Pagina-afbeeldingen
PDF

tariis executos, quo deformius arbitrabar publici hofpitii jura negligere. Praeterea cum recordarer, quanta pro iifdem Bæticis priore advocatione etiam pericula fubiiffem, confervandum veteris officii meritum novo videbatur. Eft enim ita comparatum, ut antiquiora beneficia fubvertas, nifi illa pofterioribus cumules. Nam quamlibet fæpe obligati, fi quid unum neges, hoc folum meminerunt, quod negatum eft. Ducebar etiam, quod decefferat Clafficus, amotumque erat quod in ejufmodi caufis folet effe triftiffimum, periculum Senatoris. Videbam ergo advocationi meæ non minorem gratiam, quam fi viveret ille propofitam, invidiam nullam. In fumma, computabam, fi munere hoc, jam tertio fungerer, faciliorem mihi excufationem fore, fi quis incidiffet quem non. deberem accufare. Nam cum eft omnium officiorum finis aliquis, tum optime libertati venia obfequio praeparatur. Audifti confilii mei motus, fupereft alterutra ex parte. judicium tuum. In quo mihi aeque jucunda erit fimpli

citas diffentientis, quam comprobantis auétoritas. Vale.

[ocr errors]

v. C. PLINIUS MACRO sUO s.

рERGRATUM eft mihi, quod tam diligenter libros avunculi mei le&titas, ut habere omnes velis, quaerafque, qui fint omnes. Fumigar indicis partibus : atque etiam quo fint ordine fcripti, notum tibi faciam. Eft enim hæc quoque ftudiofis non injucunda cognitio. ' De jaculatione equeftri unus, hunc, cum præfe&tus alæ militaret, pari ingenio curaque compofuit. De vita Pomponii Secundi duo, à quo fingulariter amatus, hoc memoriae amici quafi debitum munus exfolvit. Bellorum Germaniae viginti, quibus omnia, quae cum Germanis geffimus bella, collegit: Inchoavit, cum in Germania militaret, fomnio monitus. Adftitit enim ei quiefcenti Drufi Neronis effigies, qui Germaniae latiffime vi&tor ibi periit: commendabat memoriam fuam, orabatque, ut fe ab injuria oblivionis affereret. ' Studiofi tres, in fex volumina propter amplitudinem divifi : quibus oratorem ab incunabulis inftituit, & perfecit. Dubii fermonis o&o fcripfit fub Nerone moviffimis annis, cum omne ftudiorum genus H

[subsumed][subsumed][graphic]

paulo liberius & ereélius periculofum fervitus feciffet. A fine Aufidii Baffi triginta unus. Naturae hitoriarum triginta feptem, opus diffufum, eruditum, nec minus varium, quam ipfa natura. Miraris quod tot volumina, multaque in his tam fcrupulofa, homo occupatus abfolverit: magis miraberis, fi fcieris, illum aliquamdiu caufas a&titaffe, deceffiffe anno fexto & quinquagefimo, medium tempus diftentum impeditumque, qua officiis maximis, qua amicitia principum, egiffe. Sed erat acre ingenium, incredibile ftudium, fumma vigilantia. Lucubrare à Vulcanalibus incipiebat, non auspicandi causa, sed studendi, statim à nocte multa : hyeme vero ab hora feptima. Vel cum tardiffime o&ava, fæpe fexta. Erat fane fomni parciffimi : nonnunquam etiam inter ftudia inftantis & deferentis. Ante lucem ibat ad Vefpafianum Imperatorem. Nam ille quoque noétibus utebatur: inde ad delegatum fibi officium. Reverfus domum, quod reliquum erat temporis, ftudiis reddebat. Poft cibum fæpe (quem interdiu levem & facilem, veterum more, fumebat) aeftate, fi quid otii, jacebat in fole, liber legebatur, adnotabat, excerpebatque.

[graphic]

Nihil enim unquam legit, quod non excerperet. Dicere etiam folebat, Nullum effe librum tam malum, ut non aliqua parte prodeffet. Poft folem plerunque frigida lavabatur, deinde guftabat, dormiebatque minimum. Mox, quafi alio die, ftudebat in coenae tempus : fuper hanc liber legebatur, adnotabatur, & quidem curfim. Memini quendam ex amicis, cum le&tor quædam perperam pronunciaffet, revocaffe, & repeti coégiffe, huic avunculum meum dixiffe, Intellexeras nempe ? cum ille annuiffet. Cur ergo revocabas ? decem amplius verfus hac tua interpellatione perdidimus. Tanta erat parfimonia temporis. Surgebat aeftate à coena, luce : hyeme, intra primam no&tis, & tanquam aliqua lege cogente. Haec inter medios labores, urbifoue fremitum: feceffu folum balinei tempus ftudiis eximebatur. Cum dico balinei, de interioribus loquor. Nam dum diftringitur, tergiturque, audiebat aliquid, aut di&tabat. In itinere, quafi folutus caeteris curis, huic uni vacabat, ad latus notarius cum libro & pugillaribus, cujus manus hyeme manicis muniebantur, ut ne coeli quidem afperitas ullum ftudii tempus eriperet : qua ex caufa Romæ

quoque fella vehebatur. Repeto me correptum ab eo cur ambularem, Poteras, inquit, has horas mom perdere. Nam perire omne tempus arbitrabatur, quod ftudiis non impertiretur. Hac intentione tot ifta volumina peregit, Eleótorumque commentarios centum fexaginta mihi reliquit, opiftographos quidem & minutiffime fcriptos : qua ratione multiplicatur hic numerus. Referebat ipfe potuiffe fe, cum procuraret in Hifpania, vendere hos commentarios Lartio

Licinio, quadringentis millibus nummum : &

tunc aliquanto pauciores erant. Nonne videtur tibi recordanti quantum legerit, quantum fcripferit, nec in officiis ullis, nec in amicitia principum fuiffe ? rurfus cum audis, quid ftudiis laboris impenderit, nec fcripfifîe fatis nec legiffe. Quid eft enim, quod non aut illæ occupationes impedire, aut haec inftantia non poffit efficere ? Itaque foleo ridere cum me quidam ftudiofum vocant : qui fi comparer illi, fum defidiofiffimus. Ego autem tantum ? quem partim publica, partim amicorum officia diftringunt. Quin ex iftis, qui tota vita literis adfident, collatus illi, non quafi fomno, & inertiæ deditus erubefcat ? Extendi epiftolam,

« VorigeDoorgaan »