Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat en Nederland ...

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 214 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: HOOFDSTUK I Algemeene bepalingen 5 l De aard van het auteursrecht Art.
Pagina 150 - Bij elke veroordeeling tot geldboete wordt tevens door den regter bepaald, dat, indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden nadat de veroordeelde tot betaling is aangemaand, de geldboete door gevangenisstraf van ten hoogste drie, en bij herhaling, volgens de bepaling van art 163, van ten hoogste zes dagen zal worden vervangen.
Pagina 121 - ... dag, dien de geopende of hervatte dienst heeft geduurd; zoo zij de dienst voortzetten na bevel tot staking, of die hervatten zonder de toestemming, in art. 19 bedoeld, met eene boete van duizend tot vijf duizend gulden bij de voortzetting of hervatting van de dienst, en van honderd tot duizend gulden voor...
Pagina 115 - Dit geschiedt krachtens een door Ons daartoe te nemen besluit, tegen schadeloosstelling, door de ondernemers der spoorwegdienst, ten wier behoeve het gemeenschappelijk gebruik van den weg wordt gegund, te voldoen.
Pagina 122 - Die opzettelijk gevaar doet ontstaan voor een trein, wordt gestraft met tuchthuis van vijf tot tien jaren; zoo verwonding of ander ligchamelijk letsel van iemand daarvan het gevolg is, met tuchthuis van vijf tot vijftien jaren; zoo verlies van menschenleven daarvan het gevolg is, met tuchthuis van vijf tot twintig jaren; zoo de daad als moord is te beschouwen, met de straf daartegen bij de algemeene wetgeving bedreigd.
Pagina 117 - ... indien de bestuurders van de spoorwegdienst de bevolen herstellingen of vernieuwingen aan de spoorweg of aan de daartoe behorende werken en gebouwen niet uitvoeren, of niet tot de door hem nodig geachte aanvulling van behoeften voor de dienst of van het getal beambten of bedienden overgaan. Art. 16.
Pagina 119 - Art. 35. Het is aan elk, wien het uit den aard zijner betrekking niet vrijstaat, verboden, buiten toestemming van de bestuurders der dienst , of van hem wien dit door de bestuurders is opgedragen , langs den spoorweg te loopen of te rijden. Art.
Pagina 116 - Zaken wordt binnen den daarbij te stellen tijd door de bestuurders der dienst voldaan. Geschiedt dit niet, dan kan de Minister van Binnenlandsche Zaken : zoo er nalatigheid bestaat met opzigt tot het herstellen of vernieuwen van den spoorweg of van de daartoe behoorende werken en gebouwen , of met opzigt tot de aanvulling van het getal beambten of bedienden, staking van de dienst bevelen; zoo die bestaat met opzigt tot het herstellen of vernieuwen van de voor de spoorwegdienst bestemde rij- of voertuigen...
Pagina 116 - Art. 9. Het algemeen toezigt op de spoorwegdiensten wordt, naar regelen, overeenkomstig deze wet door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur voor te schrijven , onder den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgeoefend door een raad van toezigt , welks leden door Ons worden benoemd. Art. 10. De leden van dien raad en de ambtenaren, onder hem met het dagelijksch toezigt belast , hebben ten allen tijde vrijen toegang tot den spoorweg en de daartoe behoorende werken en gebouwen. Zij treden...
Pagina 118 - ... hetgeen verder ter verzekering van de behoorlijke uitoefening der spoorwegdiensten en het veilig verkeer over de spoorwegen krachtens deze wet is voor te schrijven.

Bibliografische gegevens