Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

II

Pehr Lugn. Egypten i fynd och forskning. Hugo Gebers förl. 152 sid. 6: -.

Sixten Belfrage. Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. förl. Sthlm 1923. 143 sid. 3:

Amandus Johnson. Den första svenska kolonien i Amerika. Axel Palmgren. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 208 sid. 3: 75. Johan Rosén. Varbergs historia. Utgiven av Bert Möller. Lund 1923. 132 sid. 4: 75.

W. Gleerups förl.
Mila Hallman.

Sthlm 1923.

Hugo Gebers

Översatt av

Halland II. C.

Agneta Uggla. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 312 sid. 5: 75.

RELIGION, FILOSOFI OCH PEDAGOGIK.

Knut Kjellberg. Själskultur. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 155 s. 3: Fidelio. Gud. En gammal fritānkares nya gudsbegrepp. Sv. Andelsförl. 1: 75.

Sthlm 1922. 63 s.

Esaias Tegnér. Ur språkens värld. Tre uppsatser. Albert Bonnier. Sthlm 1922. 344 s. 12: —.

Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10 januari 1923. Gleerups fōrl. Lund 1923. 590 s. 25:

Kyrkohistorisk årsskrift. Utgiven av Emanuel Linderholm. Tjuguandra årgången. Almquist & Wiksell, Uppsala 1922. 368 sid. 12:

-.

V. Grönbeck. Religiösa strömningar i nittonde århundradet. Norstedt. Sthlm 1923. 195 s. 7:

Poul Bjerre. Hur själen läkes, den psykosyntetiska läkekonstens grunder.

Bokförl. Natur och Kultur. Sthlm 1923. 152 sid. 2: 25.

H. L. Hollingworth och A. F. Poffenberger. Tillämpad psykologi. 2 delar. Bokförl. Natur och Kultur. Sthlm 1923. 296 sid. 5: -.

Immanuel Kant. Tanke och hälsa. Bokförl. Natur och Kultur. Sthlm 1923. 62 sid. 1: 50.

Charles Baudouin. Suggestion och autosuggestion. Bokförl. Natur och Kultur. Sthlm 1923. 251 sid. 5:50.

O. E. Lindberg.

Gudsordets utvecklingsgång i världen. Del I-III. Oskar
Eklunds förl. Sthlm 1923.

I. De olika religionernas biblar.

570 sid. 4:-.

II. De religiösa och etiska idéerna. 639 sid. 4:50.
III. Vad skola vi tro? 171 sid. 1: 50.

Gina Lombroso-Ferrero. Kvinnans själ. Reflexioner över livet. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 259 sid. 5: --.

Joh. Gottl. Fichte. Människans bestämmelse. Översättning av O. Möller. Albert Bonnier. Sthlm 1923. 192 sid. 4:50.

Claes Lindskog. Platon, Skrifter i svensk tolkning. Fjärde delen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 554 sid. 16:50.

Folklig konstuppfostran. En översikt av Oscar Olsson. Oskar Eklunds förl. Sthlm 1923. 76 sid. 1: 75.

Gillis P:n Wetter. Det urkristna gudstjänstlivet och nya testamentet. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 82 sid. 85 öre.

Edv. Lehmann. Livets gång. Lindblad. Upsala 1923. 202 sid. 3: 75. Joh. Lindblom. Handbok till Nya Testamentet. Fjärde delen. Norstedt. Sthlm 1923. 283 sid. 9:75.

Montaigne. Blad ur Montaignes essaier. Urval och översättning av G. Åman Nilsson. Hugo Gebers förlag. Sthlm 1923. 333 sid. 6:50.

EKONOMISKA, JURIDISKA OCH SOCIALA FRÅGOR.

Gustav Cassel. Återuppbyggnadsproblemet. Föredrag vid 1922 års ordinarie bankmöte. Svenska Bankförnningen. Sthlm 1922. 30 s. 1:75. Sveriges Industriförbund. Utlåtande om det av särskilda sakkunniga framställda förslaget angående statlig träförädlingsrörelse. 20 s. Värner Rydén. Medborgarkunskap. Norstedt. Sthlm 1923.

152 s. 1:.

III

Th. Fürst. Arbetarskydd och arbetarskyddslagstiftning. Oskar Eklunds förl. Sthlm 1923. 103 sid. 2: 25.

Emil Sommarin. Teoretisk nationalekonomi. förl. Sthlm 1923. 202 sid. 4:50.

Ekonomilära I. Hugo Gebers

Emil Sommarin. Ekonomilära II. Praktisk nationalekonomi. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 208 sid. 4: 50.

Vår tid. Årsbok utgiven av Samfundet De Nio.

Sthlm 1923. 240 sid.

Wahlström & Widstrand.

Gebers Handelslexikon. Häft I. Hugo Gebers förl. Sthlm. 1923. 95 sid. 1:—. Gustav Cassel. Allmänna principer för bestämmande av ersättning för skada å fiske. Svenska vattenkraftföreningens publikationer. Sthlm. 12 sid. 1: Interskandinavisk handelsstatistik 1916-1922. Norstedt. Sthlm 1923. 80 sid. Thorsten Odhe. Kaffe, te och kakao. Kooperativa förbundets förl. Sthlm 1923. 179 sid. 3: -.

STATSKUNSKAP, POLITIK, GEOGRÀFI, ANNAN VETENSKAP M.M.

Dr. Edelgard Lohmeyer. Die schwedische Lebensmittelpolitik im Kriege Greifswald 1922. Ratsbuchhandlung L. Bamberg. 136 s.

Tre prisskrifter. Aktuella frågor inom statsförvaltningen. Skattebetalarnes. förening. Sthlm 1922. 98 sid.

Carl Benedicks.

Rum och tid. Hugo Gebers förl. Sthlm. 1922. 63 s. 1: 75.
Carl XI:s sista sjukdom och död.

Vilh. Djurberg. Ett kungl. cancerfall.
Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 63 s. 3: -.

Alfred Th. Jörgensen. Filantropiens ledare och former under det nittonde århundradet. Norstedt. Sthlm 1923. 236. s. 8:

Joh. Ax. Almquist. Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. Andra delen häft. 3. tredje delen häft. 4, fjärde delen. (Särtryck ur Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Ny följd II: 6.) Kungl. Boktryckeriet, Sthlm 1922-1923. VIII +144, VIII+ 221, IV + 488 sid.

Nils Rosén och Arvid R. Molander. Havsfiskar och havsfisken. Natur och Kultur. Sthlm. 1923. 144 sid. 2: 25.

Bokförl.

Svenska Underofficersförbundet. Yttrande över försvarsrevisionens betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende. Sthlm 1923. 144 sid. 1: 50.

Ragnar Gullstrand. Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under 1600-talet. Norstedt. Sthlm 1923. 156 sid. 4:

Lars Tingsten. Huvuddragen av Sveriges yttre politik, krigsförberedelser m.m. 1809-1813. Norstedt. Sthlm 1923. 219 sid. 5:

Axel Rappe. Sveriges läge. En krigspolitisk studie. Norstedt. Sthlm 1923 115 sid. 3: 50.

Bertil Oldenburg. Hur en bok tillkommer. Bokförl. Natur och Kultur. Sthlm 1923. 152 sid. 2: 25.

Ernst Spolén. Ditt hem, hur det bygges och inredes. Kultur. Sthlm 1923. 122 sid. 2: 25.

Bokförl. Natur och

Karl Erik Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet. Bok X. Bjursås 1923. 150 sid. 1: 50.

Karl Erik Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet. och Gagnef. Åhlén & Åkerlund. Sthlm 1923. 193 sid. 7:50.

Bok XI. Ljura

Årsskrift utgiven av Åbo akademi 1922. Abo 1923. 155 sid. 30 fmk. Henrik Koppel. Handledning i auktionsbridge. Översättning. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 159 sid. 3: 50.

N. E. Nörlund. Bland siffror och tal. Översättning. Hugo Gebers förl.

Sthlm 1923. 113 sid. 3:

Forshuvudforsens kraftverk.

Sthlm 1923. 140 sid. 4:

Svenska vattenkraft föreningens publikationer.

Finlands svenskar. Redogörelser utgivna på uppdrag av Svenska folkparti ets centralstyrelse. Holger Schildts förl. Helsingfors 1923. 182 sid.

IV

R. Brocard. Trådlös telefon för alla. Biblioteket »Vetenskapen och livet». Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 149 sid. 3:

Försvarsrevisionen I-III. Utgiven av Allmänna försvarsföreningen. Sthlm.

1923.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. I. Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola. Elanders Boktryckeriaktiebolag. Göteborg 1923. 368 sid. 8: 50.

Per Emil Brusewitz. Bakom Rysslands järnridå. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 176 s. 3:

Nils Sonesson.

Drick vin berett av svenska frukter och bär. Albert Bon

[blocks in formation]

SKÖNLITTERATUR, LITTERATURKRITIK OCH KONST.

Hj. Lundgren. De gula husen. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1922. 156 s. 3: 75.

Ester Blenda Nordström. Tok-Konrad. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1922. 115 s. 3:

Lord Beaverbrook. Framgång. 2:dra uppl. Wahlström & Widstrand. Sthlm. 109 s. 2: 75.

Ivar Ljungquist.

208 s, 5: 75.

Livets strid. 2:dra uppl. Wahlström & Widstrand. Sthlm

Pepys' dagbok. I urval, översättning och bearbetning av K. G. Ossian Nilsson. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1922. 220 s. 5: 75.

Grevinnan Kleinmichel. En värld i spillror. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1922. 289 s. 7: 50.

Thorsten Orre. Skisser från öknen. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1922 256 s. 7: 50.

Ola Hansson.

Ola Hansson.

Rustgården. Tidens förl. Sthlm 1922.

156 s. 2:75.

På hemmets altare. Dagbok i Frankrike. Tidens förl. Sthlm

1922. 260 s. 5: 25. Dan Andersson. Posthuma noveller. Tidens förl. Sthlm 1922. 387 s. 7:25. Dan Andersson. Kolarhistorier. Tidens förlag. Sthlm 1922. 255 s. 5: 25. Torsten Fogelqvist. Dan Andersson. En minnesteckning. Tidens förl. Sthlm 1922. 73 s. 1:-.

Jakob Wassermann. Gåsgubben. Sv. Andelsförl. Sthlm 1922. 573 s. 8: 75. Ivan Turgenev. Fäder och söner. Sv. Andelsförl. Sthlm 1922. 287 s. 6: Viktor Myrén. Folk från gränsen. Norstedt. Sthlm 1922. 143 s. 2: 50. Claes Lindskog. Grekiska kvinnogestalter. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922.

279 s. 10:

Jacinto Benavente. De skapade intressena. Sv. Andels förl. Sthlm 1922. 125 s. 4:

Georg Pauli. En målares resa. Albert Bonnier. Sthlm 1922. 244 s. 12: Australien. Natur och kultur. Hugo Gebers förl. Sthlm

Gunnar Andersson.

1922. 289 s. 12: -.

Joseph Bédier. Romanen om Tristan och Isolde. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 218 s. 3: 75.

Axel Ahlmann. Sorglösa dagar. Norstedt. Sthlm 1922.

159 s. 3: 75.

Ivar Turgenev. Elena. Sv. Andelsförl. Sthlm 1922. 236 s. 5: Valdemar Vedel. Firsernes førere. Aschehoug & Co. Köpenhamn 1923. 168 s. D. Kr. 8:

Erik Gustaf Geijers brev till hans hustru 1808-1846, utg. av John Landquist. Norstedt. Sthlm 1923, 495 s. 10:-.

15:

Sune Hildebrand. Hakvin Spegels dagbok.

Norstedt. Sthlm 1923. 175 s.

Ivar Trägårdh. Människan och djurvärlden. Norstedt. A. Kuprin. En häxa. Sv. Andelsförl. Sthlm 1923. Th. Stalheim. Vaulunder smed i dikt och saga. Uddevalla 1923. 63 s. 2:50.

Sthlm 1923. 157 s. 3: 75. 150 s. 3:50. Trädgårdsbladets förlag.

V

Emma Christensen Liv og død. Fortellinger fra Mexico. 1923. Aschehoug & Co. 192 s.

Köpenhamn

289 s. 6:50.

Fredrik Böök. Essayer och kritiker. Norstedt. Sthlm 1923. Sven Rosén. Äventyr i Akvilonien. Norstedt. Sthlm 1923. 275 s. 5:50. Esaias Tegnér. Samlade skrifter, utg. av Ewert Wrangel och Fredrik Böök. Ny kritisk upplaga kronologiskt ordnad. Sjunde delen. Norstedt. Sthlm 1923. 628 s. 8:-.

6:

Rabindranath Tagore. Den skapande enheten. Norstedt. Sthlm 1923. 170 s.

-.

Sten Konow. Indiens kultur under det nittonde århundradet. Norstedt Sthlm 1923. 156 s. 6:50.

Herman Keyserling. Österland och Västerland. En filosofs resehandbok. II. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 451 s. 8:50. Thomas Carlyle. Om hjältar. Hjältedyrkan och hjältebragder i historien. 2:dra uppl. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 349 s.

Giovanni Lindeberg. Svenska diktarsilhuetter. 1923. 103 sid. 2:

4:75. Oskar Eklunds förl. Sthlm

Esaias Tegnér. Samlade skrifter, utg. av Ewert Wrangel och Fredrik Böök. Åttonde delen. Norstedt. Sthlm 1923. 738 sid. 8:

[blocks in formation]
[ocr errors]

Hugo Gebers förl. Sthlm

Vilhelm la Cour. I kamplinien. Aschehoug. Köpenhamn 1923. 173 sid. Marta Rydell Lindström. Rött och grått. Almqvist & Wiksell. Upsala 1923. 94 sid. 3: 75.

Paul Ernst. Dialoger. Norstedt. Sthlm 1923. 430 sid. 8:75.
Albert Henning.

3: 75.

Stjärnskymning.

Dikter. Norstedt. Sthlm 1923. 119 sid.

Rolf Nordenstreng. Sagor från Midgård och Utgård. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 160 sid. 3: 25.

W. B. Yeats. Irländska dramer. Axel Wallengren. (Falstaff Fakir). Gebers förl. Sthlm 1923. 255 sid. 5:

Norstedt. Sthlm 1923. 158 sid. 4: 25.
Samlade skriftor. Första delen. Hugo

Oskar Busch. Hebron. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 54 sid. 2: Ludvig Nordström. Petter Svensks historia. I. Världsstaden. Albert Bonnier. Sthlm 1923. 384 sid. 9: 75.

Laura Fitinghoff. I fjälluft. 5:te uppl. Svenska Andelsförl. Sthlm 1923.

269 sid. 3: 50.

C. A. Bolander.

6: 75.

Kandidat Faust. Syenska Andelsförl. Sthlm 1923. 318 sid.

Knut Hamsun. Sista kapitlet.

8:75.

Svenska Andelsförl. Sthlm 1923. 397 sid.

Kasimir Chledowski. De sista Valois. Renässansen i Frankrike. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 368 sid. 16: 50.

Eugène Demolder. På den gröna stigen. Almqvist & Wiksell. Upsala 1923. 335 sid. 6: 50.

Clara von Vegesack-Nordström.

1923. 246 sid. 5:50.

Tomtelilla. Almqvist & Wiksell. Upsala

Vira Eklund. Folket i Rågnora. Oskar Eklunds förl. Sthlm 1923. 273 sid. 3:

August Brunius. Modern engelsk litteratur. Bokförl. Natur och Kultur.

Sthlm 1923. 138 sid. 2: 25.

Martin Andersen Nexø. Mod dagningen. Skildringer fra Rusland. Aschehoug & Co. Köpenhamn 1923. 204 sid.

Gregor Paulsson. Handledning i konststudier.

1923. 87 sid. 5:

Oskar Eklunds förl. Sthlm.

Albert Engström. August Strindberg och jag. Albert Bonnier. Sthlm 1923. 77 sid. 4: 75.

Rabindranath Tagore. Flyktingen. Norstedt.

Sthlm 1923. 110 sid. 4: 25.

Arnold Bennett. De tu. Svenska Andelsförl. Sthlm 1923. 490 sid. 7: 75.
H. G. Wells. Tidmaskinen. Äventyrsroman. Svenska Andelsförl. Sthlm

L

T

« VorigeDoorgaan »