Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795: Of geschied-en staatkundig onderzoek, in welken zin de staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van't gansche volk van Holland, of der geheele natie. Met vele onuitgegeven bijlagen ...

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 493 - Pauselijke afgrijsselijke afgoderije, geoefend tot groot schandaal van alle vrome ingezetenen ; doordien Gods Heilige naam daardoor onteerd, de Christelijke Religie verhinderd, en de gemeene rust verstoord wordt".
Pagina 76 - ... aan hing, alles na te laten om eene „ Provincie ; en zij deden dit naar inhoud van 't „ IXde Artikel der Unie, als zijnde niet begre„ pen onder de vier gevallen in dat IXde Arti
Pagina 352 - Holland daar niet toe befluit, moeten zij vragen, hoe en met wat middelen zij denken zich- en hunne bondgenooten te behouden ; met...
Pagina 350 - t welk zij verdicht hebben, tegens de eer der Koningin en 'c vertrouwen op hem ; en zulks om de Gemeentens te misleiden.
Pagina 349 - Ten laatften verklaart hij last te hebben , om , op grond , dat vroegere Verdragen niet enkel waren met de Vorsten , maar bijzonder ook met...
Pagina 342 - Eed, hem en hec land gedaan , ook beloofde zulk eene Stad getrouw te bewaren voor de Staten en den Gouverneur Generaal , doch behoudens zijne macht om '" de gimrnizoenen te veranderen.
Pagina 352 - Doorluchtigheid van uur tot uur aandrong op vruchtbaar befluit , met vef klaring, dat anders de landen zouden geraken in verloop , en in handen des vijands ; dat...
Pagina 350 - ... genegenheid tot hulp, zoo dit niet worde gebeterd, en zoo de hoofden van dat werk niet te rechc geiteld worden, te meer.
Pagina 44 - Veranderingen maakte de aanfÔeU'tng van Prins Maurits , als Gouverneur of Stadhouder van Holland door de Staten, 1585?
Pagina 355 - Vrede ^hopcn , waarmede hunne confcicntien , lijf, goed en bloed bewaard blijven; en bidden daarom met de andere...

Bibliografische gegevens