Het boek van Mormon: een verslag geschreven door de hand van Mormon ; op platen genomen van de platen van Nephi ...

Voorkant
Gedrukt bij I. Bremer, 1890 - 650 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 103 - Heeren zal op hem rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de, geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreeze des Heeren.
Pagina 523 - Velen zullen te dien dage tot mij zeggen : Heere, Heere ! hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, en in uwen naam duivelen uitgeworpen, en in uwen naam vele krachten gedaan...
Pagina 195 - Wat beteekenen de woorden, welke geschreven zijn en welke geleerd zijn geworden door onze vaderen, zeggende : 21. mHoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet hooren ; desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet hooren, desgenen die tot Zion zegt: Uw God regeert.
Pagina 523 - ... t vuur geworpen. 20 Zoo zult gij dan dezelven aan hunne vruchten kennen. 21 Niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns Vaders die in de hemelen is.
Pagina 198 - Heeren uws Gods: dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe dienstmaagd...
Pagina 522 - En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet...
Pagina 88 - Komt, en laat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het huis van den God Jakobs ; en hij wil ons leeren van zijne wegen, en wij zullen wandelen in zijne paden; want uit Zion zal de wet voortgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem.
Pagina 99 - Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Pagina 106 - ... nachtgedierte' als vertaling heeft. Hiervoor hebben de Gloss. S. Petr. agengun, andere (Ahd. gl. l, 609, \ß) holzmuoia vel wildaz wip. Jesaia 13, 22 'ijim 'elfen', wordt vertaald in Vuig. et respondebunt ululae in aedibus ejus et sirenes in delubris voluptatis; nederl.: 'de wilde dieren der eilanden zullen in zijne verlatene plaatsen elkander toeroepen, mitsgaders de draken in de wellustige paleizen', lid. 'die eulen in ihren pallasten singen uud drachen in den lustigen schlŲssern'; de engelsche...
Pagina 523 - Therefore; whosoever hearwoorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een' voorzigtig man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd heeft ; 25 En daar is slagregen nedergevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

Bibliografische gegevens