Quem rogo pro ingenio, pro fortuna tua exornes. Inprimis ama hominem. Nam licet tribuas ei quantum ampliffimum potes, nihil tamen amplius potes amicitia tua : cujus effe eum ufque in intimam familiaritatem capacem, quo magis fcires, breviter tibi ftudia, mores, omnem denique vitam ejus expreffi. Extenderem preces, nifi & tu rogari diu nolles,

« VorigeDoorgaan »