Mededeelingen: van de vereenining ter beofening der geschiedenis van 's Gravenghage. Tweede deel

Voorkant
W.P. van Stockum & Zoon, 1876 - 352 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 50 - Hij moest daarvoor f 2j"i) eens en eene jaarrente van / 148.8.12 betalen, maar erlangde dan ook het voorregt, om eenigermate in den vijver te mogen uitbouwen; eene noodzakelijke vergunning, daar de achtergevel van zijn huis aan den waterkant wel niet den vorm van het aldaar bestaande rondeel kon aannemen. Het huis moest binnen twee jaren voltooid zijn, op straffe eener boete van f 200 voor ieder jaar, dat hij daarmede langer bezig was. Of die straf ooit is toegepast , is ons evenmin als aan den Heer...
Pagina 255 - Hij maakte op HUYGENS een gunstigen indruk. Deze was echter te schrander, om het niet vreemd te vinden, dat de wonderdoctor voor alle mogelijke kwalen één en hetzelfde geneesmiddel toediende.
Pagina 111 - Verbiedt men oud en jongh comedien te sien , Soo moght mense met een de wereld wel verbien: Of soo m' haer 't leven gunt , behoort men last te geven , Dat elck met d'oogen toe of 's nachts alleen moet leven 3).
Pagina 238 - VAN CAMPEN zelf? Zoo neen, hoe laat zich dat dan overeenbrengen met de getuigenis van den bouwmeester PIETER POST, die in zijn vroeger aangehaald werk op een der plattegronden of doorsneden van de Oranjezaal uitdrukkelijk zegt: „De ordonnantie ende beschilderingh deser Saele . . . met den omloop van de andere cieraten daertoe dienende, is beworpen en uytge wrocht door den hr. JACOR VAN CAMPEN, uitnemend schilder en architect, ende de schilderyen soo door hem selve als andere vermaerde meesters...
Pagina 136 - Niet tevreden met dergelijke redeneringen , werkte hij omstreeks het jaar 1653 het plan in alle bijzonderheden uit, staafde en verduidelijkte het door kaarten en teekeningen van zijne bekwame hand en betoogde , dat het niet slechts uitvoerbaar was , maar het verkrijgen van nut, voordeel en eer in zich vereenigde.
Pagina 266 - Ie chariot une statue de bronse a l'antiqne, signifiant la victoire, estandant l'une de ses mains pour mettre une couronne de laurier sur la teste de Son Altesse ; et ayant en l'autre main une autre couronne de reserve pour feu Son Altesse...
Pagina 123 - ... manieren van een man van de eerste geboorte, in zommige rollen onberispelijk en onverbeterlijk was. Dit wakkerde den ijver van inlanders en vreemde weder op; bijzondere giften van grooten gaven de troep gelegenheid van zo op straat als op het theater deftig voor den dag te komen.
Pagina 213 - Reeds in brieven van 1635 wordt van eene door jicht gezwollen hand gewag gemaakt; maar de krachtige man bekreunde zich weinig over dergelijke voorbijgaande kwalen: het gevolg van zijn krijgsmansleven, dat reeds op zijn dertiende jaar een aanvang had genomen. In latere jaren herhaalden zich de aanvallen van jicht telkens meer. Vooral 's winters was de Prins dikwijls ongesteld. Zijne vrienden meenden...
Pagina 222 - ... eerste spoor, dat wij van deze stichting vinden, is een besluit der Kamer van rekening van de Grafelijkheid van Holland van 17 Mei 1645, waarbij, op verzoek der Prinses, nadat ook de...
Pagina 228 - Waar de hof-étiquette dit voorschreef of toeliet, onthield zij zich met voordacht van het geven van een kus. Dat blijk van vertrouwelijkheid had zij alleen over voor de ongelukkige Koningin van Bohème, wie het aannemen van dien titel zoo duur was te staan gekomen. In hoever AMALIA zich door deze en andere blijken van dwazen trots gekrenkt heeft gevoeld, is ons onbekend.

Bibliografische gegevens