Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors]

OF OXrcio

E 932

LIBRAR

ALGEMEENE EN VERGELIJKENDE TAALKUNDE.

(1)

(2)

Responsio ad quaestionem, quid valeant fragmenta

Linguarum Moesogothicae et Anglosaxonicae ad eruenda monumenta linguae inferioris Germaniae, et ad deducendam hujus linguae ex istis originem. 21 blz. 4°.

Vg. Handel. v. d. Maatsch, d. Nederl. Letterk. 1780 bl. 7, '81 bl. 5 en de vertaling in Dl. VII der Werken. J. Kinker, Verhandeling over algemeeve taalkunde. Eig. 4o.

Dictaten over taalkunde in het algemeen, in het Nederl. en Fransch, gegeven te Luik. Eig. 40.

(3) Opstellen en aanteekepingen over vergelijkende taalkunde. Eig. 4o.

(4) Principes métaphysiques des langues, ou de grammaire générale. Aut. 4°.

(5) Taalkundige aanteekenivgen. Vergelijking van de Nederlandsche met andere Indo-Germaansche talen. Eig. 4o.

(6) J. F. L. Schröder, Aanmerkingen op de Ver

handeling van J. Kinker over het mechanismus der talen. fo.

(7) H. A. Kreet, Aanteekeningen over de onderlinge

betrekking van verschillende Europeesche talen, inzonderheid van de Nederlandsche met de Gothische en Saxische. Benevens lijsten van aangehaalde schrijvers in J. G. Eccard Historia

studii etymologici linguae Germanicae. Hanov. 1711. 49 bl. 40.

(8) Hierbij: Notices des meilleurs vocabulaires, gram-maires et autres ouvrages sur les différentes langues connues, publiés avant le XIX siècle; geschreven met

eene andere hand. C. Brn Dirckinck Holmfeld, Vergelijking van

zes verschillende Europeesche Alphabeths, zijnde een uittreksel uit M. T. Arendh's Schwedischer

Runentafel. Linkiöping 12 Nov. 1818. 1 bl.fo. (9) G. Bruining, Aanmerkingen op J. e. W. le Jeune,

Geschied- en letterkundige nasporingen omtrent de afkomst en verspreiding der talen van de onderscheidene volken, Delft 1826, '27; A. Ypey , Beknopte geschiedenis der Nederl. tale, Utr. 1813; en andere geschriften over de ontwikkeling en den oorsprong van taal en spraak. 48 blz. 4°.

(10) J. C. W. Le Jeune, filossaria et idiotica varia:

Frisica, Wallonica, etc. Aanteekeningen over de verwantschap van de Nederlandsche met de Hoogduitsche, Noordsche andere enz. 4°.

(11) Essai général et critique sur les différentes idiomes des peuples de l'Europe moderne et de leur affinité. Avec Tableaux synoptiques des langues de l'Europe et de l'Asie, et Tables synoptiques sur les origines des langues. 4°. (12)

[ocr errors]

en

talen,

NEDERLANDSCHE TAALKUNDE.

INLEIDING.

J. L. Morser, Het Alphabet manuel, of het A. B. C.

Foor Doven en Stommen. Geteekend door doof en stom J. L. M., een van de eerste discipelen van H. D. Guyot. Door Z.W.Ew. beneffens de Heeren Directeuren goedgekeurd in 1790.

(13) Inleiding tot de Nederd. taal- en dichtkunde.

Hs, uit de 19e eeuw, 256 en 100. blz. (14)

Voorreden van de poodich- ende nutticheit der

Nederduytscher taelkunste. Waarachter: Voortbrengsel van een kunste om alle woorden wel wt te spreken, te schrijven ende te verstaen. 1568. 11 blz. 4°.

(15) Afschrift van J. T. Bodel Nyenhuis van het oorspronkelijk, berustende in het archief der familie Van Citters op Popkensburg op Walcheren.

16 bl. 8o.

« VorigeDoorgaan »