Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Dickenynger. een vierrendel boteren . . Dicken ynger mate, ao

1429 (chart. Drente); Dickenynger mate, ao 1430 (chart. Drente). Dyckenynger. vijeer vyerrendeel gueder pachtboteren Dycke

nynger mathe, ao 1429 (chart. Drente). Dickeninger. - Dickeninger mathe, ao 1441 (chart. Drente).

Dillinghe-guet, goed in de marke van Exlo en het kerspel van Odoorn. Dillinghe guet, in der 'buerscappe tot Exle unde in den ker

spel van Oderen, ao 1376 (chart. rijksarch. Gron.).

Dingstede, dorp in de gemeente en ten Z. W. van Meppel, geënclaveerd door Overijssel.

Dincstadinchus. – In Mappele.. item Dincstadinchus, ao 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

Diphoorn, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Sleen.

Endiphoren. ao 1602 (Ordelen bladz. 452).

Dodinge Voerloe, akker te Uffelte.

Dodinge Voerloe. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Doldersum, gehucht in de gemeente en ten N. van Vledder.

Dolderen. – de bueren van Dolderen, ao 1519 (Ordelen bladz. 16).
Dollersen. onse arve ende guderen .. geheyten Dollersen ge-

legen int karspel van Vledderen, ao 1524 (chart. Drente). Doldersum. - de van Doldersum, ao 1547 (Ordelen bladz. 172). Doldersem. de buren van Doldersem, ao 1554 (a. w. bladz. 296).

Donderen, gebucht in de gemeente en ten N. W. van Vries.
Donren. toe Donren, ao 1413 (chart. Drente); den bueren van

Donren, ao 1544 (Ordelen bladz. 138); den van Donren, ais 1545,

1546 (a. w. bladz. 159, 160).
Donre. — ° 1491, zie Camppinge erve; tot Donre, ao 1526

(Ordelen bladz. 60).
Donner. de buer van Donner, ao 1542 (a. w. bladz. 116).

Donderen. die buiren van Donderen, ao 1603 (a. w. bladz. 458). Geslachten: Dunren. Sigheri de Dunren, ao 1276 (chart. Drente).

Olde Dors, stuk land in de marke van Zeyen?

[blocks in formation]

Drijber, gehucht in de gemeente en ten Z. van Beilen.
Dryberde. den bueren van Wishornn ind Dryberde, ao 1530

(Ordelen bladz, 100); Marryken van Dryberde, ao 1560 (a. w.

bladz. 360). Dryberden. - den buren van Wyshoren, Spyer ende Dryberden,

ao 1553 (a. w. bladz. 283); binnen.. Drijberden, ao 1569 (Rek.

Dikninge 1568/9). Geslachten: Drybort. Rembolt van Dry bort .. zeker buer .. to Holt, ao 1417 (chart. Drente).

Driberte. Johanne van Driberte, ao 1449 (chart. Drente).

[ocr errors]

die Dryflaken,

in Drente? die Dryflaken. achtehalf cop boteren .. up Dynxterveen in den

kerspel van Colderveen, to betalen .. up der Dryflaken, ao 1421 (chart. Drente).

de Dryft, een water in de marke van Leglo en het kerspel van Diever.

de Dryft. — ao 1493, zie Rentynghe arve.

de Drylync, drie akkers in de marke van Ansen. de Drylync. – een cleyn acker landes geheten de Drylync, ge

legen in der marcke tot Ansen, gelandet op beyden siden dat closter ende de abt vors. myt enen Drylynge, ao 1432 (chart. Drente).

Drincken buis,

bij het Peizer diep. Drincken buis. gelegen achter Drincken buis up Peiser deep,

a° 1591 (stuk Drente).

Droghekens huus, huis in de Haalweide.

Droghekens huus, – in der Holeweide, ao 1363 (chart. huis Echten).

Drogt, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Zuidwolde.
Drucht. domum nostram in Drucht in Sudwold, 2° 1316 (chart.

huis Echten).

Drouwen, gehucht in de gemeente en ten N. van Borger.

Druwen. ao 1381 à 1383, zie Evekinghe; den bueren van

Druwen, ao 1519 (Ordelen bladz. 17); van Druwen, ao 1551

(a. w. bladz. 264); t Druwen, ao 1554 (a. w. bladz. 289). Druewenn. to Druewenn, ao 1542 (a. w. bladz. 111). Druewen. to Druewen, ao 1543 (a. w. bladz. 112).

Duezewoltz guedt, goed te .

in Drente 1). Duezewoltz guedt. - ao 1527 (Ordelen bladz. 63).

Dunninge, vroeger eene havezate in het kerspel en ten N. van de Wijk. Dunninge. — to Dunninge, ao 1437 (chart. Drente); ingesetenen

van de Wijck ende Dunninge, ao 1597 (Ordelen bladz. 383). Duninge. — to Duning e, ao 1560 (Ordelen bladz, 364). Dunninghe. - ende woent by Dickenynge toe Dunninghe, ao

1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.). Donninge. — die van Donninge, ao 1598 (Ordelen bladz. 391). Adjectieven: Dunnyngher. - in der marke ter Holewede, wenden ende keren an Dunnyngher marke, ao 1421; in den kerspelle van der IJwhorst in Dunnyng her marcke, ao 1439 (charters Drente).

Dunningher. – in Dunningher marcke, .. een stucke van den

Eemtinger kerckwech, streckende nae Dunning her holt, a° 1498

(chart. Drente). Dunninger. – in Dunninger marcke, ao 1521 (cbart. Drente); in

Dunninger ess, ao 1573 (Manuaal Dikninge 1572 vig); in Dunninger marcke onder de clocke van der IJhorst ... noch op Dun

pinger ess, ao 1579 (stuk Drente). Geslachten: Dunnings. Arend Dunnings (gegoed te » Wester»husen .. op der Auerreesten”), ao 1427 (chart. Drente).

Dunning(e). --- Johan Dunning(e) (gegoed te de Wijk), ao 1437

(chart. Drente). Dunninge. – Arend Dunninge (gegoed te de Wijk), ao 1437;

Euert Dunninge (gegoed te Dunninge), ao 1521 (charters Drente); Roloff Dunninge, ao 1559 (Ordelen bladz. 356); Bartolt Dunninge (gegoed te Broekhuizen ?), ao 1572 (Manuaal Dikninge

1572 vlg.). Dunninghe. – Arent Dunninghe, gis 1439 (yegoed te Dunninge),

1440; Maes Dunninghe (gegoed te Dunninge?), ao 1498 (charters Drente).

1) Dueze woltz guedt lag in de jurisdictie van drost en 24 etten en dus in Drente.

Duninghe Egbert ende Johan Duning he, ao 1440 (chart. Drente). Dunnynck. Roloff (Rolef) Dunnynck (gegoed te Meppel), ais

1500, 1506 (charters Drente). Dunninges. Euert Dunninges, gegoed te Dunninge, ao 1521

(chart, Drente).

Duurse, gehucht in de gemeente en ten W. van Rolde.

Durse. - curtem Durse, ao 1259 (chart. Drente).
Thorse. domum nostram in Thorse... in terminis predicte ville

Thorse, ao 1288 (chart. Drente).
Důrse. – to Důrse, ao 1357 (chart. Drente).
Duyrsen. - ao 1381 à 1383, zie Wernsinghe-goet.
Duerse. de buer van Duerse, ao 1484 (chart. Drente).
Duerze. de buer van Duerze, ao 1543 (Ordelen bladz, 132).

Duyrse. den bueren van Duyrse, ao 1544 (Ordelen bladz. 140).
Adjectieven: Duerser. --- pontis et aggeris ad pontem servientis dicti
Duerser brugge et Duerser dijk, ao 1439; mitten Duerser buer, ao
1484 (charters Drente).
Geslachten: Durse. Huge de Durse, ao 1325 (Schuldreg. v. Budel,

, M. Reg. en Rek, bladz. 106).

die Dwersmaet, made te Uffelte.

die Dwersmaet. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Dwingelo, dorp, hoofdplaats der gemeente Dwingelo.
Dwinghelo. - cureit tot Dwinghelo, ao 1368 (chart. rijksarch.

Utr.); den hof to Dwing helo, Batingher goet ende watermole,...
Endelingher ende Smedingher goet ende den vrien tienden to Lede
ende to Dwinghelo, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. h.

Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 772).
Dwinglo ). vicarii in Dwinglo, ao 1370; vicarius to Dwinglo,

ao 1417; kercheer to Dwinglo, ao 1419; in der marke van

Dwinglo, ao 1441; van Dwinglo, ais 1449, 1473 (charters Drente). Dwingelo. — ao 1381 à 1383, zie Leebroek: Lederbroke; toe

Dwingelo, ao 1456; tho Dwingelo, ao 1563 (charters Drente); van Dwingelo, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570), ao 1598 (Ordelen bladz. 398)

1) Dwinglo is de meest voorkomende spelling in de 15de eeuw.

Dwingeloe. – toe Dwingeloe, ao 1398; van Dwingeloe, ao

1456 (charters Drente); toe Dwingeloe, ao 1572 (Manuaal Dik

ninge 1572 vlg.).
Dwynglo. - cureyt to Dwynglo, ao 1409; to(e) Dwynglo, ais 1427,

1485 (charters Drente).
Dvynglo '). – to Dvynglo, ao 1454 (chart. Drente).
Dwigloe ). toe Dwigloe, ao 1479 (chart. Drente).
Dwyngheloe '). – schulte ... toe Dwynghe lo e, ao 1487 (chart.

Drente).
Dwyngloe. — ecclesie parrochialis in Dwyngloe vicarius, ao 1500

(chart. Drente); van Dwyngloe, gis 1519, 1544, 1557 (Ordelen

bladz. 12 noot 1, bladz. 149, 322).
Dwynghlo '). - van Dwynghlo, ao 1519 (a. w. bladz. 12).
Dwyngello 1) -- van Dwyngello, ao 1526 (a. w. bladz. 47).
Dwyngeloe '). die van Dwyngelo e, ao 1527 (a. w. bladz. 76).
Duingell'). — domino .. pastore in Duingell, ao 1548 (chart. Drente).
Dwingel. van Dwingel, gis 1557, 1560 (Ordelen bladz. 321,

365); tho Dwing el, ao 1569 (Rek. Dikn. 1569/70).
Dwingele :). -- van Dwingele, ao 1560 (Ordelen bladz. 360).
Dwingloe '). – to Dwingloe, ao 1566 (chart. Drente).

Duingelo '). tho Duingelo, ao 1583 (Rek. Dikninge 1582/3). Adjectieven: Dwingeler. — in Dwingeler broke, ao 1441, zie die Elsette.

Dwingler. – an Dwingler weijde by den Stroedijck, ao 1574 (chart.

Drente)
Geslachten: Dwenglo. — Volkerus de Dwenglo, ao 1316 (chart. huis
Echten).

Dwinglo. Henric van Dwinglo, ais 1419, 1427 (charters Drente).
Dwyngelo. - Henric van Dwyngelo, ao 1429 (chart. Drente).
Dwinlo. - Henric van Dwinlo, ao 1446 (chart. Drente).
Dwijngeel. Johan van Dwijngeel, ao 1542 (Ordelen bladz. 125).
Dwijngell. Johann van Dwijn gell, ao 1542 (t. 2. pl.).
Dwynghell. Cornelis van Dwynghell, ao 1577 (chart. Drente).

Ebbynge lange maet, groenland (onder Foxwolde ?) aan het Peizer diep. Ebbynge lange maet. – noch bet een aelstal gewest bij Ebbynge

lange maet in Peisser deep, ao 1563 (chart. Drente).

1) Deze spelling vond ik slechts ééns.

« VorigeDoorgaan »