Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Geslachten: in den Blomen. Claes in den Blomen, ao 1440 (chart. rijksarch. Utr.); Lugger in den Blomen, ao 1519 (Ordelen bladz. 17); Luydgher in den Blomen, ao 1520 (a. w. bladz. 22).

in den Bloemen. Hilbrant Luggers in den Bloemen, ao 1554

(chart. Drente 1).

Blomendale, goed in het kerspel van Meppel tusschen de Wold A en de Reest.

Blomendale. over Blomendale in den kerspele van Meppelen

tusschen der Ae to Blidensteden ende Reesten stroom, ao 1428 (chart. Drente).

die Boechsteghe, (weg ?) in het kerspel van Buddingwolde.

die Boechsteghe. — bi der Boechsteghen, ao 1419 (chart. Drente). die Boecsteghe. een erve.. toe Blydensteden in den kerspel toe

Buddingwolde ... dairvan op die oesterside aldernaest gheleghen die Boecsteghe.., ao 1424; up Buddingewolde tusschen der Boecsteghe ende onser windemolen, ao 1426 (charters Drente).

Boldewijns guet, goed in de marke van Schoonlo en het kerspel van Rolde.

Boldewijns guet. – onse erve ende guede gheheten Bolde wijns

guet, 2° 1494 (chart. Drente). Geslachten: Boldewijns. Johan Bolde wijns, ao 1494 (t. 2. pl.).

Bolen gued, goed waaromtrent getuigd wordt, dat het niet ligt in de marke van Witten. Bolen guet.

oft in der buerscap van Witten arve . . gelegen waer, dat Bolen guet ghenomet waer, ao 1479 (chart. Drente). Boelen gued. dat sie nicht en weten van Boelen gued, dat

aldaer in der marke solde gheleghen wesen, 2° 1479 (t. z. pl.).

Bolencamp, stuk land op den Wildencamp in de marke en het kerspel van Ruinen. Bolencamp

- ao 1428 (chart. Drente).

de Cleyn Bolencamp, stuk land op den Wildencamp in de marke en het kerspel van Ruinen.

1) Bezegeld door den schulte van de Wijk.

de Cleyn Bolencamp. een stucke landes op Wyldencamp to

Runen, geheten de Cleyn Bolencamp, ao 1428 (chart. Drente).

Bolinge, huis te Uffelte.

Bolinge. – ao 1438 (chart. rijksarch. Utr.).
Geslachten: Boling. Bertolt Boling, ao 1438 (t. 2. pl.).

Lutke Bonekinge '), goed in de marke van Witten en het kerspel van Rolde.

Lutke Bonekinge. onsse guet to Witten voers. gheheten Lutke

Bonekinge, ao 1462 (chart. Drente).

Bonekinghe-guet, goed in de marke van Witten en het kerspel van Rolde 2).

Bonekinghe guet. - uut Ykinghe ende Bonekinghe guede, ghe

legen toe Witten in den kerspel van Rolde, ao 1458 (chart. Drente).

Bonynghe hoff, goed te Elp.
Bonyng(h)e hof(f). -- vyff mudde lant geleghen op Elper eesch: dye

cker ... ende dye Pyltbarch went op Bonynghe hoff ende dye Hoffacker achter Bonynge hof, ao 1530 (chart. Drente). Geslachten: Boninge. — Ludeken Boninge, ao 1480 (chart. Drentė).

ene

Bonnen, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Gieten.
Bonne. Tusschen die buijr van Eechste .. ende die van Bonne,

ao 1601 (Ordelen bladz. 428).

ter Borch, eene der oude havezaten van Drente, gelegen in de tegenwoordige gemeente Eelde.

Geslachten: Borch. - Hermanni tor Borch, ao 1370 (chart. rijksarch, Gron.); Steuen ter Borch (gegoed te Witten), ais 1458, 1462; Steuen ther Borch, a° 1513 (charters Drente).

Borgardingehus, huis te Uffelte.
Borgardingehus. - In Uffelte .. itern Borgarding ehus, ao 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Borcherdingen. – te Uffelte, ao 1438 (chart. t. z. pl.).

1) Vergelijk Bonekinghe guet.

2) Is dit hetzelfde als Aldelbenekinge? Vgl. Aldelbenekinge en Lutke Bonekinge.

Roeloff Borcherdingen, ao 1438

Geslachten: Borcherdingen. (t. 2. pl.).

Borger, dorp, hoofdplaats der gemeente Borger.
Borgheren - a° 1381 à 1383, zie Eyeking he en Westdorp:

Westorpe.
Borgher. custodem in Borgher, a° 1431 (chart. Drente); de

buer van Borgher, ao 1543 (Ordelen bladz. 132). Borgeren. – presbyteris in Rolde.., Borgeren, ais 1444, 1445

(charters Drente); den bueren van Borgeren, a° 1519 (Ordelen bladz, 20); tBorgeren, ao 1547 (a. w. bladz. 169); den van Borgeren, ao 1550 (a. w. bladz. 234); sculte toe Borgeren, ao 1552 (a. w. bladz. 270); scultet tot Borgeren, ao 1554 (a. w.

bladz. 291); scholts toe Borgeren, ao 1559 (a. w. bladz. 344). Borger. die bueren van Borger, a° 1519 (Ordelen bladz. 13);

de van Borger, ao 1529 (a. w. bladz, 78); tot Borger, ao 1530 (a. w. bladz. 93); de van Borger ao 1542 (a. w. bladz, 117); den toe Borger, ao 1547 (a. w. bladz, 181); die kerspelen van Borger, Gasselte ende Gieten, ao 1596 (a. w. bladz. 378); Borger, ao

1597 (8. w. bladz. 381). Bargeren. - de bueren van Bargeren, ao 1547 (Ordelen bladz. 171). Adjectieven: Borgher. — in Borghor (sic) kerspel, ao 1544 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.); in Borg her karsspel, ao 1572 (Man. Dikn. 1572 vlg.).

Borger. - in Borger kerspel, ais 1545, 1546 (Man, Dikn. 1543 vlg.). Geslachten: Borger.

Hansien van Borger, ao 1598 (Ordelen bladz, 387); Hansgen van Borger, ao 1599 (a. w. bladz. 404).

die Brachte, (deel 2) van de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp) -).

die Brachte. - ao 1421, zie Adeky nge-guet.

die Brandeweere, stuk land in of grenzende aan de Hugt.

die Brandeweere. - ao 1419 (chart. Drente).
dBrandeweer. een stucke lantds, onder den klockenn vanne

Blydensteden in der Huucht gelegen, genandt tKarckenlandt, dair
an deer westeerzydt d Brandeweer, ao 1553 (chart. Drente).

1) Vergelijk die Berkete.

Brynkynghe-guet, goed in of grenzende aan de marke van Witten in het kerspel van Rolde. Brynkynghe guet.

in der marke te Witten onder der clocke van Rolde .. daer naest gelegen is Bryn kynghe guet, ao 1487 (chart. Drente).

een

erve

de Brinenmaet, stuk hooiland te Peelo of te Rolde 1). de Brinenmaet. tue stucke hoylandes, dat ene geheten de Nye

Weide, dat ander de Brinenmaet, waervoer wy.. weder untfangen hebben.. een stucke hoylandes van Grete voers. geheten dat Rack, ao 1563 (chart. Drente).

Brinkinghe-goet, goed in het kerspel van Odoorn.

Brinkinghe goet. ao 1381 à 1383, zie Bebinghe-goet.

Brinkinghe-goet, goed in het kerspel van Ruinen.

Brinkinghe goet. -- a° 1381 à 1383 zie Twe Hedebling he-goet.

Brinkinghe-guet, goed in de marke van Zeyen.

Brinkinghe guet, toe Seyen, ao 1466 (chart. Drente). Geslachten: Brinckinge. bueren van Zeyyen ... als ... Henrick Brinckinge, ao 1457; Henric Brinckinge ... toe Peyse, ao 1479 (charters Drente).

Brinkinghe. – buer van Seyen als ... Henrick Brinkinghe, ao

1466 chart. Drente).

het Broek, zuidelijk deel van het kerspel van Westerbork.

het Broeck. – Borck unde het Broeck, ao 1590 (chart. Drente).

Broekershorne, aan het Peizer diep onder Foxwolde. Broekershorne. een aelstal (nl. in Peisser deep) by Broekers

horne, ao 1563 (chart. Drente). Broeckhorne. niet .. vorder .. tho visschen (nl. in het Peizer

diep).. dan tot an Broeckhorne, ao 1573 (chart. Drente).

dat Broechuys, huis in het kerspel van Westerbork.

dat Broechuys. - ao 1381 à 1383, zie Garminge: Grimmige.

1) In dorso van het charter staat „Item die wisselbreef van Griete Hoeuinghe toe „Pele”, terwijl het stuk is bezegeld door den schulte van Rolde.

Broekhuizen, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Ruinerwold. Broeckhůsen. in Broeckh ủ sen, ao 1543 (Manuaal Dikninge

1543 vlg.). Broickhusen. - in Broickhůsen, ais 1544, 1545 (Man. Dikn.

1543 vlg.). die Broeckhuisenn. – in die Broeck huisenn, gis 1569, 1570

(Rek. Dikn. 1569, 1570). Broeckhuisen, 2° 1570 (Rek. Dikn, 1570). Broeckhuzen. Ihorst. Broeckhuzen, ao 1572 (Man. Dikn. 1572

vlg.); in de Broeckhu zen, ao 1577 (stuk Drente).

Broecsinc, goed in het kerspel van Ruinen 1).

Broecsinc. ao 1381 à 1383, zie Hadeboldinc.

Broecsinge hof, goed in de marke van Ruinen ").
Broecsinge hof. in den dorpe to Runen .. teghens Broecsinge-

hof, ao 1421 (chart. Drente).
Broextinghe guet. ao 1473 (chart. Drente).

dat Broke, (deel ?) van de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp).

dat Broke. — ao 1421, zie Adekynge-guet.

ten Broke, goed onder Uffelte.

ten Broke. ao 1404 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: ten Broke. Johan ten Broke, ao 1404 (t. z. pl.).

Bronneger, gebucht in de gemeente en ten N. 0. van Borger. Bronyncgem. te Bronyncgem, ao 1382 à 1393 (Lijst der leen

mannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek, bladz. 772 noot 2). Geslachten: Bronniger. Tuyschen Roleff Bronniger ind die setters tot Borger, ao 1529 (Ordelen bladz. 85).

Brunninger. – den rechten arffgenamen een deell de Brunninger,

ao 1545 (Ordelen bladz. 156).

Bruensweerde, gehucht in de buurt van Ellerslo en Rolde?

Bruensweerde. dat holt, dat to Rolde leghet, dat to Bruens

1) Is Broecsinc = Broecsinge hof?

« VorigeDoorgaan »