Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Deel 7

Voorkant
J. Noorduyn, 1846
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 577 - De Madurezen zijn beroemd door hunnen ondernemenden aard , dapperheid en braafheid ; alhoewel minder wellevend dan de Maleijers , en niet zoo onderworpen als de Javanen , worden zij echter bijzonder geacht om hunne getrouwheid en opregtheid.
Pagina 725 - Gelre, uitgevaardigd ten behoeve van een aantal edelen, ridders en knapen, ter zake van het voorgevallene sedert den dood van hertog Eduard van Gelre (NijhofF, Oork.
Pagina 695 - Voontnuit , welks vaste , dikke muren en gevels van ouden zwaren steen, in nog weinig veranderde gedaante en omtrek, den stouten bouwtrant der vyfticndc eeuw vertoonen.
Pagina 337 - ... 7 tot 8 palen naderen konde , moest men , om deze van alle levensbehoeften verstoken ongelukkigen te hulp te komen , een pad van sterke bamboes- en boomstammen over den modder aanleggen , die voortdurend te heet bleef, om , zonder de voeten te verzengen , betreden Ie worden.
Pagina 624 - Ook zijn de muskieten hier in mindere hoeveelheid , dan meer zeewaarts , hetwelk ook de reden is , dat de Indianen of wel de Warrau's (Werrauwen) zich hier veelvuldig hebben nedergezet. Ook worden langs de zandige oevers dezer rivier de vanillerank en de zware tonkaboomen gevonden.
Pagina 243 - Kerk openstaande , reeds in den j are 1797, voor jongelingen van allerlei Godsdienstige gezindheid en ter beoefening van verschillende wetenschappen bestemd geopend was , werd , in dit jaar, zoo om de ongeschiktheid en bouwvalligheid van het gebouw, tot zijne herstelling eene schier geheele vernieuwing vorderende , als om andere redenen, voortaan ganschelijk buiten gebruik, en in plaats daarvan eene inrigting gesteld van dertig beurzen, ieder drie honderd gulden...
Pagina 697 - Icemachtigen bodem , en de hooilanden met een' derrij- en veeuachtigcn ondergrond. Het zand is vruchtbaar en brengt rogge , boekweit , hennep , vlas , aardappelen en eikenhout voort. Men vindt in den ondergrond veen, derrij , leem , oer en potklei , al naar den aard der gronden.
Pagina 332 - Ualcijers , die wel gevormd , doch niet zeer itcrk /.ij n ; hun gelaat drukt vriendelijkheid uit en verbergt bunnen iuwendigcu aard. Zij zijn niet zoo donker van kleur als de Javanen ; hun haar is zwart, dat de mannen kort en de vrouwen lang dragen en opsteken. Zij achten zich spoedig beleedigd , wreken zich dikwerf terstond en achten het leven van hunnen medemensch zeer weinig.
Pagina 332 - ... een' piek , die in tweeŽn gesplitst is en de Ezelsooren genoemd wordt. De kusten en zelfs sommige gedeelten van het binnenland zijn moerassig ; de grond is er vruchtbaar en geeft vruchten , groenten , peper , gambier , aardvruchten , matten fijn hout en overvloed van sago.
Pagina 370 - LOEAN om daarop tuinen aan te leggen , of brandhout te kappen , alsmede tot rustplaatsen , wanneer zij tripang gaan visschcn.

Bibliografische gegevens