Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

4562. pönaya, xanæ ibō dukū böç'texũ, ratô iôciki: a nabō, böç'tõdikawỡ, rawara pikãxūnā, nũ baka bixarái kanōnā, möxô kiri nũ inũ kái kanõnã.

4563. ratô iôcīki, köyôtã, pönaya, böç'tæi, köyôtā, pôikamā bôaibō.

4564. xan ibô tipô kaya.

4565. hunibo pôikamā mutçaki, köyôtā, axa yabi mutçaki, hunū yabi mutçaki, köyôtā.

4566. raç'ka waki, kövôxũ, mawa bakaraci tax'nibônébõ. 4567. xan ibo ratô iôiki: & nabo, unaxubira baka bikawỡ, matô kapötä pikikirā.

4568. xan ibô iôiabô: öara, & kapö ki datöamaki, e kapötāwa bötixo a atixānai.

4569. xanữ ibô iôiki: mawa huni datöiç'ma iôikika! kapötā vuai, ati páiikikiki.

4570. rabô Rapö bötiênūưỡ, rabô aliải nữ ūixānông.

4571. kapötāwỡ rax'pa tax'nikāunaya, xanæ ibô ratô iônua: kapötāw@ atiwö.

4572. ratō ôa huni bötça iôiki: huni bötçã, diç'pi bi tāwỡ nũ kapö tönöx'nünã, aka.

4562. amanhecendo está, tuxáua primeiro acordou, aquelles ensinou minhas gentes, acordai de pressa! alguma cousa comerdes para, nós peixe tirar bem irmos para, de manhã nós embora ir irmos para.

4563. aquelles ensinou, acabou, amanhecendo está, acordam, acabaram, timbó levaram.

4564. o tuxáua atraz indo está.

4565.

4566. 4567.

4568.

os varões timbó-folha diluem, acabaram, timbó-cipó tambem diluem, timbó-fructa tambem diluem, acabaram. assim fizeram, acabaram, muitos peixes muitos sahir iam. o tuxáua áquelles disse: minhas gentes, de vagar peixe tirai! vos jacaré comer pode.

ao tuxáua disseram : eu, eu jacaré com amedronto-me não, eu jacaré grande avistei, eu pegal-o vou.

4569. o tuxána disse: muito varão destemido oh! jacaré vem, pegal-o querendo está.

4570. aquelle o jacaré aviste primeiro! aquelle pegar nós ver

mos para.

4571. jacaré grande de boca aberta a sahir comecando está, tuxáua áquelle mandou : jacaré grande pega para ti! 4572. aquelle áquelle varão outro disse: varão outro, corda tirar vai! nós jacaré amarrarmos pelo pescoço para, fez.

4573. diç'pi bi tāxũ, kapötāwa maxi yanô xarabirã, datãxõ, ûi

[ocr errors]

4574. xanæ ibõ iôiki: mawa kapötãwỡ öwapa duki.

4575. xan ibo ratô iônua, kapötāwe kuxaxo, xatöxo, bôaibō.

4576. xanỡ ibõ ratô iôiki: inũ bunākawỡ, nũ ma baka daci atia

[blocks in formation]

4579. dunuwen, iawa upax akái, xöa.

4580. donūwană iawa mawama xöa, iawa raç'ka kāitima.

4581. iaua, donūu nã xaki mörã nô rau

nia, dakako.

ditxukô böç tê tax

4582. huni bötçã donuwe bötixũ, datöi, kuxikãi, rawỡ nabô iôia: mawa donuwỡ öwapaxöni iawa xöa.

4583. iawa mawama, rawỡ xāki mörānô, iawa biç'ki, rawỡ dötxôkô böç'ti taxʼnia, dakakiki, raç'ka rawỡ iura tax'

nitimară.

4584. ratô iôia, böxo, donuwe txaima uivabô.

4573. corda tirar foi, jacaré grande praia em arrastou, trouxe deitou-o, vendo estão.

4574. o tuxáua disse: muito jacaré grande, grande muito oh! 4575. tuxáua áquelles mandou, jacaré grande espancaram, cor

4576.

taram, levam.

o tuxáua áquelles disse: embora vamos! nós ja peixes muitos pegámos.

4577. áquelles disse, embora vão.

4578.

esla mão (cinco) atraz vão.

4579. sucury, porco agua bebendo está, enguliu-o.

4580. a sucury o porco morto-não engoliu, o porco assim sahir

do bucho fora seu focinho só sahia, dei

foi, a

pode não. 4581. o porco, de sucury tado está. varão outro a sucury avistou, amedrontou-se, correu, suas gentes disse muito sucury grande muito um porco engoliu.

4582.

4583. o porco morreu não, de seu bucho fora, o porco gritando está, seu focinho só sahiu, deitado está, assim seu corpo sahir póde não.

4584. áquelles disse, vieram, sucury longe-não vendo estão,

4585. donuwe raç'ka kuxitima, pôç'tô ici, dakako, iônai, da

kako.

4586. huni namökätêtō iôiki: donuwe raç'ka waxũ nuku xöatima, unāiç'mapa dakakiki, itxakawanākawỡ.

4587. bötçã hi çekö bi tānū, bötçă maxax' bi tānũ, bötçã nixi bi tānu ra wa dakôx'katcira, raç'ka waxũ, nixi bi tāxă,

donuwe kuxakuxa, aka, bötçã rawa hi çekö bi tāxū ra wỡ börôa nô kuxa.

4588. donüwa tökörætökörõikaya, datöi, kuxiaibō.

4589. donuwe raç'ka waxũ hatô xöatima.

4590. rau pôc tô iaua rau

vūtic’u

ka kuxitima, ici, dakako.

rau pôç tô böxa, raç’

4591. ranūkāi iawa mawaya, rawa pôç'tô ana iciama, dakakœ. 4592. möxô mörã mukayatō dônôwæ könakatcirã iôiamabôki. 4593. mukayatō donuwe çaiaka, donūwe çáiikūkirani.

[blocks in formation]

4596. xan ibô iôiki: mã donūu itxakauabirāna, matô xoa iôikiki.

4585.

4586.

4587.

4588.

4589. 4590.

sucury assim correr pode não, a barriga doe, deitada está,
tem febre, deitada está.

varões esta mão disseram: a sucury assim fez, nos engolir
pode não, estupida deitada está, judiemol-a!
cutro de pau pedaço tirar vai, outro pedra tirar vai, outro
cipó tirar vai, elle com açoitar para, assim fez, cipó
tirar foi, sucury açoitou, açoitou, fez, outro seu de pau
pedaço tirar foi elle com olho em espancou.

a sucury rosnando, rosnando está, amedrontaram-se, cor

reram.

sucury, assim fez, aquelles engolir pode não.

sua barriga o porco suas unhas do pé com sua barriga arranhava, assim correr pode não, sente dores, deitada está. 4591. agora o porco morrendo está, sua barriga outra vez doeu não, deitada está.

4592. escuro dentro ao feiticeiro sucury chamar para disseram. 4593. feiticeiro pela sucury gritou, a sucury gritando vem por todo o caminho.

4594. o feiticeiro arremedou-a, vindo está. 4595. uns se amedrontaram, deitaram-se.

4596.

o tuxáua áquelles disse: vós a sucury judiastes, viestes, vos engolir vindo está.

4597.

datöamaki, nuku xöamaki.

4598. donũwa hikituxiaya, mukaya iuka.

4599. æ bôniki, iaua atixū, ỡ xia, dakak.

4600. a ratô raç'kawama, dakakõ.

4601. öa nixi wỡ kuxaki, hi bi tāxō, œ börô ki öa kuxabô, iciāyā, ☎ tökörõikaya, datöi, kuxiabôki.

4602. a ici, iuna dakakỡ, mi öa köna, õ vuaki.

4603. raç'ka wabăini, dunuwa inũ kaya, uxaxini, pönaya, böç'tanibôki.

4604. œ naburã raç’ka wanibôki donuuā itxakauakinã.

4605. a miyôirā ratêxūki, donuwa miyôirã, ã miyôirā ratêxūki,

yamaki.

4606. mukaya, hawỡ nabô pitciaya, mukaya txaiköa, mukayatū iawa iôi tānikiaki.

4607. mukayatōnā iawa iôi tāna, iawa vôaya, hawa nabô dötöxō,

pinōnă.

4608. mukayatō txaiköa iawa parāxō, mukayatō iawa iwöa rawỡ nabô dötönūnā.

4609. mukayatō iawa parāķinā öç'ka wanikiaki.

4597.

eu amedronto-me não, nos engole não.

4598. sucury a entrar começando está, o feiticeiro perguntou. 4599. eu faminta estava, um porco peguei, eu enguli, estava dei

tada.

4600. eu áquelles cousa alguma fiz não, estava deitada.

4601.

4602.

me cipó com espancaram, paus buscar foram, meu olho com me espancaram, estava doendo, eu rosnando estava, amedrontaram-se, correram.

eu sentia dores, febril, estava deitada, tu me chamaste, eu

vim.

4603. assim fez, sahiu, a sucury embora indo está, dormiram a noite inteira, amanhecendo está, acordaram.

4604. minhas gentes assim fizeram a sucury quando judiaram. 4605. minha historia até ahi, de sucury historia, minha historia até aqui; tem não mais.

4606. o feiticeiro, suas gentes de carne fome tendo estão, o feiticeiro de longe, o feiticeiro a porcos dizer (convidar) foi.

4607. o feiticeiro os porcos convidar foi, os porcos vindo estão, suas gentes matarem, comerem para.

4608. o feiticeiro de longe os porcos enganou, o feiticeiro os porcos trouxe, suas gentes matarem para. o feiticeiro os porcos quando enganou assim fez.

4609.

4610. iawā, ö maöa nô mawa mani hôxĩ txakaikiki, kari yabi txakaikiki, atça yabi, xöki inũ, tama yabi, mawa iônô daci txakaikiki.

4611. iawa, piwo, aka.

4612. mukayato iawa raç'ka wa, iawa mawa bönimakirani. iawa daci mukaya tibābirāni.

4613. 4614.

mukaya hawỡ hiwö kömaya, mukayarā ιawa hiwö txaima baxibirăni.

4615. mukaya hamöç'ti hawỡ hiwö tã hikixõ, hawỡ nabô iôia. 4616. hawa nabô pia könôki, köyôtã, mani hôxi yanô itxapabô köxöki iawa dötökatciră.

4617. mukayarã hawỡ nabô iôia, mukayarã rawỡ hiwö mörā rawae dici töwöa, dakakœ.

4618. hawa nabô, iawa mani rôxi piaya, hawỡ nabô iawa dötöa. 4619. iawa dötöki, köyôtā, iabira, rawa hiwö tā iawa databô. 4620. rawỡ nabô iawa datãbô, iawarã mawa dakaxõ, börô ûima. 4621. mukayarã dici wỡ böpôkua, dakakỡ.

4622. raw nabô iawa xatöxõ, kæti ki vuaxō, piaibō.

4610.

4611.

4612.

porcos, minhas aldeia em muito bananas maduras abundando estão, batatas tambem abundando estão, macaxeiras tambem, milhos tambem, mudubins tambem, muito legumes muitos abundando estão.

porcos, comei! (vinde comer) fez.

o feiticeiro aos porcos assim fez, os porcos muito alegraram-se, foram.

4613. porcos muitos do feiticeiro atraz vieram.

4614.

4615.

4616.

4617.

4618.

4619.

o feiticeiro, de sua casa acercando-se está, o feiticeiro da
casa longe-não os porcos deixou, veio.

o feiticeiro elle só sua casa em entrou, as suas gentes disse.
suas gentes frechas afiaram, acabaram, bananeiras madu-
ras em muitos esconderam-se os porcos matar para.
o feiticeiro a suas gentes disse, o feiticeiro sua casa dentro
sua rede armou, deitado está.

suas gentes, os porcos bananas maduras comendo estão, suas
gentes os porcos mataram.

os porcos mataram acabaram, levaram, vieram, sua casa em os porcos deitaram.

4620. suas gentes os porcos deitaram, os porcos mortos deitados. estavam, os olhos mostravam (estavam de olhos abertos). o feiticeiro rede com cobriu-se, deitado está.

4621.

4622.

suas gentes os porcos cortaram, panelas com cosinharam,

comem.

« VorigeDoorgaan »