Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Aalden, gehucht in de gemeente en ten Z.W. van Zweelo.
Aelden. – den hof tAelden, gheleghen in den kerspel to Swele,

ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. b. Sticht, M. Reg. en Rek.

bladz. 776). Aelten. tusschen den buren van A elten ende Pieter Kuper, ao 1548

(Ordelen bladz. 193).

velde ...,

ter Aart, gehucht in de gemeente en ten Z.W.

van Vries. Arth. de domo ... sita in Arth, ao 1335 (chart. Drente). ter Aert. – erve ende guede gbeheijten ter Aert, ao 1436; onse gued, huus, hoff ende erve, land ende sand, to holte ende to

zoe dat gheleghen is ter Aert in der buurschap van Zeyen ende onder den clocken van Vrees, ao 1459 (charters Drente). Geslachten: van Aerde. Henricum van Aerde, ao 1383 (Judiciaal Floris v. Wevelinchoven, fol. 68 verso).

ter Aert. Roleff ter Aert, ao 1436; Roloff ter Aert, a° 1459;

Johan ter Aert, a° 1556 (charters Drente).

Abbynghe-guet, goed in het kerspel van Westerbork (oude naam voor het dorp Mantinge in de gemeente en ten Z. van Westerbork?).

Abbynghe guet. – al Abbynghe guet, woer dattet gheleghen

ys onder der clocken to Borck, ao 1510 (chart. Drente). Geslachten: Abbynghe.

Henrick ende Egbert Ab by nghe ghebroedere, ao 1510 (t. z. pl.).

Abbinghe. — tho Borck... over Egbert Abbinghe uyt Mantinghe

twe mudde roggen, ao 1513 (cbart. Drente).

Abbinge-huis, goed te Uffelte.

Abbinge-huis. - ao 1438 (chart, rijksarch. Utr.).
Geslachten: Abbinge. - Johan Abbinge, ao 1438 (t. z. pl.).

Abbinge-huis, goed te Wittelte, in het kerspel van Deveren (Diever).

Abbinge-huis. -8° 1439 (chart. rijksarch. Utr.).

Abbincote, goed te Wittelte.
Abbincote. – domus ... item apud Withalte: Abbincote, ao 1298

à 1304 stuk rijksarch. Utr.).

Adekynge-guet, goed in de marke van Lee.
Adekỳnge guet. eyn zestendeel van eyner waer in der marke van

Lede... van Adekyngen guede, ao 1454 (chart. Drente). Geslachten: Akynghe. — buer van Dwijnglo ende van Lede .. als Coep A kynghe, ao 1485 (chart. Drente).

Adekynge-guet, goed in het kerspel en de marke van Westerhesselen (Derp) ?). Adekynge guet. to samen twaleff amersade landes ghemeten ende

ene half hofstede, die ungbemetet is, myt maden, myt wardeel als hierna bescreven staen: item vyff stucke landes up Zuetessche, een stucke landes ten Busschelyn in der Weerd, een stucke landes boven den huze, ende op der Schyer veer stucke landes, item vyftehalf rode hoylandes in den Broke, sess rode hoylandes ter Lynthorst, twe rode hoylandes in der Hamte, twe stucke hoylandes in der Brachte, een stucke hoylandes up des Vresen stalle, achte rode hoylandes in der Berkete, een stucke hoylandes in den Hoepmaden, myt enen verendel warscopes ende voert myt alle zynen tobehoren, als dat gheleghen is in der marke ende kerspel to Westerhesselen, ao 1421 (chart. Drente).

Johan Albingen stuck, akker te Uffelte 2).

Johan Albingen stuck. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Aldelbenekinge, goed in de marke van Witten en het kerspel van Rolde 3).

Aldelbenekinge. — [in] marka de Wittjen ... Aldelbenekinge,

ao 1302 (cbart. Drente). Oldebonekinghe goit. - Ic, Icbricht van Peydze, ridder, ... hebbe

ghedaen enen wandel van mudden, deen ic hadde over die Godesridder to Bonne, alse van Hommemangoit, der my dre mudde van aneghecomen sint, willic goit gheheten is oldebonekinghe goit ende gheleghen is in den dorpe to Witten, ao 1361 (chart. Duitsche Orde).

1) Een Aekinger broek ligt ten N.O. van Wateren, gemeente Diever. 2) Men vindt Het Albinger eind onder Erm, gemeente Sleen.

3) Vergelijk Bonekinghe-guet en Lutke Bonekinge, beide gelegen in de marke van Witten en het kerspel van Rolde.

Geslachten: Aldebenekinge. – Johannes Aldebenekinge .. necnon omnes markenoten in marka de Witten, ao 1302 (chart. Drente).

Alekingehus, goed in de marke van Heslen (Derp).
Alekingehus. - domus .. in Heslen .. item Alekingehus, ao 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Alekinge. - (het huis) Alekinge (in het kerspel van Hesselen), ao

1438 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Alekinge. – Johan Alekinge, ao 1438 (t. z. pl.).

. Aelkinck. Wessel Aelkinck,.. ghewaert .. to Grolle ende to

Scoenlo, ao 1441 (chart. Drente).

Alferdinghe-guet, goed in de marke van Exlo en het kerspel van Odoorn.

Alferdinghe guet. -- Alferdinghe guet... in der buerscappe tot

Exle unde in den kerspel van Oderen, ao 1376 (chart. rijksarch. Gron.).

Alferdinc, goed in de marke en het kerspel van Dwingelo 1). Alferdinc. - uut mynen erve, geheten Alferdinc, gelegen onder

der clocken van Dwinglo, ao 1473 (chart. Drente). Geslachten: Alferdinck. Claes Alferdinck, ao 1473 (t z. pl.).

Alferinge, goed in de marke en het kerspel van Dwingelo ?).
Alferinge.

Dyt hefft Albert Harmens an syn goet toe Dwingeloe gebutet an Alferinge, ao c. 1575 (Man. Dikninge 1572 vlg.).

Althoff, goed in de marke van Ansen en het kerspel van Ruinen.

Althoff. - ao 1574, zie Ansen: Anssen.

Alting, gehucht in de geineente en ten N.O. van Beilen.
Altynghe. — dat derde deel van den tween goeden tot Altynghe

ende tot Rossynghe, gheleghen in den kerspele van Beylen ende in

der marcke van Halen, a° 1372 (chart. Drente). Altinghe. al unse erve ende al unse guet, gheheten tot Altinghe

ende tot Rossinghe ... alse dat to Halen ende voert bynnen den kersspele van Beylen gheleghen is, ao 1377 (chart. Drente).

[blocks in formation]

Geslachten: Altinge Roleff Altinge, .. Clawes Altinge Roleues broder (gegoed te Elp), ao 1492 (chart. Drente).

Altynghe. - Rolof Altynghe, ao 1512 (chart. Drente).

Altingehus, goed in de » villa” Gasteren en het kerspel van Anlo. Altingehus. - In villa Ghestre... Item Altingehus solvit ..., ao

1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Altinghe. — ., Roelf Altinghe, .. Bole Altinghe... hebben in meygers rechte ontfangen ... den halven hof tot Anloe, ao 1359 (chart. rijksarch. Utr.).

Amelte, goed in de gemeente Assen aan den straatweg naar Rolde. Amelte. tusschen Luytien Abbrynge ind Hebele toe Amelte, ao

1527 (Ordelen bladz. 67). Amelde. - etten ... Rolder dinckspel... Jan toe Amelde, ao 1596

(Ordelen bladz. 378); Jan tAmelde ende Bastiaen Hiddinck up

den Kamp uuth Rolder dinckspil, ao 1599 (a. w. bladz. 407). Voornaam: Amelt. - Ic Cyzo Gusing ende Amelt mijn echte wijf... so heb ic Cyzo Gusing voerscr. voer myselven, voer Amelde mijn echte wijf voerscr. myn seghel an dessen breef ghehangen, ao 1414 (chart. Drente).

Geslachten: Amelda. – dominus Ludolphus Amelda, ao 1488 (chart. Drente).

Amynge-goet, goed in het kerspel van Ruinen.

Amynge-goet. - ao 1381 à 1383, zie Twe Hedeblinghe-goet. Geslachten: Aminghe. - Alards erve Aminghe, ao 1373 (chart. rijksarch. Gron.).

den Luttycken Ampt, (deel?) van het dorp Eemster. den Luttycken Ampt.

Eemsser. Item Wemme Backers .. van een stuckgen hoeilandes, dat be weydet, gelegen in den Luttycken Ampt, a° 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Anderen, gehucht in de gemeente en ten 2. van Anlo.

Andren. - ao 1381 à 1383, zie Taving he.
Anderen. - item den tiende van Anderen, gheleghen in den

kerspel van Roelde, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. h.

Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 776); to Anderen, ais 1519, 1542
(Ordelen bladz. 10, 111); tAnderen, ao 1544 (a. w. bladz. 6); die

van Anderen, ao 1598 (a. w. bladz. 390).
Anderren. - to Anderren, ao 1533 (Ordelen bladz. 5).

Anekingehus, huis te Meppel ').
Anekingehus - In Mappele ... Item Anekingehus solvit..., ao

1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

Anekinghe, huis te Benneveld, gemeente Zweelo.
Anekinghe. - sedecim modios syliginis in Bonevelde, ... de domo

Husinghe quatuordecim modios ... et de domo Aneking he duos
modios, ao 1335 (chart. Drente).

die Anewe(e)nden, stuk land tusschen Oldendiever en de Wijk in het kerspel van Diever.

die Anewe(e)nden. dat hokede stucke landes, dat ghelegen is tus

schen Oelden Deueren ende der Wijck onder der klocken van Deueren, dat inholden sal myt der Aneweenden hiernae bescreven vier emmersede ... voertmeer ... die Anewenden, die an die nortsyd strecket an die buermarke ... die westerende (reket) op an den Hinxtacker, ao 1442 (chart. Drente).

Anlo, dorp, hoofdplaats der gemeente Anlo, ten N. 0. van Assen.
Anlo. plebano in Anlo, ao 1250 (chart. rijksarch. Gron.); in par-

rochia Anlo, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.); meyeri in
Anlo, ao 1314 (chart. rijksarch. Utr.); convocantes ... in Anlo
ao 1332 (chart. rijksarch. Gron.); in den kerspel van Anlo, ao 1359
(chart. rijksarch. Utr.); in parrochiali ecclesia de Anlo, ao 1360
(notar. afschr. dd. 1360 rijksarch. Utr.); van Anlo, 2° 1377 (chart.
Drente); 2° 1381 à 1383 zie Tavinghe; parrochie de Anlo,

a 1460 (chart. Drente). Aenlo. - plebano in A enlo, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.);

curtim suam in Aenlo, ao 1314 (chart. t. z pl.). Anle. in Rotlo, in Anle ... ecclesiarum ... rectoribus, ao 1356

(chart. t. z. pl.). Anloe. - den halven hof tot Anloe, ao 1359 (chart. rijksarch. Utr.);

1) Is dit hetzelfde als Eneking her goet? Zie aldaar.

« VorigeDoorgaan »