Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

5434. xakapā iômöwa.

5435. ranūkai iômöraböa, rawa pôi äiwa, ra böç', ra bötā bai wa, iônôa, hanô hiuöa.

5436. inô yamak, naui xöni nô, nauä yanôa atça taxô bixô, mani pākπ bixō, iôbĩ bixõ, kari bixõ, barã bixõ, tawa bixò, iuçô, tama bixò, ratê.

5437. rawỡ bai yanô banaki, köyôa, dacibi vukũi, köyôa. 5438. raw iônô iumöi, kôyôaya, ranūkãi iônô kania, rawa iônô pöke, ranô hiwöki.

5439. ranūkāi rawỡ pôi baköwa, bakö kāiyā, vônikỡ. 5440. ranūkãi rawỡ bakö iômöaya, ana baköwa, rawỡ bakö kāyā, ranūkãi ãibô kãyã.

5441. iômöi, öwaraböaya, ibôã rawa pôi ãiwama, ra bö hiwökỡ. 5442. ranūkãi ratõ ratô baköwaki, itxawatã, itxapabô hiwökỡ. 5443. ratō ratô iômöwanirã rawõ könarā xakakiaki, ratõ ratô iômöwaniră.

5444. huni könarā xakakiaki, rakia ãibô könarā maxikiaki.

5434. o caranguejo criou-os.

5435.

agora criaram os dois, o irmão com sua irmã amulherou-se, ella só com, ella com roçado fez, legumes fez, ali

moram.

5436. legumes havia não, capoeira velha em, da capoeira em de macaxeira talos tiraram, de bananeira filhotes tiraram, inhames tiraram, batata tiraram, mamoeiro tiraram, canna tiraram, feijão, mudubim tiraram, só.

5437.

5438.

seu roçado em plantaram, acabaram, todos nasceram, acabaram.

seus legumes criaram-se, acabando estão, agora os legumes amadureceram, seus legumes bons são, ali moram. 5439. agora o irmão sua irmã emprenhou, o filho nasceu, varão é. 5440. agora seu filho criando-se está, outra vez varão emprenhou-a, seu filho nasceu, agora mulher nasceu. 5441. criaram-se, crescendo ambos estão, os donos seu irmão amulhar-se fizeram, elles com mora.

5442. agora aquelles áquellas emprenharam, ajuntaram os filhos, muitos moram.

5443. daquelle que aquelles criou seu nome seu «<caranguejo» é, daquelles que aquelles criou.

5444.

do varão o nome seu «caranguejo», porém da mulher of nome seu «praia» é,

5445. rawa bakö hunirā pökākiaki rawỡ könarã, rawỡ bakö aibôrā irikikiaki rawa könară.

5446. rawa bakö bötçarã, bakö hunirã manakiaki rawõ könarã, rawa bakö aibô matcianikiaki rawỡ könarā.

5447. rabo ratô iômöwanira ratō könarā öç'kaki könarā. 5448. rabo ratô iômöwa, rānūkãi huni kuïbô bai, köyôtā, ana hanôri bai, kövôtã, hiwöabô.

5449. iôinakarā ana hanôri banikiaki, baka yabira.

5450. ranôri bai, köyôtã, hiwönibôkiaki.

5451. hiwöa, mawa xiôma, mawa bima, mawa möxôma, bari köya

uxamic’bộ.

5452. xiô yabi, bi yabi, möxô yabi, naka yabi, bina yabi, ratê, bi unôa, hönö kaya bötça namaki, mana kaxõ, xiô biki, biki, naka biki, bina biki, iamö biki, ratê.

5453. dônôwanỡ böpôkuru inã, iôxī naka inã, xinaxuku iamö inā, töô bina inã, b, yabi inã, ratê.

5454. böxo, rawỡ hönö namaki niti, köytä, ranūkãi möxô mörã, möxôaya, ôxai, pönibôkiaki.

5445. de seu filho macho «bom é», seu nome seu, de sua filha femea «fez tambem» seu nome é.

5446. de seu filho outro, o filho macho «esperou», seu nome é, de sua filha femea «esfriou» seu nome seu é.

5447. daquelles que aquelles criaram seus nomes assim, os nomes

seus são.

5448. aquelles aquelles criaram, agora os caxinauás se geraram, acabaram, outra vez ali mesmo geraram-se, acabaram,

moram.

5449. as caças ali outra vez geraram-se, os peixes tambem. 5450. ali mesmo geraram-se, acabaram, moraram.

5451. moram, muito (nem um) pium-não, muito carapanã-não, muito escuro-não havia, ao sol alto dormem.

5452. pium tambem, carapanã tambem, escuro tambem, mosca tambem, maribondo tambem, só isto, lá longe, rio caudaloso outro no meio, «esperou» foi, pium tirou, carapanã tirou, mosca tirou, maribondo tirou, a noite tirou, só.

5453.

a aranha a cobra grande borboleta deu, a alma mosca deu, noite deu, a lagartixa maribondo deu, carapanã tambem, só.

5454. trouxe, seu rio no meio soltou-os, acabou, agora escuro dentro, escurecendo está, dormiram, felizes foram.

5455.

manā iamö bikinã bix'tô öwapama bini iamörā.

5456.

mana iamö binirã, möxôaya, nũ ôxamiç’kiaki, mana iamö biniră.

5457. manară raç'kanikiaki, iamö birā.

5458. rakia iamö biamaniră, nũ bari köya uxakanikiaki.

5459. rakia iamö binixo, iamöaya nũ uxamiç'kiaki.

5460. raç'ka waki, köyôa, hiwönibôkiaki.

5461.

hanô hiwöa, mawa pöi, maniyabô, ici tönöama, mawa pöi maniyabô.

5462. öwanarā nũ mawa duapö hiwökanikiaki.

5463. rakia mana rawa ibô mawa dôakce, rawỡ bakỡ iukaki: öpã, mi ratêã mawanũbarié?

5464.

œ maua katciikai, mĩ öa tônā katçiké, œ raç la mauatimaki, öa rawara paöpa böxõwõ pia mawainũnã.

5465. raç'ka wa, hawỡ bakỡ xakara bixõwœ.

5466. xakara inã, datiôwama, xôixõ, pia.

5467. ranūkāi ana pitê piama, ranāranāiki.

5468. bari böç'ti xakara pia.

5469. bari kaya, bari nukapaköaya, ranũ rawỡ bakö köna.

5455. manã a noite quando tirou em frasco grande-não tirou a

5456.

5457.

noite.

manã a noite tirou, escurecendo está, nos dormimos, manā a noite tirou.

manã assim fez, a noite tirou.

5458. si a noite tirara não, nós ao sol alto dormiriamos.

5459.

5460.

5462.

porem a noite tirou, anoitecendo está, nós dormimos.
assim fizeram, acabaram, moraram.

5461. ali moram, muito felizes eram, vivendo estão, dores aguen-
tavam não, muito felizes eram, deitados (vivendo) estão.
envelheciamos, nós muito encaneciamos, moravamos.
5463. porem, de manã seu pai muito encanecido estava, seu filho
perguntou-lhe pai, tu quando morrerás?

5464.

:

-eu morrer quero, tu me matar queres, eu assim morrer posso não, mim alguma cousa venenosa traze para ! comi, morrer para.

5465. fez assim, seu filho sapo tirou para elle.

5466. o sapo deu, o pai lavou não, assou, comeu.

5467.

agora outra vez comida comeu não, vomitou, vomitou.

5468. sol só (um dia só) sapo comeu.

5469. o sol indo está, o sol apagando-se de vagar está, agora a seu

filho chamou.

[blocks in formation]

5472. ỡ mawa, œ inai, nai mörā kairā.

5473. açaiikūkainai, nīkarā, öa kömaxākawa.

5474. i çaiiki: xukuxukuwö ikai, mã nikarā, mā öwanairă, matō biti xöni mã dax'nukua,

5475. mato biti dax'nukua, ana hanôri biti böna mã hiwönübarié. 5476. rabi mā nīkatxakarā, mã mawanõbarié.

5477. raç'ka raw bakö iôciki, raç'ka wa, ranūkãi mawanikiaki. 5478. mawa, mawaxina, ranūkãi bari köya ya tẽikāikāinaya. 5479. ranūkai rawỡ iôx! inairā, çaiikaya.

5480

itxapabô nīkāi, maniabō.

5481. rawa bakö nika: öparā ranūkāi inaikiki, nai möranô çaiikairã, kömano, ika.

5482. hæmã tinô, ibô köma, çaiikaya: xukuxukuwö ikaya, rawā bakö nikai, nikai.

5483. rawa bötça iuka: harakiri ikimākāi?

5484. -öpā çaikirā: köyôköyôwö ikikiki, ikaya, nu köyônūbariai, mawairă.

5470.

seu filho pai, que é por ventura? fez.

5471.

tu me mataste, eu vou morrer.

5472.

eu morro, eu subir vou, ceu dentro vou.

5473. eu gritando vou por todo o caminho, ouviste, me respondei! 5474. eu gritei muda a pelle ! muda a pelle! faço, vós ouvistes, vós quando envelheceis, vossas pelles velhas vós mudastes,

5475. vossas pelles vos mudastes, outra vez aqui mesmo com pelles novas vós morareis.

5476. porem vós ouvistes mal, vós morrereis.

5477. assim a seu filho ensinou, assim fez, agora morreu.

5478.

5479.

5480.

5481.

morreu, morreu hontem, agora o sol alto com, trovejando de instante em instante está.

agora sua alma subiu, gritando está.

muitos ouvem do outro, deitados estão.

seu filho escutava : meu pai agora subindo está, ceu da banda de dentro gritou, respondo, fez.

5482. terreiro de, o pai acercou-se, gritando está : muda a pelle! muda a pelle! fazendo está, seu filho ouve, ouve.

5483.

a seu irmão perguntou: como fazendo está por ventura? (que está gritando?)

5484. -o pai gritou: acaba! acaba ! está fazendo, fazendo está,

nos acabaremos, morreremos.

5485. öpā çaiiki: köyôköyôwö ikairā.

5486. raç'ka wa, ranūkãi ibô mawaxina, rawỡ iôxi inaya, rawỡ iôrarā maiwanibôkiaki.

5487. hunikuibô nikatxaka, mawabô.

5488. dônô böç’titi nîkanikiaki, nixökö bötä nikanikiaki, axô bötā nikanikiaki.

5489. rabāu nīkanirã xukômiç'bôki.

5490. rakia nu mawamiç'dā, manā nīkatxakani nữ imiç’kiaki mawairă.

5491. mauara nukū iôxina ana hanôri nũ vukanikiaki.

5492. möç'töbö mawarã, ana hanôri börônā nũ kanikiaki. 5493. ãibô iuxabô mawarã, ana hanôri tipax' vukanikiaki.

5494. nũ mawarā nũ raç’kanikiaki.

5495. rakia manā nīkatxakani, nữ imiç'dã, mawaxina, vuama, no imiç'dā.

5496. manã ibô tönākinā raç'ka wanikiaki.

5497. manã raç'kani, nữ imiç’kiaki, mawairā.

5498. banö mawara raç'kanikiaki.

5499. kanapã bakörā raç'kanikiaki, xakapā iômöwanirā raç'kanikiaki, mawairā: ratêxūki

5485.

o pai está gritando: acaba! acaba! está fazendo. 5486. assim fez, agora o pai morreu hontem, sua alma subindo está, seu corpo seu enterraram.

5487. os caxinauás ouviram mal, morreram.

5488.

5489.

5490.

a cobra só ouviu, tijuaçú com ouviu, pau mulato com ouviu. aquelles que ouviram a pelle mudam.

porem nós morremos, manã ouviu mal, nos fazemos, mor

remos.

5491. (antes disto) morriamos, nossas almas outra vez aqui nós

vinhamos.

5492. velhos morriamos, outra vez aqui rapazes nós vinhamos. 5493. as mulheres velhas morriam, outra vez aqui raparigas

vinham.

5494. nos morriamos, nós assim faziamos.

5495. porem manã ouviu mal, nós fazemos, morremos hontem, voltamos não, nos fazemos.

5496. manã o pai quando matou assim fez.

5497. manã assim fez, nós fazemos, morremos.

5498. banö morreu, assim fez.

5499. do relampago os filhos seus assim fizeram, o caranguejo

criou-os, assim fizeram, morreram : até aqui.

« VorigeDoorgaan »