Pagina-afbeeldingen
PDF

& ego tota hac epiftola feciffem. Rogat enim & quidem efficaciffime, qui reddit caufas rogandi. Vale.

XI V. C. PLINIUS MAXIMO SUO S.

Verum opinaris, diftringor centumviralibus caufis, quæ me exercent magis quam dele&tant. Sunt enim pleræque parvæ & exiles. Raro incidit vel perfonarum claritate, vel negotii magnitudine infignis. Ad hoc, perpauci, cum quibus juvet dicere. Caeteri audaces, atque etiam, magna ex parte adolefcentuli obfcuri ad declamandum huc tranfeunt, tam irreverenter &.temere, ut mihi Attilius nofter expreffe dixiffe videatur, Sic in foro pueros à centumviralibus caufis aufpicari, ut ab Homero in fcholis. Nam hic quoque, ut illic primum coepit effe, quod maximum eft. At hercule ante memoriam meam, (majores natu ita folent dicere) ne nobiliffimis quidem adolefcentibus locus erat, nifi aliquo Confulari producente: tanta veneratione pulcherrimum opus celebrabatur. Nunc refraétis pudoris & reverentiæ clauftris, omnia patent omnibus. Nec inducuntur, sed irrumpunt.

Sequuntur auditores a&toribus fimiles, condu&ti & redempti mancipes : convenitur in media bafilica, ubi tam palam fportulae, quam in triclinio dantur. Ex judicio in judicium pari mercede. transitur. Inde jam non inurbane 2o(powhé; vocantur: iifdem latinum nomen impofitum eft,. laudicaeni. Et tamen crefcit indies foeditas utraque lingua notata. Heri duo nomenclatores mei, (habent fane ætatem eorum, qui nuper togas fumpferunt) ternis denariis ad laudandum trahebantur. Tanti constat, utsis disertissimus. Hoc pretio quamlibet numerosa subsellia implentur, hoc ingens corona colligitur: hoc infiniti clamores commoventur, cum perózog G. dedit fignum. Opus eft enim figno apud non intelligentes, ne audientes quidem: nam plerique non audiunt, nec ulli magis laudant. Si quando transibis per Basilicam, & voles scire quomodo quifque dicat, nihil eft quod tribunal afcendas, nihil quod praebeas aurem, facilis divinatio. Scito eum peffime dicere, qui laudabitur maxime. . Primus hunc audiendi morem induxit Largius Licinius, haétenus tamen, ut auditores corrogaret. Ita certe ex Quintiliano, præceptore meo, audiffe memini. Narrabat

ille, Affeétabar Domitium Afrum, cum apud centumviros diceret graviter & lente (hoc enim illi a&tionis genus erat) audiit ex proximo immodicum infolitumque clamorem, admiratus reticuit : ubi filentium fa&tum eft, repetit quod abruperat: iterum clamor, iterum reticuit : & poft filentium coepit idem tertio. Noviffime quis diceret, quaefivit. Refponfum eft, Licius. Tum intermiffa caufa, Centumviri, inquit, hoc artificium periit. Quod alioqui perire incipiebat, cum periffe Afro videretur: nunc vero prope funditus extin&tum, & everfum eft. Pudet referre, quæ, quam fraéta pronunciatione dicantur : .quibus, quam teneris clamoribus excipiantur. Plaufus tantum, ac fola cymbala & tympana illis canticis defunt. Ululatus quidem (neque enim alio vocabulo poteft exprimi, theatris quoque indecora laudatio) large fuperfunt. Nos tamen adhuc & utilitas amicorum, & ratio aetatis moratur, ac retinet. Veremur enim ne forte non has indignitates reliquisse, sed laborem refugiffe videamur. Sumus tamen folito rariores, quod initium eft gradatim definendi. Vale. ; :

[ocr errors]

Quo modo te veteres Marfi tui? Quo modo emptio nova ? placent agri, poftquam tui fa&ti funt ? Rarum id quidem, nihil tamen aeque gratum eft adeptis, quam concupifcentibus. Me prædia materna parum commode traétant: dele&tant tamen, ut materna. Alioqui longa patientia occalui. Habent hunc finem affiduæ querelæ, quod queri pudet. Vale.

xvi. c. PLiNivs ANNiANo suo s. Tu quidem pro caetera tua diligentia admones me, codicillos Aciliani, qui me ex parte inftituit hæredem, pro non fcriptis habendos, quia non fint confirmati teftamento. Quod jus ne mihi quidem ignotum eft, cum fit iis etiam notum, qui nihil aliud fciunt: fed ego propriam quandam legem mihi dixi, ut defunétorum voluntates, etiamfi jure deficerentur, quafi perfeétas tuerer. Conftat autem codicillos iftos Aciliani manu fcriptos. Licet ergo non fint confirmati teftamento, à me tamen ut confirmati obferva

[ocr errors]

buntur. Prefertim cum delatori locus non fit. Nam fi verendum effet, ne quod ego dediffem, populus eriperet, cun&tatior fortaffe, & cautior effe deberem. • Cum vero liceat haeredi donare, quod in hæreditate fubfedit, nihil eft quod obftet illi meae legi, cui publicae leges non repugnant. Vale.

XVII. C. PLINIUS GA L LO SUO S.

Miraris, cur me Laurentinum, vel (fi ita mavis) Laurens meum tantopere dele&tet ? defines mirari, cum cognoveris gratiam villae, opportunitatem loci, litoris fpatium. Decem & feptem millibus paffuum ab urbe feceffit : ut pera&tis, quæ agenda fuerint, falvo jam & compofito die poffis ibi manere. Aditur non una via : nam & Laurentina & Hoftienfis eodem ferunt, fed Laurentina à quartodecimo lapide, Oftienfis ab undecimo relinquenda eft. Utrinque excipititer aliqua ex parte arenofum jumentis paulo gravius & longius, equo breve & molle. Varia hinc atque inde facies. Nam modo occurrentibus fylvis via coarélatur: modo latiffimis pratis diffunditur & patefcit. Multi greges

« VorigeDoorgaan »