Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Exle. in der buerscappe tot Exle unde in den kerspel van

Oderen, ao 1376 (chart. rijksarch. Gron.); de buren van Exle, ais

1553, 1554 (Ordelen bladz. 277, 293). Exlo. to Exlo, ais 1446, 1458 (charters Drente). Exell. to Exell, ao 1518 (Ordelen bladz. 7). Exloe. tExloe, ao 1519; van Exloe, gis 1558, 1560 (Ordelen

bladz. 14, 335, 370). Exelle. van Exelle, ao 1560 (Ordelen bladz. 359). Exel. toe Exel, ao 1601 (a. w. bladz. 420).

Ffockijnghe, goed in de marke van Barge.
Ffockijnghe. - Thuesschen den Banderinghe gebroeder .. ende Johan

Zijckynghe van wegen der buer van Barghe.. vant voetdeell war-
delss in Ffoc kijnghe, ao 1543 (Ordelen bladz. 133).

Folkeringhe, goed te Gasteren in het kerspel van Anlo. Folkeringhe. — quodam domistadio cum predio annexo, situato in

Gasteren parrochie de Anlo, vulgariter nuncupato Folkeringhe, ao 1460 (chart. Drente).

Foxwolde, gehucht in de gemeente en ten N. O. van Roden. Fockeswolde. — ziilvestene van Peyse, Roeden ende Fockeswolde,

&° 1382 (chart. rijksarch. Gron.). Foxwolde. — de bueren van Foxwolde, ao 1548 (Ordelen bladz. 201). Ffoxwolde. waer die prynssepaelle olde stroem henloept, die die

marcke scheidet tusschen Peisse ende Ffoxwolde, ao 1563 (chart.

Drente). Voxwolde.- mede-marckgenote in Voxwolde, ao 1573 (chart. Drente). Adjectieven: Voxwoldener. – Voxwoldener horne, ao 1573 (t. 7. pl.).

Garminge, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Westerbork. Grimmige die tiende to Grimmige !) ende to Natinghe, over

dat Broechuys in den kerspel van Borck, ao 1381 à 1383 (Lijst

der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 776). Garmijnge. Johan Nijenhuess to Garmijnge, ao 1542 (Ordelen

bladz. 111). Gardinge. - Jan Nyenhuys t Garding e, ao 1547 (a. w. bladz. 169).

1) Magnin, Geschiedk. Overz. II, 1, bladz. 125 leest hier Germinge.

Gasselte, dorp, hoofdplaats der gemeente Gasselte.
Ghasselthe. Wilhemo de Ghethen, Henrico de Ghasselthe eccle-

siarum rectoribus, ao 1360 (chart. Drente). Gasselte. van Gasselte, ao 1365 (chart. Zwolle); to Gasselte,

ao 1446; toe Gasselte, ao 1564 (charters Drente); die kerspelen

van Borger, Gasselte ende Gieten, do 1596 (Ordelen bladz, 378). Gasselt. den bueren van Gasselt, a° 1519 (Ordelen bladz. 18);

toe Gasselt, ao 1544 (a. w. bladz. 151); tGasselt, ao 1558 (a. w. bladz, 335).

Gasteren, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Anlo.
Ghostre. in parrochia Anlo... in villa Ghestre in eadem par-

rochia, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Ghosteren. apud Ghesteren, ao 1298 à 1304 (t. z. pl.).
Gesteren. in villa Gesteren, ao 1314 (chart. rijksarch. Utr.).
Gasteren, ao 1381 à 1383, zie Woltinghe; ao 1460, zie

Folkeringhe; to Gasteren, ais 1519, 1542 Ordelen bladz.

10, 115); den van Gasteren, ao 1547 (a. w. bladz. 179). Garsteren. den bueren van Garsteren, ao 1549 (a. w. bladz, 210).

Geelbroek, stuk land in de gemeente en ten Z. van Assen. dat Gelebroeck. terra graminalis sive fundus 1) dictus dat Gele

broeck in parrochia de Rolde et marchia de Witten, ao 1444 (chart. Drente); eenre ghemeenten geheten dat Gelebroeck... die voirs. bure van Anrepe ende van Halen voirs. sullen gelijke bruken ende weyden dat Gelebroeck voirs., ao 1474 (chart, Drente); een stucke broecklandes gelegenn yn Gelebroeck, dath de meyer van Haelenn ende de meyer van Huysloe ende van Vpgange sueslanghe gebruicket hebben... szoe ys dyt onse certificatio ende seggen, dat de meyer to Haelenn tobehoerende de van Dycknyngbe ende de van Assen ende Reynolt van den Kloester dat broecklandt voerscr, streckende oestwert an Anreper marke ende westwert up enen sloet geheten de Weterynghe ende noertwert up Halresloet ende suytwert an Haeler marke gebruekenn... unde de meyer toen Vpgange dat stucke broeclandes geleghenn aver den sloet gheten de Weterynghe streckende westwert an Wyttynger maerke ende suytwert an Haler marke ende noertwert up Halresloet,

1) Verderop in het charter wordt gesproken van , palus sive terra graminalis et fundus”.

ende de meyer van Huysloe sullen dat broeclandt geleghenn aver Halresloet, streckende westwert ende noertwert an Wyttyngher

maerke gebrueken, ao 1534 (chart. Drente). Gheelbroeck. op Gheelbroeck in Witter merck, ghelegen an de

westerzijt des cloesters voers. toslaghe opghaende sudert op Haelre

sloet, a° 1462 (chart. Drente).
Geelebroeck. – in Geele broeck, ao 1556 (chart. Drente).

Gees, gehucht in de gemeente en ten Z. W. van Oosterhesselen.
Ghees. – Bolonis Ieminge de Ghees, ao 1276 (chart. Drente); den

tiende to Ghees., in den kerspel van Hesselen, ao 1381 à 1383
(Lijst der leenmannen v. b. Sticht, M. Reg. en Rek, bladz. 775); te
Ghees (in het kerspel van) Oesterhesselen, a°1419 (chart. rijksarch.
Utr.); Anno XLIIII. Zwelre kerspel, toe Ghees, ao 1544 (Manuaal
Dikninge 1543 vlg.); toe Ghees, dis 1545, 1546 (t, z. pl.); thoe

Ghees, ao 1572 (Man. Dikn. 1572 vlg.).
Geys. — Item apud Geys, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch, Utr.).
Goỳs. — domus., in Goys, ao 1298 à 1304 (t. z. pl.).
Gheoss. - onder der clocken van Oesterhessellen in der marcke ende

buerscape van Gheess, ao 1513 (chart. Drente); den bueren van
Gheess, ao 1530 (Ordelen bladz, 95); de van Gheess, ao 1559

(a. w. bladz. 343). Gooss. — die van Geess, ao 1529 (Ordelen bladz. 79). Gees. die buuren van Gees, ao 1529 (a. w. bladz. 84); toe Gees,

ao 1545 (Man. Dikn. 1543 vlg.); thoe 'Gees, ao 1598 (Ordelen bladz. 391).

Germynghe-huys, huis in de marke van Barge en het kerspel van Emmen.

Germynghe huys. — Item Henric Germinghe hout Germynghe

huys in der buerscap to Berghe in den kerspel van Empne, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek.

bladz. 773). Geslachten: Germinghe. Henric Germinghe, ao 1381 à 1383 (t. z, pl.).

Geusinge, gehucht in de gemeente en ten W. van Ruinen,
Guesynge. een stucke landes op Wyldencamp to Runen .. gelandet

tusschen des convents ende Guesynge lande, ao 1428 (chart. Drente).

Gusynge. Gusynge vors. ackeren, ao 1428 (t. 2. pl.). Geslachten: Godesinc. pronunciatum Covordie ... presentibus ... Johanne Godesinc, ao 1328 (chart. rijksarch. Utr.); olde Johans Godesinc, a° 1331 (chart, buis Echten).

Guedesinghe. Cyse Guedesinghe (gegoed te Pesse) .. Rolof

Gửedesinghe.. Gherde Güedesinghe, ao 1360 (chart, Drente).
Güedesing. – Ghert Güedesing (gegoed te Ruinen?), ais 1375,

1381 (charters Drente).
Goedesing, Ghert Goedesing, ao 1381 (chart. Drente).
Gudesinghe. Ghert Gudesinghe, ao 1384 (chart. Drente).
Gudezinghe. Gheret Gů dezinghe, ao 1384 (t. 2. pl.).
Gosing. Rolof Gosings wyf, ao 1389 (Judiciaal Floris v. Wove-

linchoven fol. 146 verso).
Guesing. Roelf Guesings wyf, ao 1389 (a. W. fol. 149 verso).
Guesinge. Roelfs Guesinge wijf, ao 1389 (t. 2. pl.).
Gusing. Cyzo Gusing, ao 1414 (chart. Drente).

Ghervardingehus, huis in de villa" Gasteren en het kerspel van Anlo. Ghervardingehus. — in villa Ghestre in eadem parrochia .. Gher

vardingehus, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

die Ghyer, stuk land in de marke van Dunninge en het kerspel van de Wijk.

die Ghyer. een hof ende hofsteede .. in Dunningher marcke..

ende een stucke haverlants ghehieten die Ghyer, ao 1498 (chart. Drente).

de Ghyr, stuk land op den Wildencamp onder Ruinen. de Ghyr. – den tenden aver de Ghyr gelegen op Wyldenkampe,

ao 1504 (chart. Drente).

Gieten, dorp, hoofdplaats der gemeente Gieten.
Gheten. in Gheten et in Vrees ecclesiarum ., rectoribus, ao 1356

(chart. rijksarch. Utr.); to Gheten, ao 1446; in der marcke van
Gheten, ao 1458; to Gheten, ao 1508 (charters Drente); toe Gheten,

do 1544, den pastoer van Gheten, ao 1559 (Ordelen bladz, 146 en 352). Ghethen. Wilhemo de Ghethen, Henrico de Ghasselthe eccle

siarum rectoribus, ao 1360 chart. Drente). Gethen. – den bueren van Gethen, ao 1530 (Ordelen bladz. 97).

Geten. - de van Geten, ao 1554 (a. w. bladz. 300).

Gieten. van Gieten, ao 1597 (a. w. bladz. 386). Adjectieven: Gheter. meyers opp Gheter vene, ao 1458 (chart. Drente).

Gybbynge, huis te Pesse.
Gybbynge. onse hues ende hoefte geheten Gybbynge, gelegen

bynnen Pesse, ao 1445 (chart. Drente). Geslachten: Gybbinge. - Steuen Gybbinge .. Frederic Gybbinge, ao 1445 (t. z. pl.).

Gijsselte, gehucht in de gemeente en ten Z. O. van Ruinen.

Geslachten: Gesholte. Jacobus de Gesholte (staat over de overdracht van onroerend goed te Witten), ao 1302 (chart. Drente).

Groenenberch, (goed ?) onder Blijdenstein.
Groenenberch. Blidensteden.. item Groenenberch, ao 1543

(Manuaal Dikninge 1543 vlg.).
Gronenbergh. Blidensteden .. item Gronenbergh, ao 1544

(t. z. pl.). Gronenberch. Blidensteden .. item Gronenberch, ao 1545

(t. 2. pl.); Blydensteen, item aver den Gronenberch dre olde Arens g., ao 1572 (Man. Dikn. 1572 vlg.); tpanden opten Gronenberch, ao 1577 (t. z. pl.).

Groeneveld, buurt in de gemeente en ten W. van Meppel. het Groenevelt. – Het Gronevelt. Item ontfangen dertich golden

g. uth het Groenevelt, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570); uth dat

Groenevelt, ao 1573 (Manuaal Dikn. 1572 vig.). het Gronevelt. - ao 1570 (zie boven); Meppel, onder Colderuene,

Gronevelt, a° 1572 (Manuaal Dikn. 1572 vlg.); noch van Margen

in Gronevelt, ao 1583 (Rek. Dikn. 1582/3). dat Groeneuelt. van Groeneuolt, a° 1574 (Man. Dikn. 1572 vlg.). .

dye Groette offte Noertweijde, deel der meente van Ansen.

dye Groet(t)e offt(e) Noertweijde. — ao 1574, zie Ansen: Anssen.

.

die Groeue,

aan het Peizer diep. die Groeue. noch bet een aelstal ghewest bij die Groeue in

Peisser deep, ao 1563 (chart. Drente).

« VorigeDoorgaan »