Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

obuten den essch gelegen angaende is, streckende nederwert sonder »myddell hent op den Stegeacker”, ao 1500 (chart. Drente).

Attingehus, huis in Oldendiever, gemeente Diever.
Attingehus. – domus ... in Oldendene: Attingehus, ao 1298 à

1304 (stuk rijksarch. Utr.).

Atinge. — (het erf) Atinge (onder) Deueren, ao 1438 (chart. rijksarch, Utr.).

Geslachten: Atinge. Johan Atinge (te Diever), ao 1438 (t. z. pl.).

Avekinge, huis onder Benneveld in het kerspel van Zweelo. Avekinge. domus Avekinge ibidem site (nl. apud Bůnevelde),

ao 1303 (chart. Drente). Auekinghe. – sedecim modios syliginis in Bonevelde ... de domo

Husinghe quatuordecim modios ... et de domo Auekinghe duos

modios, ao 1335 (chart. Drente). Geslachten: Auekinghe. Johan Auekinghe (gegoed te Echten), ao 1431 (chart. Drente).

den Aversten Want, stuk land bij Meppel 1)? den Aversten Want. den A versten Want ende Langen Kamp,

ao 1558 (Ordelen bladz. 336). den Overste Want. van den Overste Want ende Langen Kamp,

ao 1558 (Ordelen bladz. 340).

Auynghe, goed in de marke van Hesselte en het kerspel van Havelte. Augnghe. — Jacop Wylms op Auy nghe, ao 1572 (Manuaal Dikninge

1572 volg.). Geslachten: Auynge. — bueren van Zeyyen .. als.. Tydeman A uynge, ao 1457 (chart. Drente).

Augnghe. Tydeman A uynghe (gegoed te Witten), a° 1458

(chart. Drente).
Auinge. — Tideman Auinge (gegoed te Zeyen), ao 1461; Tyman

Auing e, ao 1468 (charters Drente).
Auinghe. Tideman Auinghe (gegoed te Witten), ao 1462

(chart. Drente).

1) De Lange Kamp lag bij Meppel.

Auynghe sloet, goed (of sloot ?) bij het Peizer diep onder Foxwolde? Auynghe sloet. ene ffuicke geset in Peisser deep... ende die ffuicke

stont tusschen zalyge Heyne Boeckens huies ende A uy nghe sloet, ao 1556 (chart. Drente).

die Bakeboem, stuk land onder Rolde of Dwingelo). die Bakeboem. Albert voers. van Godeuaert voers. (nl. ten Grale)

hefft ghenomen ses stucke lands.. to ghelde: dat stucke ten Rotighen goerden, dat op den wal gheet, dat stucke op den Vaeltacker, dat stucke to den Bakeboem, dat stucke in den Krumen Wynkel, dat stucke to des Hauekesloe ende dat stucke Rynskamp, ao 1463 (chart. Drente).

Balinge, gehucht in de gemeente en ten Z. van Westerbork.

Balinghe. ao 1381 à 1383, zie Westerbork: Borck. Geslachten: Balinghe. - over Rolelff Balinghe guyt op Oruelder uene, ao 1513 (chart. Drente).

Baelynghe. Remmert Baelynghe, ao 1561 (chart. Drente).
Balijnghe. Johann Balij nghe (gegoed te Borck unde het

Broeck), ao 1590 (chart. Drente).
Balinge. Willem Balinge, ao 1598 (Ordelen bladz. 395).

Ballo, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Rolde.

Banle. apud Banle una domus, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Banlo. de quadam hereditate in Banlo, ao 1298 à 1304 (t. z. pl.);

ao 1381 à 1383, zie Remmering he-goet; to Banlo, ao 1412
(Divers. I Fred. de Blanckenhem, fol. 53 volg.); burones in Banlo, ao

1444 (chart. Drente). Banne. ao 1381 à 1383, zie Remmeringe. Banloe. -- incolae burscapii de Banloe, ao 1439; burones in Banloe,

ao 1445 (charters Drente). Geslachten: Banlo. Egbert van Banlo (te Groningen), ais 1413, 1425 en 1442 (charters Drente).

Ballen. de abdis cs. van Assen »geven toe ere Goedes Johan

»Ballen een stede ende prove in onse cloester”, ao 1560 (chart. Drente).

1) De acte werd verleden te Rolde, in 1452 wordt genoemd het goed de Grael in de buurschap van Rolde; daarentegen leefde Johan de Rotige in 1456 te Dwingelo.

Baningehus, huis in de marke van Loon en het kerspel van Rolde. Baningehus. — Item decima in villa Loen ... item Baningehus,

ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Baninchuus. domus dicte Baninchuus... in villa dicta Loen,

ao 1360 (notar. afschr. dd. 1360 rijksarch. Utr.); Johanni Baninch et Rodolpho Dysing de Baninchuus.. civibus in Loen, a° 1360

(chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Baninch. – Johanni Baninch, ao 1360, zie Baninchuus.

Baninghe-gået, goed in de buurschap van Witten ').
Baninghe gået. - pacht van Baninghe gů ede, gheleghen in der

burschap to Witten, ao 1369 (chart. Drente).

Banningehuis, huis in de marke van Uffelte.
Banningehuis. - Hee sunt domus ... in Uffelte .. item Banning e-

huis, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

Banninghe, huis in de » villa” Witten en het kerspel van Rolde 1). Banninghe. — domus Banninghe, site in villa Witten in parrochia

de Rodlo, ao 1321 (chart. Drente).

Bantinge, erf te.

2). Bantinge. dess arvess Bantinge genoempt, ao 1559 (Ordelen

bladz. 345).

Barge (Noord- of Zuid-?), dorp in de gemeente en ten Z. van Emmen 3).

Berghe. a° 1381 à 1383, zie Germynghe-huy s.
Barghe. van wegen der buer van Barghe ... vant voetdeell

wardelss in Ffockijnghe, ao 1543 (Ordelen bladz. 133).

Barringe, goed in de marke van Zeyen en het kerspel van Vries.

Barnynge guet, - to Zeyen, ao 1468 (chart. Drente). Geslachten: Berninge. — Annekonis Berninge, ao 1276 (chart. Drente). Barrynghe. --- alle Johans Barrynghe gued .. in der marke ende

buerschapp toe Zeyyen, ao 1460 (chart. Drente). Barringe - Luden Barringe gued., in der marcke ende buten

der marcke van Zeyen, ao 1468 (chart. Drente).

1) Is Baninghe guet = Banninghe ?
2) Bantinge lag in de jurisdictie van drost en 24 etten en dus in Drente.
3) Vergelijk Noord-Barge en Zuid-Barge.

Bartelsacker, akker te Uffelte.

Bartelsacker. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Batynge, goed in de buurschap van Valte en het kerspel van Odoorn. Batynge. - in het kerspel van) Oderen in de buurschap) Valte, ao

1459 (chart. rijksarch. Utr.).

Batinge, goed in de gemeente en ten W. van Dwingelo ').

Batingher goet. - ao 1381 à 1383, zie Dwingelo: Dwinghelo.

Battingehus, huis in de marke van Uffelte ?).
Battingehus. - domus ... in Uffelte .. item Battingehus, ao 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Battinge. Wyllem Battinge (in Zuidenveld), ao 1550 (Ordelen bladz. 231).

die Batue, goed in de marke van Ruinen. die Batue. over al dat erve ende guet ... in der marke to Runen,

uutgbesproken... over die Batue, ao 1408 (chart. Drente).

Bavinghof, stuk land in de gemeente Rolde.

Geslachten: Bauinge. – Willem Bauinge, panders gheheten Crabbe”, bezegelt de overdracht van onroerend goed vin der buurschap van Rolde”, ao 1452; Ludeken Bauinge (buur te Zeyen), ao 1459 (charters Drente).

Bauynge. - Ludeken Bauynge (buur te Zeyen), ao 1459 (chart.

Drente).
Bauinc. - Johan Bauinc to Rolde, ao 1480 (chart. Drente).
Bauinck. Roleff Bauinck, ao 1484; Roloff Bauinck, buer te

Pedele, ao 1487 (charters Drente).
Baeuynge. Johan Ba euynge tho Vrees, ao 1565 (chart. Drente).
Baeuinck. Baeuinck voers. (nl. Joh. B. te Vries), ao 1565

(t. 2. pl.).

Bebinghe-guet, goed in de marke van Exlo en het kerspel van Odoorn.

Bebinghe guet. Bebinghe guet ... gheleghen .. in der buer

scappe tot Exle unde in den kerspel van Oderen, ao 1376 (chart. rijksarch. Gron.).

1) Is Batinge = Batting eh us?

Bebinghe goet. -- item Bebing he goet ende Brinkinghe goet,

gheleghen in den kerspel van Oderen, ao 1381 à 1383 (Lijst der

leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 776). Geslachten: Bebinge. -- Syckinge erve to Exlo, dat .. Johan Bebinge.. onder hevet, ao 1446 (chart. Drente).

den Beerhem, zie Sunte Johannes Reitbus.

Beilen, dorp, hoofdplaats der gemeente Beilen.
Bielen. -- item apud Bielen una domus, ao 1298 à 1304 (stuk

rijksarch. Utr.).
Beylen. - van dien hove to Beylen, ao 1331 (chart. huis Echten);

in Anle, in Beylen... ecclesiarum ... rectoribus, ao 1356 (chart. rijksarch. Utr.); in den kerspel van Beylen, a° 1367; in den kerspele van Beylen, ao 1372; bynnen den kersspele van Beylen, ao 1377; in den kerspel van Beylen, ao 1379 (charters Drente), ao 1397 (chart, rijksarch, Utr.); to Beylen, ao 1417; in den kerspel van Beylen, ao 1421; presbyteris in Rolde,.. Beylen, do 1445; toe Beylen, ao 1494; in Beylen, ao 1500 (charters Drente); van Beylen, ais 1527, 1559 (Ordelen bladz. 75, 355); van Beijlen, ao 1582 (Rek. Dikninge 1582/3); thoe Beylen,

ao 1597 (Ordelen bladz. 383). Beijlenn. - to Beijlenn, ao 1542 (Ordelen bladz. 111); t Beylenn, ao

1543 (a. w. bladz. 112); van Beijlenn, ao 1582 (Rek. Dikninge

1582/3). Beijlenne. to Beijlenne, ao 1543 (Ordelen bladz. 132). Beilenn. binnenn Beilenn, ao 1569 (Rek. Dikninge 1568/9); tho

Beilenn, ao 1570 (Rek. Dikn. 1570); van Beilenn, ao 1582

(Rek. Dikn. 1582/3). Beilen. - tho Beilen, ao 1570 (Rek. Dikn. 1570); van Beilen,

ao 1573 (Manuaal Dikninge 1572 volg.); toe Beilen, ao 1577 (t. 2. pl.). Bewoners: Beylers. - tuyschen den droisten ind den Beylers, ao 1527 (Orilelen bladz. 69).

Adjectieven: Beyler. in Beyler kerspel, ao 1390 (chart. Drente); uut.. Beyler gront (Ordelen bladz. 259). Geslachten: Beyle. - Henrich van Beyle, ao 1397 (chart. rijksarch. Utr.).

Beilen. Wilm vann Beilen, ao 1569 (Rek. Dikn. 1568/9).

die Belyngher hoefstede, hofstad in de Wijk.

« VorigeDoorgaan »