Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

de Groeve, mond van de Hunse in het Zuidlaarder meer. Grove. — in fossato, quod Grove vulgariter dicitur, ao 1364 (chart.

rijksarch. Gron.).

Grollerholt, bosch ten Z. O, van Grollo.

Grolreholte. toe Grolreholte, ao 1521 (Ordelen bladz. 29).

Grollo, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Rolde.
Groenlo. apud Groenlo una domus ... domus in Groenlo, ao

1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Grolle. in der marck van Grolle ende in der buerscap van

Scoenloe, ao 1441 (chart. Drente); (de buurschap van) Grolle,
ao 1461 (chart. rijksarch. Utr.); in der marcke van Grolle ende
Schonloe ende onder den clocken van Rolde, ao 1466; in der merke
van Grolle ende onder der clocken van Rolde, ao 1469; in der
buerschap van Grolle ende under den clocken van Rolde, ao 1496
(charters Drente); toe Grolle, ao 1525 (Ordelen bladz. 46); die

buyr van Grolle, ao 1600 (a. w. bladz. 420).
Gronle. ao 1450, zie Schoonlo: Scholo.
Grolloe. bueren van Grolloe, ao 1519 (Ordelen bladz. 11).
Groill. die buuren van Groill, ao 1525 (a. w. bladz. 46).
Groelle. die buuren van Groelle, ao 1525 (a. w. bladz. 50).

die Grone wech, weg in de marke van Ansen. die Grone wech. een acker .. in der marcke tot Ansen, wenden op den Gronen wech, ao 1432 (chart. Drente).

de Grote Akker, stuk land te Schoonlo in de marke van Grollo en het kerspel van Rolde.

de Grote Akker. ao 1450, zie Schoonlo: Scholo.

Growynghe-guet, goed in de marke en het kerspel van Westerbork. Growynghe guet, - .. in der marke van Borck ende onder der

clocken toe Borck, ao 1502 (chart. Drente).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1) Wordt hieronder verstaan een erf, of is dit de naam van den persoon, uit wiens goed de rente wordt betaald ?

Gude Gert. under der klocken tho Borck .. tho Borck .. over

Gude Gert tyen krumsterte, ao 1513 (chart. Drente).

Haakswolde, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Ruinerwold '). Hakeswolde. – op Hakeswolde, ao 1370; op Hakeswolde

bijnnen den kerspele van Blydensteden, a° 1374 (charters Drente); Hakeswolde, ao 1381 à 1383, zie Ruinen: Runen; vercoft.. als oerdel ende recht is ende wyset to Buddyncwolde .. sees guldene., uut seess rode landes .. op Hakeswolde, ao 1427; to den Twele up Hakeswolde ende Buddingwolde, ao 1445 (charters

Drente). Hakesswolde. — in den kersspel to Blydensteden in Hakesswolde,

ao 1444 (chart. Drente). Hakeswoelde. – op Hakeswoelde, ao 1446; in den gherichte

van Hakeswoelde ende Blidensteden, ao 1446 (charters Drente). Hakeswolt. up Hakeswolt, a° 1485 (chart. Drente); Bliden

steden, item Wycher Jan Luijens op Hakeswolt, ao 1543 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.); op Hakeswolt, ao 1545 (t. 2. pl.), c. ao 1572

(Man. Dikn. 1572 vlg.). Haeckeswoldt. - op Haeckeswoldt, ais 1510, 1535 (charters

Drente). Haekeswolt. op Haekeswolt, a° 1512 (chart. Drente). Haixwoldenne. schultes toe Buddynck- ende Haixwoldenne,

ao 1553 (chart. Drente). Haeckswolt. — op Haeckswolt, ao 1568 (Rek. Dikninge 1568/9);

Blydensteden, van gheltrenten gelegen in den karspel van Blydensteeden: item Wichar Jan Ludens op Haeckswolt, a° 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

Haalweide, gehucht in de gemeente en ten 0. van de Wijk. die Halewede, over die Hale wede, ao 1353 (chart. huis

Echten). die Holeweide. – van Droghekens huus in der Holeweide, ao

1363 (chart. huis Echten). die Holeweyde. - van des Crumen goede in der Hole weyde, ao

1363 (t. z. pl.). die Holewede. in der marke ter Hole wede, wenden ende

1) Vergelijk ook D ij k huizen.

keren an Dunnyngher marke, ao 1421; over den hof in der Holewede in den kerspele van der IJuhorst tusschen den Reesten stroem

ende der marcke van Echten, ao 1428 (charters Drente). Adjectieven: Holeweder. de

grove

teenden over de Hole weder marcke ende bursscap in den kerspele van der IJuhorst, ao 1428 (chart. Drente).

de Haar, gehucht in de gemeente en ten 2. van Sleen.

de Har. de halve Har, ao 1521 (Ordelen bladz. 33).

Habelinge-guet, goed te Ruinen 1)?
Habelinge guet. tijnden aver all Luggeringe guet ende aver

Habelinge guet, ao 1486 (chart, Drente).

Hadeboldine, goed in het kerspel van Ruinen ).
Hadeboldinc. -- Aernd Huys hout... item den Oldenhof, den Nyen-

hof, die tiende to Rune ende to Pette, die goede gheheten Wulve-
rinc, Ludderinc, Hadeboldinc, Westebrinc, Broecsinc ende Olde
Lanssinc.. te samen gheleghen in Runer kerspel, ao 1381 à 1383
(Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 775).

Haeffkynghe-goet, goed te Midlaren.
Haeff kynghe goet. – dat arve thoe Myddelaren, Ha effkynghe

goet ghenoempt, .. myt.. waer ende schaer tho beyden ende weyden ..
soe alse dat ghelegben is in der marcke unde buyrschap van Mydde-

laren ende oeck yn der marcke van Noertlaren, ao 1564 (chart. Drente). Geslachten: Haeff kynghe. -- Johan Haeffkynghe, ao 1564 (t. z. pl.).

Haeuinge, erf in de marke van Halen.
Haeuinge. – Bij de verdeeling van het Halerholt »buten den essche

»gelegen” ontvangt de abdij Dikninge »van dessen voirs. Stegeacker
Dalrenaest .. all alsuclck holt, cleyn ende groet, myt den gronde
vsonder myddel bent op den Santacker toebehoerende den erve

»Ha euinge”, ao 1500 (chart. Drente). Geslachten: Hauijnge. Johan Ha u ijnge de backer .. ende Johan Hauijnge to Meppenn, ao 1542 Ordelen bladz. 115).

Hagheninghe, huis te (Een ?) in het kerspel van Norch 2).

Hagheninghe. ao 1381 à 1383, zie Norch: Norch.

1) Is Il a belinge-guet Hadeboldinc of Twe Hedeblinghe-goet? 2) Is Hagheninghe Hayng he-guet = Hoey nghe-erve?

Haynghe-guet, goed in de marke van Een en het kerspel van Norch — Veenhuizen ').

Haynghe guet. Haynghe guet toe Ede myt de Oldenhoff,

Westerhovinge ende Oesterhovinge in den kerspillen van Norch ende Veenhusen ende in der marke van Ede, ao 1492; Haynghe guet toe Eede myt den Oldenhoff, Westerhouinghe ende Oesterhouinghe, geleghen in den kerspillen van Norch ende Veenhuesen

ende in der marke van Eeden, ao 1511 (charters Drente). Geslachten: Haynge. buer toe Norch .. Henrick Haynge, ao 1491 (chart. Drente).

Halen (Hoog- en Laag-), gebuchten in de gemeente en ten N. van Beilen.

Halen. coram civibus in Halen, a° 1334; den teenden van

Halen, ao 1335; Nysinghe goed toe Halen.. also als dat gheleghen is in den kerspel van Beylen, ao 1367; sitam in Halen, ao 1370; in den kerspele van Beylen ende in der marcke van Halen, ao 1372; to Halen, gis 1374, 1377; in den buerscap van Halen, a° 1379; die van Halen, ao 1474 (charters Drente); Halen, ao

1534, zie Geelbroek: dat Gelebroeck. Haelenn. Haelenn, ao 1534, zie Geelbroek: dat Gele

broeck; tho Havlenn, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). Haelen. — van Haelen, ao 1559 (Ordelen bladz. 348); toe Haelen,

ao 1561 (chart. Drente). Halenn. - tho Halenn, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). Adjectieven: Haelre. – Haelre sloet, a° 1462, zie Geelbroek: Gheelbroeck.

Haler. - gededingt .. andragende Haler holte, ao 1500 (chart, Drente);

Haler marke, ao 1534, zie Geolbroek: dat Gelebroeck.
Haeler. – Haeler marke

ao 1534, zie Geelbroek:dat Gelebroeck. Halre. Halre sloet Geslachten: Haele. Johan ten Haele, ao 1544 (Ordelen bladz. 141).

[ocr errors]

:

den Halffslach, made te Uffelte.

den Halffslach. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

in den Hamp(p), deel der meente van Ansen.

in den Hamp(p). ao 1574, zie Ansen: Anssen.

1) Is Hagheninghe = Haynghe-guet = Hoeynghe-erve?

van

ses

die Hamte, stuk land in de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp).

die Hamte. – in der Hamte, ao 1421, zie Adekynge-guet. ter Hansouwen, goed in de marke van Peize. ter Hapsouwen.

enen wissel .. enen stuc lands van zwaden, dat ghelegben is ter Harsouwen daer den stoc off

gheleghet voer den bueren van Peyse, ao 1418 (chart. Drente). Geslachten: Hoensouwe. Johan van der Hoensou we, ao 1382. (Judiciaal Floris v. Wevelinchoven, fol. 41 en 42 verso).

Hansouwen. Herman ter Hansouwen, ao 1418 (chart. Drente).
Hanzowe. Otto ter Han zowe, ao 1461 (chart. Drente).
tHransouwen. Otto tHransouwen, ao 1466 (chart. Drente).
Hanersouwe. Otto Hanerso uwe, ao 1474 (chart. Drente).

Harmynge-guet, goed in de marke van Sleen.

Harmynge guet, — toe Sleen, ao 1484 (chart. Drente).

den Haselacker, stuk land te Holte.

den Haselacker. – ao 1417, zie Wedekinghen erve ende guet.

de Haselacker, stuk land in de marke van Zeyen.

de Haselacker. ao 1478, zie de Anwende.

des Hauekesloe, stuk land onder Rolde of Dwingelo.

des Hauekesloe. ao 1463, zie die Bakeboem.

Havelte, dorp, hoofdplaats der gemeente Havelte.
Hovelde. II mudde to Heslen to Hovelde over Kotinge goet,

ao 1342 (chart. rijksarch. 's Grav.).
Hauelde. – to leveren to Hau elde up dat water, ao 1409 (chart. Drente).
Hauelte. ao 1491, zie Tesinghe-arve; den bueren van

Hauelte ende Hesselte, ao 1542 (Ordelen bladz, 115); de buren van Hau elte ende Vffelte, ao 1551 (a. w. bladz. 265); toe Hesselte onder de clocke van Hauelte, ao 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.); toe Hesselte in den kerspel van Hauelte, ao 1579 (stuk

Drente); onder de clocke van Hau elte, ao 1580 (chart. Drente). Haeuolte. de buer van Hessellen ind Haeu elte, ao 1529 (Ordelen

bladz. 80). Hauelten. de buerenn van Hauelten ende Hesselten, ao 1543

(Ordelen bladz. 131).

« VorigeDoorgaan »