Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert, Volume 10

Voorkant
S.J. Baalde, 1777
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 665 - Voorteken van Regen, Het is een teken dat het dien dag nog regenen zal, wanneer de Zon, omringd van Wolken, des morgens opgaat; zoo dat ze dezelve geheel bedekken, of dat de Zon rood of van verfcheide kleuren fchynt ie weefen; of dat het op den dag heeter dan naar gewoonte en broeiende is.
Pagina 539 - Sr rut harder en drooger is dan naar gewoonte. Indien de verkoudheid geweldig is, als zy de koorts veroorzaakt, zoo het Paard met moeite zyn adem haalt, veroorzaakt door de bezetting van de bord, dan moet men het Paard in den halsader doen aderlaaten.
Pagina 374 - Gefchiedt uit eene plaats, of in 't Veld, om den aannaderenden Vyand te verjaagen, het Gefchut te vernagelen, en den gemaakten Arbeid der Vyanden om verre te werpen; of In de Gracht, wanneer de Vyand mine maakt om zyn werK daarover voort te zetten. UITWAASSEMING. Dit is de rook of damp, die uit een» Zelfftandigheid voorkomt,en zig inde Lucht verfpreidt.
Pagina 537 - VERKLIKKER. Is een gemeen werktuig des Gerechts, wiens werk bet is om te letten op den in- en uitvoer der goederen, op het verkoopen der Wynen en gedefinieerde Wateren, enz.
Pagina 769 - Een onzydig werkwoord, is dat geene 't welk eene daad betekent 't welk geen byzonder voorwerp heeft waarop het valt maar hetwelke genomen wordt voor het gantfche denkbeeld van de daad,, als tkjlaap^gy waakt, by loopt.
Pagina 979 - Water gaar kooken , dan droogen en kloppen, dan worden zy in eene Loog gelegd , gemaakt van Salpeter en Zwavel, en vervolgens in den Oven gedroogd, wanneer het zeer goed tot bet bovenilaande gebiuik is.
Pagina 371 - Zoo worden degeenen genaamd, die uit de Burgers en Boeren van den Lande verkooren en in de. Wapenen geoeffend worden, om het Land in tyd van nood te befcherrnen.
Pagina 975 - ZWAARDRIDDERS IN HET KONINKRYK CYPRUS. Zyn zeer oud, maar ook al voor lang wederom te niete gegaan. Zy droegen witte, met liefdeknoopen in malkander gevlogta> ne, (hikken, waarin de letters Z en R, beurtelings door malkander gevlogten waren.
Pagina 978 - Maar dat diezelfde Zwaluwen, die weggetrokken waren, met de lente wederkomen en hunne voorgaande wooningen betrekken, blykt daaruit, omdat men menigmaal eene Zwaluw een roodea draad om zyne pooten heeft gebonden, dien ze in het volgende jaar wedeibragc.
Pagina 670 - Het dient om de tong op te houden, wanneer men dat niet doen kan of dat men daartoe de vingers niet gebruiken wil.

Bibliografische gegevens