Kalender voor de Protestanten in Nederland, Volume 4

Voorkant
H.W. Mooij, 1859
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 18 - Heeren zal op hem rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de, geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreeze des Heeren.
Pagina 22 - En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbragten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen...
Pagina 95 - ALLES wat ik u bevolen heb : en ziet ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld.
Pagina 95 - ... 16 En Simon Petrus antwoordende zeide : Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 17 En Jezus antwoordende zeide tot hem : Zalig zijt gij, Simon, BarJona ! want vleesch en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 18 En ik zegge u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal ik mijne gemeente bouwen, en de poorten der helle zullen dezelve niet overweldigen.
Pagina 43 - tot heden heb ik met dit wapen aardsche eer gewonnen en de vijanden der armen van CHRISTUS en der weduwen verjaagd; nu voortaan beveel ik mij aan mijne Heerinne MARIA, door wier deugd ik eer en heil der ziele hoop te verwerven...
Pagina 90 - De Heer is bij mij; ik zal niet vreezen; wat zal mij een mensch doen?....
Pagina 52 - Hij wijst vooral op de stelling, dat de mirakelen hoofdzakelijk de bekeering der ongeloovigen bedoelden en derhalve in zijne eeuw niet meer noodig waren, daar het christendom reeds overal ingang had gevonden.
Pagina 22 - Godsgetuigen des ouden verbonds, aan wien JOHANNES de Dooper, de eerste onder die des nieuwen verbonds, zich onmiddellijk aansluit.

Bibliografische gegevens