Schets van den regeringsvorm der Nederlandsche republiek, van 1515-1795

Voorkant
Gebroeders Belinfante, 1862 - 206 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 142 - Voor iedere beschrijving werden gewoonlijk andere afgevaardigden gekozen. ledere stad had haren Pensionaris, die de afgevaardigden vergezelde en voor hen het woord voerde.
Pagina 76 - In het aangezigt der wereld verklaarden zij alzoo den Koning van Spanje van zijne heerschappij vervallen en maakten openlijk bekend, dat zij voortaan noch zijn titel noch zijn gezag zouden erkennen. De afzwering kwam regtmatig, wettig en in behoorlijken vorm tot stand. Regtmatig, omdat het noodzakelijk was een Vorst af te zweren, die, nadat alle pogingen tot verzoening te vergeefs waren aangewend, zijn volk niet enkel onderdrukte, maar uitroeide. Wettig^ daar de Koning alle handvesten welke hij gezworen...
Pagina 85 - Augustus 1583 te Middelburg vergaderd, het algemeen oppergezag den Prins aan en drongen hem vurig die waardigheid aan te nemen. Hij wees haar echter onverbiddelijk van de hand, omdat hij, hoe dankbaar ook voor dat blijk van vertrouwen, op verre na niet bij magte was den vijand te weerstaan en het land zoodanig te beschermen, als de ingezetenen regt hadden van hunnen Vorst te vorderen. Hij verklaarde. zich evenwel bereid, indien de Staten hiertoe iemand anders kozen, dezen naar...
Pagina 66 - ... ter zake daarvan lastig gevallen. achterhaald of onderzocht worden, gelijk reeds in de Gentsche Pacificatie was vastgesteld. Tevens werd te kennen gegeven, dat hierin niet de bedoeling lag opgesloten, van het bondgenootschap iedere provincie of stad uit te sluiten. welke geheel Katholiek, of waar het aantal Hervormden niet groot genoeg was, om deze volgens den geloofsvrede aanspraak te geven op openbare godsdienstoefening. Integendeel, men was bereid hen toe te laten, mits zij de bepalingen der...
Pagina 162 - Hl. 173, 201, 209. achter den armstoel van den President, wanneer hij brieven, verzoekschriften of andere papieren voorleest ; hetgeen zijn werk is. Hij stelt alle brieven en InstructiŽn, alle algemeene aanschrijvingen voor Ministers , Consuls en Commissarissen buiten 's lands, mitsgaders de brieven , die aan vreemde Mogendheden geschreven worden '). Hij woont de ConferentiŽn bij , welke men met vreemde Gezanten houdt , en geeft daarin zijn advies.
Pagina 67 - Oie uitspraak moest zonder uitstel worden nagekomen. 12į. Dat men alle reden tot oorlog met vreemde Vorsten zoude vermijden, en te dien einde vreemdelingen en inwoners gelijk regt verschaffen. Als een der bondgenooten hierin in gebreke bleef, zouden de overige pogingen aanwenden, om dit misbruik te weren. 13į. Geen der vereenigde provinciŽn, steden of leden zouden. zonder algemeen goedvinden, ten nadeele der anderen, belastingen invoeren of ,Ie bondgenooten hooger bezwaren dan hunne eigene ingezetenen....
Pagina 133 - Munstersche oorlogen 4), toen in het belang der zaken, welke geen uitstel konden lijden en niet ruchtbaar mogten worden, eene Commissie, met uitgestrekte magt bekleed, noodig werd geoordeeld. — Zoo werden dan uit de Staten-Generaal acht Leden (Ľ Heeren"), een uit elke Provincie, Ľen uit Holland twee...
Pagina 163 - Eaad van State, waarvan hij lid was. Belast met het ontwerpen der Algemeene begrooting van Staatsbehoeften, moest hij naauwlettend den in- en uitwendigen toestand van het Vaderland gadeslaan en den blik op de gesteldheid van gansch Europa gevestigd houden. Men was gewoon zijn gevoelen te vragen over alle zaken van gewigt, die zijnen werkkring betroffen, maar hij had enkel eene raadgevende, geene beslissende stem. Hij moest zorg dragen dat de inkomsten van den Staat, zoo uit de ProvinciŽn als uit...
Pagina 191 - Utrecht te kennen, dat het voldoende was, als elk Gewest zijn aandeel in degemeene lasten droeg en dat elke Provincie de opbrengsten uit al zulke middelen kon vinden, als zij, naar den stand harer zaken, zoumeenente behoeven.
Pagina 197 - Het stelsel der Maatschappij was alleenhandel en geheimhouding; het bezetten van vaste punten, vooral op eilanden, waar men zich ligter handhaven kon; voordeelige koop en verkoop der voortbrengselen van den landbouw; somtijds beperkte aankweeking ter instandhouding van hoogen prijs; streng toezigt over de ambtenaren; bevordering naar verdiensten; vrede bewaren; de Vorsten innemen door goedheid en eerbewijs; regeren door binnenlandsche Opperhoofden en in hunnen naam; eerbiediging van gewoonten, gevoelens,...

Bibliografische gegevens