Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

In 1883 verscheen een ,,Catalogus van boeken over de RoomschKatholieke kerk in het algemeen en de orde der Jezuieten in het bijzonder, aan de Stad vermaakt door wijlen Mr. G. Schimmelpenninck Jz.". Dit boekje vond veel belangstelling, en er zijn sinds lang geene exemplaren meer van voorhanden, zoodat een herdruk reeds op zich zelf nuttig zou zijn. Daar de Stedelijke Bibliotheek echter van ouds meer werken over dit onderwerp bevatte, en daar ook de latere aanwinsten van belang zijn, vooral ten gevolge van een bruikleencontract met de Evangelische Maatschappij opgericht in 1853, scheen het wenschelijker, alle titels van werken tot de bedoelde rubriek behoorende, gezamenlijk te doen drukken. Ook de vlugschriften, betrekking hebbende op het herstel der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, in den ouden catalogus der Bibliotheek onder een verzameltitel vermeld, dienden nu met de aanwinst die ook hier de collectie der Evangelische Maatschappij bracht, gecatalogiseerd en mede opgenomen te worden.

Van een systematische orde, in den catalogus-Schimmelpenninck weinig practisch gebleken, is afgezien. De titels zijn alfabetisch gerangschikt naar den naam van den schrijver, of bij gebreke daarvan, het eerste substantief van den titel. Een aantal titels die niet meer op hunne plaats konden worden ingevoegd, zijn, eveneens naar het alfabet geordend, achteraan geplaatst. (BI. 229-244.)

De boeken der Evangelische Maatschappij zijn door de letters E. M. aangewezen, R. K. en L. S. duiden aan, welke werken aan de Remonstrantsche Kerk te Amsterdam, en aan het Evangelisch Luthersche Seminarium behooren.

C. P. BURGER JR.

AMSTERDAM, September 1901.

Bibliothecaris.

Aanmerkingen

Bescheidene over een stukje van J. G. Le Sage ten Broek, De voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-Katholike kerk, in brieven door Alethofilus aan Filekklezius. vervolg en tweede vervolg. Utrecht 1816. 8o.

2o dr. Met E. M.

Aanmerkingen Uitgeleze over het Thornse bloedbad, of bedenkingen over de schrikkelyke gevolgen van 't onderdrukken der Protestanten in Polen, in twee zamenspraken verhandeld tuszen Theophilus en Philometor. Amsteldam 1725. 4o.

Aanmoediging Een korte voor de grooten der aarde, om tegen Babel stryd te voeren, in navolging van den tweeden en herlevende Gideon, den koning van Pruysen. Z. pl. en j. 4o.

Aartsbisschop

De

van Keulen, Clemens Aug. Droste zu Vischering, in de gevangenis te Minden. Door eenen R. C. priester. 's Bosch 1838. 8°.

E. M.

A. B. C. Het met een cort scriftuerlyck onderwys der Kersten broeders. Met Een belijdinghe des gheloofs der bekeerder Calvinisten, enz. Loven, bij Jan Boogaerts 1568. 8o.

Het laatste st. met afz. titel en sign.

A. B. C. boek Het Weener

L. S.

voor volwassene lieden; benevens de brief van een Oostenryker aan zynen vriend in Brussel. Amsterdam 1781. 8o.

Ablaing van Giessenburg (R. C. D'), Tweetal beschouwingen betreff, de wederinvoering der bisschoppel. hierarchie in Ned. Utrecht 1853. 80. Ablaing van Giessenburg (W. J. D'), De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's Gravenhage 1857. 8o. Met pl.

[ocr errors]

About (E.), La question romaine. 5e éd. Bruxelles 1860. 8o.

Acosta (EMAN.), Rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum ad annum usque a Deipara Virgine 1568 commentarius. Acc. De Japonicis rebus epistolarum libri IV, etc. Dilingae, ap. Seb. Mayer 1571. kl. 8o.

Acosta (Jos.), De Christo revelato libri novem, simulque de temporibus novissimis libri quatuor. Ed. postr. Lugduni 1605. kl. 8o.

Acosta (Jos.), Conciones in Quadragesimam. Venetiis, ap. Io. Bapt. Ciottum 1599. 8°.

R. K. Kerk.

I

Acta Concilii Constanciensis. Herausgeg. von HEINR. FINKE.
Münster i. W. 1896- .. 80.

I, Akten zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils, 1410-1414.

Acta Martyrum Scilitanorum Graece edita. Bonnae 1881. 4o.

[ocr errors][merged small]

Acta Sacrosancti, magni, et oecumenici concilii Ephesini primi acta omnia. THEOD. PELTANI opera latin, donata. 6 tom. (2 vol.) Acc. ind. et append. Ingolstadii, ex typogr. Dav. Sartorii 1576. 4o. Acta sacri oecumenici concilii Florentini, ab HOR. JUSTINIANO collecta, disposita, illustrata. Romae 1638. fo.

Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a Cathol. scriptoribus celebrantur, quae ex Lat. et Graec., aliarumque gentium antiquis monumentis coll., digess. notis ill. IOANN. BOLLANDUS. Op. et stud. contulerunt GODEFR. HENSCHENIUS, DAN. PAPENBROCHIUS. Tom. I—XIII (Januarius-Aprilis). Antverpiae 1643-75. fo.

Acta Sanctorum Octobris ex Lat. et Graec., aliarumque gentium monumentis, servata primigenia veterum scriptorum phrasi, coll., digesta, comment. et observ. ill. a C. SUYSKENO, C. BUEO, J. BUEO al. Tom. III-X (dies 5-24). Bruxellis 1845-61. fo.

Acta Sanctorum Belgii selecta. Coll., chronologico ordine digess., comment, ac not. ill. Jos. GHESQUIERUS et ISFR. THYSIUS. 6 tom. Cum fig. Bruxellis, Tongerloae 1783-94. 4o.

Acten der algemeene vergadering van de geestelijckheyt van Vranckryck des jaers 1682, rakende de religie. Vertaelt. Na de copie, tot Parys 1682. 120.

Actio in Henricum Garnetum Soc. Jes. in Anglia superiorem, et caeteros qui proditione regem et regni Angliae ordines pulvere fulminali e medio tollere coniurarunt. Adj. est supplicium de Henr. Garneto. Omnia ex Angl. a G. CAMDENO Lat. versa. Londini 1607. 4o.

Actio perduellionis in Jesuitas, juratos Sacri Romani Imperii hostes. Oder trewmeynende und unpartheyische Errinnerung, was wegen der Jesuiter jetziger Zeit zu berahtschlagen. O. O. 1632. 4o.

Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning. Leiden 1853. 8°.

Hierbij tien gelijktijdige adressen van ingezetenen van steden, van kerkeraden en van de oud-bisschoppel. klerezij.

Adres aan den eerw. kerkeraad te Amsterdam, tot het houden eener boet- en biddag, door eenige leden der Herv. gemeente. Amsterdam 1853. 80.

Adres aan de Protestantsche Nederlanders. 's Gravenhage 1853. 8°. Adres aan de Roomsch-Katholieke priesters in Nederland. Z. pl en j. 8o. E. M. wegens de bisschoppel. hiërarchie?

Adressen Een of twee
Amsterdam [1853]. 8°.

« VorigeDoorgaan »