Pagina-afbeeldingen
PDF

i

[ocr errors]

tatem praecipue Saturnalibus capio, cum reliqua pars teéti licentia dierum, feftifque clamoribus personat. Nam nec ipse meorum lusibus, nec illi ftudiis meis obftrepunt. Haec utilitas, haec amoenitas, deficitur aqua falienti, fed puteos ac potius fontes habet. Sunt enim in fummo, & omnino litoris illius mira natura. Quocunque loco moveris humum, obvius & paratus humor occurrit, ifque fincerus, ac ne leviter quidem tapta maris vicinitate falfus. Suggerunt affatim ligna proximae fylvae. Cæteras copias Oftienfis colonia miniftrat. Frugi quidem homini fufficit etiam vicus, quem una villa difcernit, in hoc balinea meritoria tria. Magna commoditas, fi forte balineum domi, vel fubitus adventus, vel brevior mora calefacere diffuadeat. Litus ornant varietate gratiffima nunc continua, nunc intermiffa te&ta villarum, quæ præftant multarum urbium faciem, five ipfo mari, five ipfo litore utare. Quod nonnunquam longa tranquillitas mollit, fæpius frequens & contrarius flućtus indurat. Mare non fane preciofis pifcibus abundat: foleas tamen & fquillas optimas fuggerit. Villa vero noftra etiam mediterraneas copias præftat, lac in primis. Nam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

illuc è pascuis pecora conveniunt, si quando aquam, umbramve feétantur. Juftifne de caufis eum tibi videor incolere, inhabitare, diligere feceffum? quem tu, nimis urbanus es, nifi concupifcis: atque utinam concupifcas, ut tot tantifque dotibus villulae noftrae maxima commendatio ex tuo contubernio accedat! Vale.

[ocr errors]

Quம à te jucundius mihi potuit injungi, quam ut præceptorem fratris tui liberis quaererem ? Nam beneficio tuo in fcholam redeo: & illam dulciffimam ætatem quafi refumo. Sedeo inter juvenes ut folebam : atque etiam experior quantum apud illos auétoritatis ex ftudiis habeam. Nam proxime frequenti auditorio inter fe, coram multis ordinis noftri, clare jocabantur. Intravi, conticuerunt. Quod non referrem, nifi ad illorum magis laudem, quam ad meam pertineret, ac nifi fperare te vellem, poffe fratris tui filios probe difcere. Quod fupereft, cum omnes, qui profitentur audiero, quid de quoque fentiam, fcribam : efficiamque, quantum tamen epiftola confequi potero, ut ipfe omnes audiffe videaris. Debeo enim tibi, debeo memoriae fratris tui hanc fidem, hoc ftudium, praefertim fuper tanta re. Nam quid magis intereft veftra, quam ut liberi, (dicerem tui, nifi nunc illos magis amares) digni illo patre, te patruo reperiantur: quam curam mihi etiamsi non mandasses, vindicassem. Nec ignoro fufcipiendas offenfas in eligendo praeceptore. Sed oportet me non modo offenfas, verum fimultates pro fratris tui filiis tam æquo animo fubire, quam parentes pro fuis. Vale.

XIX. C. PLINIUS cEREALI suo s.

Hortaris ut orationem amicis pluribus recitem. Faciam, quia hortaris: quamvis vehementer addubitem. Neque enim me præterit, aétiones, quæ recitantur, impetum, omnem calorem, ac prope nomen fuum perdere : ut quas foleant commendare, fimul & accendere judicum confeffus, celebritas advocatorum, expeétatio eventus, fama non unius a&toris, diduétumque in partes audientium ftudium : ad hoc, dicentis geftus, inceffus, difcurfus etiam, omnibufque motibus animi confentaneus vigor corporis. Unde accidit ut hi qui fedentes agunt, quamvis illis maxima ex parte fuperfint eadem illa quæ ftantibus, tamen hoc quod fedent quafi debilitentur & deprimantur. Recitantium vero praecipua pronunciationis adjumenta, oculi, manus, præpediuntur, quominus mirum eft fi auditorum intentio languefcit, nullis extrinfecus aut blandimentis capta aut aculeis excitata. His accedit quod oratio de qua loquor pugnax & contentiofa eft. Porro ita natura comparatum eft, ut ea quae fcripfimus cum labore, etiam cum labore audiri putemus. Et fane quotufquifque tam re&tus auditor, quem non potius dulcia hæc & fonantia, quam auftera & preffa deleétent ? Eft quidem omnino turpis ifta difcordia, eft tamen, quia plerumque evenit ut aliud auditores, aliud judices exigant, cum alioqui praecipue auditor iis affici debeat, quibus idem, fi foret judex, maxime permoveretur. Poteft tamen fieri, ut quanquam in his difficultatibus libro ifti novitas lenocinetur. Novitas apud noftros: apud Graecos enim eft quiddam quamvis ex diverfo, non tamen omnino diffimile. Nam ut illis erat moris, leges quas ut contrarias prioribus legibus arguebant, aliarum collatione convincere : ita nobis ineffe repetundarum lege quod poftularemus, cum hac ipfa lege, tum aliis colligendum fuit: quod nequaquam blandum auribus imperitorum, tanto majorem apud do&tos habere gratiam debet, quanto minorem apud indo&tos habet. Nos autem, fi placuerit recitare, adhibituri fumus eruditiffimum quemque: fed plane adhuc an fit recitandum, examina tecum, omnefque quos ego novi in utraque parte calculos pone. Idque elige, in quo vicerit ratio. A te enim ratio exigetur, nos excufabit obfequium. Wale.

XX. C. PLINIUS C A L VISIO SUO S.

Assen para, & accipe auream fabulam: fabulas immo, nam me priorum nova admonuit : nec refert à qua potissimum incipiam. Verania Pifonis graviter jacebat. (Hujus dico Pifonis, quem Galba adoptavit.) Ad hanc Regulus venit. Primum impudentiam hominis, qui venerit ad aegram, cujus marito inimiciffimus, ipfi invififfimus fuerat. Efto, fi venit tantum. At ille etiam proximus toro

m

« VorigeDoorgaan »