Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1038. karô itxawatā mönôkatçirā, mani hôxi vuaki, köyôtā. 1039. nukũ nabô hiwö daci iôimiç’ki böyôç'i bönõbônã. 1040. ratô iôitä möxô kiri böibönôbônā.

1041. bakö mix'tibô ratô xöta dax’kitã, xöta dax’kiki, köyôtā, ratô nix' pô pima.

1042. diçi wa dakamiç'bôki, bakö mix'tībõrã ana butôama, uxaracia bôtôikatçirã.

1043. bakö mix'tibo nix' pô piarã, xöta möxômiç'bôki, uxa dacia tôx' kôikatçirã.

1044. bakö mix'tibo nix'pô piarā, ana piamaimiç'bôki, çamaköi, ana iôinaka piamaimiç'bôki.

1045.

ana pitê piamaimiç'bôki.

1046. pikinã, maböx böç'ti amiç'bôki.

1047. nix'pô piarã, pitê piamaimiç’ki.

1048. habi pitê piarā mawamiç'ki.

1049. bakö mix'tibô nix' pô pia, maniyabõṇã, öwabô böyôç'miç’

bôki.

1050. hiwöraci ratô iôiki, ratô bö böyôç'katçirā.

1051. möxô kiri ratô iôitã, karô kuabô, karô mönôaya, hiwö daci böaibo, nawamiç'bôki.

1038. lenha ajuntaram queimar-se para, banana madura cosinham, acabaram.

1039. de nossas gentes a casas muitas dizem, brincar virem para. 1040. aquelles disseram, de manhã virem para.

1041. dos meninos pequeninos aquelles os dentes areiaram, os dentes areiam, acabaram, áquelles «nix'pô» comer fazem. 1042. redes com deitam-se, os meninos pequeninos outra vez desceram da rede não, dormiram muitos dias descerem para (só descem passados muitos dias).

1043. meninos pequeninos «nix'pô» comeram, os dentes ennegrecem-se, dormiram muitos dias largar a tinta para.

1044. meninos pequeninos «nix pô» comeram, outra vez comem não, jejuam, outra vez caça comem não.

1045. outra vez comida comem não.

1046. quando comem, mingau só bebem.

1047. «<nix pô» comeram, comida comem não.

1048. si comida comeram, morrem.

1049. meninos pequeninos «nix'pô» comeram, deitados estão, os adultos brincam.

1050. casas muitas áquellas dizem, aquellas com brincarem para. 1051. de manhã, áquelles avisaram, lenha queimaram, a lenha está se queimando, as casas todas vêm, dançam.

1052. hömã tinôrã karô kua, nawamiç’bôki.

1053. nawai, köyôtā, maböx amiç'bôki, pitê pitānā.

1054. bakö miç'tibô nix' pô pia, inaniyabōnā, öwabô nawai köyôtanā, ratō hiwö tā bômiç'bôki.

1055. bôaibo, bakö miç'tibô oxa dacia bôtômiç'bôki.

1056. bôtôa, nance pôxöi, köyôtã, nimiç'bôki, mawamaikatçirā. 1057. raç'kamiç'bôki oma txanirã.

1058. ti böna wanawỡ.

1059. nukũ ti xönirā txakabukirā, nukawaxũ, ti böna wanawỡ. 1060. möxô kiri ti böna wanãxāwỡ.

1061.

ti xönirä nuku tönäkikirā, ti xönirā txakabukirā. 1062. möxô kiri, xaba kiranaya, dacibi köyôax' naxi köyôibunākawỡ nũ ti böna wanōnā.

1063. xôkitê böna wanawỡ nữ ti böna wai kanona.

1064. xôkitê itxapabô böna wakau

nữ xuki kanna.

1065. iôinaka dötöxõ, nanökawỡ, iôinaka daci dötöxõ, nanökawõ. 1066. iôinaka öwapa itxawakawa.

1067. böronābộ itxakau, tipax bộ itxawakau, bakö mix tibô itxawakawỡ nõ böyôç'i kanōnā.

1052. terreiro em lenha queimaram, dançam.

1053. dançam, acabaram, mingau bebem, comida comeram.
1054. meninos pequeninos «nix'pô» comeram, estão deitados, os
adultos dançam, acabaram, suas casas em vão.
1055. vão, meninos pequeninos dormidos muitos dias descem da

rede.

1056. desceram, jenipapo com borram-se, acabaram, andam, morrer não para.

1057. assim fazem, omã festejam.

1058. fogo novo façamos !

1059. nosso fogo velho ruim está, apagai! fogo novo façamos ! 1060. amanhã fogo novo façamos !

1061. fogo velho nos matar pode, fogo velho ruim é.

1062

amanhã, a claridade vindo está, todos, todos sem excepção banhar-nos todos vamos! nosso fogo novo fazer para. 1063. igniarios novos façamos! nós fogo novo fazer irmos para. 1064. igniarios muitos novos fazei! nos esfregar irmos para. 1065. caças matai! botai no moquem! caças muitas matai! botai no moquem!

1066. caças grandes ajuntai!

1067. rapazes ajuntem-se! as raparigas ajuntai! os meninos pequeninos ajuntai! nós brincar irmos para.

1

1068. xônô böma bi kawa, itxapabō kônā wakāwā, rabô bakö mix'tibô tçaui kanōnā.

1069.

mönötanã ia iôi bökawõ! nũ ti böna wanõnã.

1070. nuku ti xönirā txakabôkirā, nũ ti böna wamară, nuku dötöki, köyôkikirā;

1071. nữ ti böna wara, nuku dötöamaimiç’kirā.

1072. nukũ xönipabô ia iôia, i nīkabāibāinikirā.

1073. nukũ xönipabôrā rawõtxãiç' ti böna wabāibāinīkirā. 1074. nukũ xönipabôrā mawa õnānöpabô, nukũ xönipabôrā pax'ka, nuku pax'tibãinibôki.

1075. ratêri hönö mörã bônôbõ, ratêri mawanōbō, ratêri nai mörā

bênôbộ.

1076. nukurā nũ bakö mix'ti õnâiç'mapaki.

1077. rabi nukū nabô obiçitanibôra önänöpabôkirā.

1078. nũ möxôkiri ti böna wai kanõ.

1079. xaba kiranaya dacibi naxiköyôi bukawa.

1080.

ti xönirā nukawaki, köyôibukawã! bari köya nũ ti kötiwai kanõ.

1081. möxô kiri bakö mix'tibô ratô xöta dax'kibukawỡ, rabô xöta höxôpö bönôbō, nũ bari köya nix'pô pimanūbônā.

1068.

1069.

1070.

de samaúma sapopemas tirar ide! muitos, escabellos fazei ! naquelles meninos sentar-se irem para.

acabastes, me dizer vinde! nós fogo novo fazermos para. nosso fogo velho ruim, nós fogo novo fizemos não, nos mata, nos acabar pode;

1071. nós fogo novo fizemos, nos mata não.

1072.

nossos velhos me disseram, eu ouvia sempre.

1073. nossos velhos todos os dias fogo novo faziam sempre. 1074. nossos velhos muito intelligentes, nossos velhos espalharam-se, nos largaram, foram-se embora.

1075.

uns para rios dentro foram, uns morreram, uns ceu dentro foram.

1076. nós, nós meninos pequeninos, intelligentes somos não. 1077. porem nossas gentes que se espalharam, intelligentes muito

1078.

eram.

nós amanhã fogo novo fazer vamos.

1079. a claridade vindo está, (quando amanhecer) todos banhar-vos

todos ide!

1080. fogos velhos apagai! acabai! sol alto nós fogo accender

vamos.

1081. amanhã dos meninos pequeninos aquelles os dentes areiar ide! aquelles com os dentes brancos bonitos virem para, nós sol alto «nix'pô» comer fazermos para.

1082. köôwatā, dömōwatā, pabörôwatā, nukū nabô hiwö bötça ratô iôi takawa, rabô möxô kiri iôinaka pi bönōbônā,

nuku ti böna watānā, nũ rãtxai kanōnā.

1083. nuku ti böna watānā, ômã txani nõ bukawỡ.

1084. imã txani, köyôtānā, tiri nõ bukawỡ.

1085. tiritānā, tiri, köyôtā, katça wa nõ bukawỡ nũ nawanõnā. 1086. nukū nabô xönipabô ia iôicinibôki, rabi nukôrā bakö mix'ti nū ūnāiç'mapaki.

1087. rabău nukô iomöwanirā, mawa pöpabôki, döbônibôki. 1088. rabi nukurā döbôkiria, mix'ti, õnãyamaç'ikai.

1089. rabo nukũ xanã iburā mawa õnănöpabô döbônibôki.

1090. nukū öparā, ratõ nukũ xönipabô ratô iômöwanirã, mawa õnãkaya mawaniki.

1091. nũ iômöirã, paçôkiria iômöniki.

1092. nana ikirã ãibō.

1093. rawa bönö: œ ãinæ, öa könöwö, aka.

1094. mi raç'ka katçiikái? aka.

1095. huni: öa pöwawö, & pö katciikérā, aka.

1096. harakiri mia apa? aka.

1082. beiços furámos, ventas furámos, orelhas furámos, de nossas gentes casas outras áquellas dizer ide! aquelles amanhã caça comer virem para, nós fogo novo fizemos, nós conversar irmos para.

1083.

nossos fogo novo fizemos, omã festejar nós vamos! 1084. omã festejamos, acabamos, sapatear nós vamos!

1085. sapateámos, sapateamos, acabamos, aluá nós façamos! nós dançarmos para.

1086.

nossas gentes velhas me ensinaram, porem nós meninos pequeninos intelligentes somos não.

1037. aquelles que nos criaram, muitos bons eram, acabaram. 1088. porem nós derradeiros, pequeninos, nós intelligentes somos

não.

1089. aquelles nossos tuxauas muito intelligentes acabaram-se. 1090. nossos pais, aquelles que nossos velhos aquelles criaram, muitos intelligentes direitos, morreram.

1091. nós nos criamos, os esgalhos criamos-nos.

1092. jenipapo com faz (pinta) a mulher.

1093. seu marido minha mulher, me pinta! faz.

1094.

1095.

1096.

-tu como queres? faz.

o varão me bonito faze! eu bonito ficar quero, faz.
-como te faço por ventura? faz.

1097. öa dônũ könö wawö! aka.

1098. nanö waxũ, bai bi tãxũ, nanö ti ki iôaxõ.

1099. nanö nöxãyã, bôtöxō, tçãuxo, böpôa, matcike. 1100. rano mia apa? aka.

1101. rano öa awö! aka.

1102. tçauti ki tçaukõ, āinõ könömiç’ki iura kirā.

1103. dônü könörā iôri wamiç'ki, donũ könörā.

1104. rabi inu könörā tôrôamiç'ki iura tibirã, yura dacibi tôrôamiç'ki inũ könörā.

1105. rabi tiörö börô wakinā böçôa nô bai tapi daböxô, tôtô, tôtô amiç'ki tiörö börôrã.

1106. rabi txaxô wakinã iura dacibi tôtô, tôtô amiç’ki, txaxô bakö wakina raç'ka wamiç'ki txaxô bakö wakinã.

1107. rabi nawã könö wakinã iôri, iôri wamiç'ki, nawã könö wakinã raç'ka wamiç’ki.

1108. rabi iawa wakinã iura dacibi puxamiç'ki, iura möxônũnă, iawa wakina raç'ka wamiç'ki.

1109. rabi içô wakinã dacibiri iura puxaki, köyômiç’ki, iura möxônũnā, içô wakinã raç'ka wamiç’ki.

1097.

1098.

1099.

1100.

1101.

-me de cobra pintura faze! faz.

a mulher jenipapo fez, «<bai» tirar foi, jenipapo fogo com
aqueceu.

o jenipapo esquentando-se está, tirou do fogo, assentou-o,
a vasilha cobriu, esfriou.
agora te faço por ventura? faz.

-agora me faze! fez.

1102. banco com assentou-se, a mulher pinta o corpo com. 1103. de cobra a pintura torta faz, de cobra a pintura.

1104. porém de onça a pintura redonda faz no corpo inteiro, no corpo inteiro redonda faz de onça a pintura.

1105. porém de maracanã olhos quando faz, rosto em caminhos rectos dois (parallelos) fez, pingos, pingos faz, (no meio) de maracanã os olhos.

1106. porém veado quando faz, por todo o corpo pingos, pingos faz, de veado filho quando faz, assim faz, de veado filho quando faz.

1107. porém de estrangeiro pintura quando fez, torta, torta faz. de estrangeiro pintura quando faz, assim faz.

1108. porém porco quando faz, o corpo todo borra, o corpo annegrar-se para; porco quando faz, assim faz.

1109. porém coatá quando faz, todo tambem o corpo borra, acaba, o corpo annegrar-se para; coatá quando faz, assim faz.

« VorigeDoorgaan »