Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Oldemeule, gebucht in de gemeente en ten Z. O. van Vries. die Oldenmolen. dat halve erve toe Segese .., beholden dat de

molner ter Oldenmolen.., ao 1498 (chart. Drente).

Oldendiever, gehucht in de gemeente en ten Z. van Diever.

Oldendene. ao 1298 à 1304, zie Attingehus: Atting ehus. Oelden Deueren. -- ao 1442, zie Danninge-bau e. Oldendeueren. – van Oldendeueren, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). Oldendeuer. -- meyer toe Oldendeuer, ao 1576 (Manuaal Dikn.

1572 vlg.); twe arven tho Oldendeuer, ao 1583 (Rek. Dikn.

1583/4). Oldenndeuer. twe ledige arve toe Oldenndeuer, a 1583

(Rek. Dikn. 1582/3).

Oldenhave, huis in de gemeente en ten Z. W. van Ruinen. die Oeldenhof. dat gheleghen is ten Oeldenhove, ao 1375

(chart. Drente). die Oldenhof. — ao 1381 à 1383, zie Hadeboldinc; ao 1426, zie

Schoneganges guet: Schoneganges g(h)uet. den Oldenhoff, in den Oldenboff, ao 1440 (chart. Drente).

de Oldenhoff, goed in de marke van Een en het kerspel van NorchVeenhuizen.

de Oldenhoff. ais 1492, 1511, zie Haynghe-guet.

die Onewende, stuk land in de marke van Uffelte.

die Onewende, voer den Holte, ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Oosteinde, gebucht in de gemeente en ten N. 0. van Ruinerwold. dat Oestereneynd. – item in den Oestereneynde, ao 1419

(chart. Drente). dat Oesteinde. opt Oesteinde, qis 1572, 1573 (Manuaal Dik

ninge 1572 vlg.).

aver dat

Oosterboer, buurt in de gemeente en ten 0. van Meppel. die Oesterburen. verkoft .. vyff verendel botteren ..

arffe gheleghen in de Oesterburen .. daer ghelandet ys .. an de noertsydt de Ae, .. ghebeden den .. schulte tho Meppel dessen breeff.. tho beseghelen, ao 1547 (chart. Drente).

(die) Oesterbuir. die van die Oesterbuir, ao 1597 (Ordelen

bladz. 382); sollen die van die Oesterbuir apart ende allene blyven van die van Meppel, sonder dat die van Meppel oeper die Oosterbuir niet sollen hebben toe bevelen, ao 1598 (a. w. bladz. 388); ende Oesterbuir niet up verwittiget, ao 1600 (a. w.

bladz. 420). die Oesterbur. - die van die Oesterbur, ao 1598 (a. w. bladz. 388). die Oesterbuijr. ao 1600 (a. w. bladz. 419). die Oesterbuiren, ao 1600 (a. w. bladz. 420).

Oosterhesselen, dorp, hoofdplaats der gemeente Oosterhesselen. Hesselen. – ao 1381 à 1383, zie Gees: Ghees; in den kerspelen

van Hesselen ende van Swele, a° 1397 (chart. rijksarch. Utr.); uut mynen erve to Zwynre .. onder der clocken van Hesselen.. schulte to Hesselen, ao 1460 (chart. Drente); tussen de van

Hesselen unde Henrick van Harst, ao 1521 (Ordelen bladz. 34). Oesterhesselen. - ao 1419 (chart. rijksarch. Utr.). Oesterhessellen. ao 1513, zie Gees: Gheess. Oisterhesselen. tussen Henrick van Haerst unde den bueren van

Oisterhesselen, ao 1519 (Ordelen bladz. 18); de buer van

Oisterhesselen, ao 1542 (a. w. bladz. 120). Hessellen. tuesschen den droissten unde den bueren van Hes

sellen, der broicken halven van Haerst, a° 1525 (a. w. bladz. 40). Hesselte. tuesschen Henrick van Haerst unde die buuren van

Hesselte, ao 1525 (a. w. bladz. 44). Hesselt. den buyrtuych, ghescheet van den bueren van Hesselt

toe Zwele, ao 1544 (a. w. bladz. 139); op de pantweringe de van Oester besselte is .. ter fruntscap gestalt.. des sullen de van Osterhesselen, hyer nu synnen, bij den gemenen arffgenamen van Hes

selt erschinen, ao 1559 (a. w. bladz. 344). Oesterhesselte. den van Oesterhesselte, ao 1553 (a. w.

bladz. 278); tusschen .. Henrick van Haersolte ende dem buren van Oesterhesselte yss gewyst, dat Henrick .. sall de stoppelweyde gebruken myt syne scapen in de marke van Oisterhesselte, ao

1557 (a. w. bladz. 323); ao 1559, zie Hesselt. Hessele. tusschen de bouren van Hessele.. ende .. Henrick van

Haerst, ao 1557 (a. w. bladz. 318).
Oisterhesselte. ao 1557, zie Oesterhesselte.

Osterhesselen.
Oesterhesselt.

bladz. 351).

ao 1559, zie Hesselt.
den buren van Oesterhesselt, ao 1559 (a. w.

Oostering, gebucht in de gemeente en ten 0, van Ruinen.
Geslachten: Oesteringe.

erff buren toe Pesse als .. Roeleff Oesteringe, ao 1512 (chart. Drente).

Orvelte, gebucht in de gerneente en ten 0. van Westerbork.
Orvelde. — ao 1390, zie Poppinge: Poppinge; toe Orvelde,

ao 1526 (Ordelen bladz. 53).
Oruelde. – to Oruelde, ao 1510 (chart. Drente); over Rolelff

Balinghe guyt op Oruelder uene.. een mud roggen .. den stock gelecht .. vor erf buren tho Oruelde, ao 1513 (chart. Drente); van Oruelde, ao 1529 (Ordelen bladz. 79); thoe Oruelde, ao

1600 (a. w. bladz. 408). Adjectieven 1): Oruelder. Oruelder marck, ao 1529 (Ordelen bladz. 79).

Orvelterveen, streek land bij Orvelte.

Oruelder uene. ao 1513, zie Orvelte: Oruelde.
Orueldervene.

Oru eldervene, ao 1597 (Ordelen bladz. 384).

van

Osebrinchuus, huis in de »villa” Loon en het kerspel van Rolde. Osebrinchuus. decimas .. domus dicte Osebrinchuus .. in

parrochia .. de Rotlo in villa dicta Loen, ao 1360 (notar. afschr.

dd. 1360, rijksarch. Utr.). Geslachten: Osebrinchuus. – Reynerus de Osebrinchuus, ao 1360 (t. 2. pl.).

die Osterstra, buurt te Ruinen. die Osterstra. Runen ... huis .. in die Osterstra, ao c. 1580

(Manuaal Dikninge 1572 vig.).

Ottema heert, (thans afgebroken) huis te Roderwolde.

Ottema heert, – thoe Roerwolde, ao 1599 (Ordelen bladz. 403).

1) Zie ook Orvelterveen.

Otten maet, stuk land te Echten.

Otten maet. a° 1353, zie die Olde Hofsta t.

Oude diep, of Havelter A. d(i)e Olde A. – ao 1438, zie Meppel: Meppell; 2° 1534, zie

dye Vledderynghe-maet.

Oversinge, goed te Havelte.
Ovesinghe goet. - a° 1368, zie Eneking her goet: Eneking her

goet.

Ovinghe-goet, goed in het kerspel van Zweelo.
Ovinghe goet. Alaert Ovinghe hout Ovinghe goet gheleghen

in den kerspel van Zwelle, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen

v. b. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 773). Geslachten: Ovinge. Alardi Ovinge de Bonevelde, ao 1276; Johan Ovinge van Pesse, ao 1416 (charters Drente).

Ovinghe. Alaert Ovinghe, ao 1381 à 1383, zie Ovinghe

goet; Johan Ovinghe van Pesse, ao 1411 (chart. Drente). Ovynghe, Roleff Ovynghe (deken van Drente), ao 1409 (chart.

Drente).
Ouijnck. - Johan Ouijnck, ao 1471 (chart, Drente).
Oving. Johan Oving, ao 1473 (chart. Drente).
Ouynghe Blidensteden .. item Wolter Ouynghe, gis 1543,

1544 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.).
Ouynge. Blidensteden .. item Wolter Ouynge, ao 1545 (t. z. pl.).
Quinck. – Johan Ouinck, ao 1574 (chart. Drente).
Ouinge. Johan Ouinges arve Althoff genoempt, a° 1574 (chart.

Drente).

die Paddeacker, akker te Uffelte.

die Paddeacker. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Padhuis, gehucht in de gemeente en ten 0. van Coevorden.
Pathbus. de palude sita inter domos que dicuntur Venebus et

Pathhus, a° 1276; que dicuntur Venehusen et Path hus,

1315 (charters Drente). den Pade. van den twen huse ton Pade unde to den Vene ..,

biranboven sal dat Pathus .., unde sone solen de monake van den

Pade ne[g]hene mo[le]n tymmeren, a° 1341 (chart. Drente).
dat Pathus. ao 1341, zie den Pade.
Geslachten: ten Pathuis. Claes ten Pathuis, ao 1538 (chart.
Drente); Johan unde Hynryck ten Pathuis, ao 1544 (stuk Drente).

ten Pathuise. Claes ten Pathuise, ao 1538 (chart. Drente).
ten Pathuse. Claes ten Pathuse, ao 1538 (t. 2. pl.).
ten Pathueze. · Claess ten Pathueze, ao 1542 (Ordelen bladz. 117).
ten Paethues. Hynrick ten Paethues, ao 1544 (stuk Drente).

Padinghe-boulant, land bij Padhuis.

Padinghe boulant. — ao 1341, zie Krozematen.

Paterwolde, gehucht in de gemeente en ten N. van Eelde. Potterwolde. dat Symon .. Eelder marcke mede bruyken sall na

beloop syns werdelz uut Potterwolde, ao 1519 (Ordelen bladz, 12); to Potterwolde, ais 1529, 1560 (a. w. bladz. 87 en 364).

Peelo, gehucht in de gemeente en ten N. van Assen.
Pedele. – curtis in Pedele, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.);

buer to Pedele, ao 1487 (chart. Drente).
Pele. – toe Pele, ais 1559 (Ordelen bladz. 351), 1560 (chart. Drente).
Peele. - t Peele, ao 1570 (chart. Drente).

Peest, gehucht in de gemeente en ten 2. 0. van Norch ?).
Peest. apud Peest una domus, ao 1298 à 1304 (stuk rijks-

arch. Utr.).

Peize, dorp, hoofdplaats der gemeente Peize.

Petze. datum et actum Petze, ao 1303 (chart. Drente).
Peydze. militis de Peydze, a° 1334 (chart. Drente).
Pese. — ecclesie in Pese, ao 1335 (Rek. wijbisschop, M. Reg. en

Rek. bladz. 515).
Petse. — to Petse, ao 1343 (chart. Duitsche Orde).
Pedze. — de van Pedze, ao 1350 (chart. rijksarch, Gron.).
Peyze. — in Eelede vel in Peyze, a° 1358 (chart, Drente); die

1) Peest schijnt ook geweest te zijn de soortnaam van (land of erf?): „Jan Schomaker wverhuirt dat stuckgen achter an onsse peest met dat hoeilant, dat daeran licht”, ao 1573 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

« VorigeDoorgaan »