Verhandelingen..., Volume 26

Voorkant
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina xxii - Welke is de beste Inrichting , om aan de Jeugd te „ Batavia eene Opvoeding te geeven , die meest ge...
Pagina xxi - VOORBERICHT. xxin als mede naa de veranderingen van Warmte en Koude , en van de kracht en ftreek der Winden , op verfchillende tyden van het Jaar en plaatfen , waarneemt ? 2. Of de verandering van Wind en Weder hier te Lande ook fomtyds eenen zekeren loop houde ? 3. Welken invloed de verfchillende ftand der Maane op dezelven htbbe?
Pagina xx - Arts, botvierende aan zyne zugt om eenig middel of handelwyze, ten beste der menfchen , in zwang te brengen , of te doen verwerpen, opgemerkte verfchynfelen vergroot of verkleint, en, uit by zondere gevallen , te algemeene gevolgen trekt. Weshalven gééne Proeven , opgegeeven ter ftavinge eener gewigtige leere, ook fchoon men de goede trouw van den Waarneemer erkent, ons tot navolginge behooren te bepaalen , dan zulken . die men na overweeging...
Pagina xxxv - Profesfor te Groningen , enz. enz. den ai. Mey 1772. Mr. GERARDUS NICOLAUS HEERKENS, JUD Lid van de Arcaden te Romen, van de Academie van Cortnne , van flisfingen , en Correspondent van de Academie des Belles Lettres te Parys , enz.
Pagina 1 - Verhandeling over de snelheid van stroomend water en de middelen om dezelve op allerlei diepten te bepalen (bekroond door de Holl.
Pagina xx - Proeven alleén veiliglyk kan bevestigd worden. 5. Het is niet vreemd, dat een Arts, botvierende aan zyne zugt om eenig middel of handelwyze, ten beste der menfchen , in zwang te brengen , of te doen verwerpen...
Pagina 229 - BA co , best gelegd , indien kundige en bevoegde mannen , van tyd tot tyd , eene juiste opgave doen van zulke onderwerpen , die den aandacht en het onderzoek der geleerden vooral waardig zyn. Op deze wyze ging hy...
Pagina xxiii - Juj>i:cr , thans afgedrukt zynde, en eerstdaags , ftaande uitgegeeven te worden , herhaalt de Maatfchap , py haare verklaaring , dat haars oordeels , de Schryver , daar van weinig of niets heeft gevoegd by het geene , reeds te vooren door de beroemde Heeren BAILLY...
Pagina 237 - ... meer dan zestig foorten van planten in ons land gevonden te hebben , die nog niemand , ook niet de heer DE GORTER, als inlandfche gewasfen , had aangetekend (»). VerGelyk /ifirüm eUrop&um, ttttt-us Ciiffon. p 178; Pijum viaritimwn, aldaar pag 369 ; Inula Hrlenium , aldaar pag 407^ & Syjlema
Pagina 227 - Vaderlands , waarvan 3, men met gegronde reden te verwachten hebbe , „ dat eene verdere nafpooring ten nutte van het „ Vaderland ver ft rekken zal ?

Bibliografische gegevens