Vaderlandsche letteroefeningen, Deel 2

Voorkant
p. Ellerman, 1828
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 191 - De Heer heeft gegeven : de Heer heeft genomen : de naam des Heeren zij geloofd!
Pagina 63 - Gij spreekt als cene der zottinnen spreekt ; ja zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen...
Pagina 265 - Daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het ; maar doet niet naar hunne werken ; want zij zeggen 't, en doen 't niet. 4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der menschen ; maar zij willen die met hunnen vinger niet verroeren. 5...
Pagina 340 - Plaatselijke geschied- en oudheidkundige herinneringen van een reisje door een gedeelte van Gelderland en in de omstreken van Kleef.
Pagina 65 - ... zijn, en knersing der tanden. 13 En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd : Ga henen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver ure. 14 En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bedde liggen, hebbende de koorts. 15 En hij raakte hare hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden. 16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot hem gebragt, en hij wierp...
Pagina 101 - Dien -wilde ik zien groeijen, zoolang ik bestond, En wie, buiten mij, hem beklom van zijn leven, Die moest er betooverd aan vast blijven kleven.
Pagina 104 - Dood) en ik geef nog esn jaar " Weg, vrek! (riep Philemon) het lijkt er niet naar ; Gij zult mij het leven voor eeuwig beloven, Of blijf (ik bezweer het !) voor eeuwig daarboven.
Pagina 106 - Int mij nog vijfhonderd jaren in leven, b aanstonds is weer u de vrijheid gegeven. Ľ Gedrongen door 't vuur en al meer in den brand, Stelt ijlings de Dood hem den vrijbrief ter hand; Spring!
Pagina 184 - Want al is 't, dat de Duivel wel weet door reden,
Pagina 104 - Hij reikte terstond hem een griften een blad; De Dood nam die beide : bezon zich eerst wat, En schreef (van natuur uict bijzonder omslagtig) t Verdrag en den losprijs korlbondig en krachtig.

Bibliografische gegevens