Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Hauelt, den pastoer van Hauelt, ao 1551 (Ordelen bladz. 254);

de bouren van Hauelt ende Hesselt, a° 1552 (a. w. bladz. 271). Adjectieven: Hauelder. Hauelder marcke, ao 1483, zie de Monycke were: der Monnicke lant.

Hauelter. dat de Woltluden onbehoerlicken wateren leyden ende

brengen in Hesselter ende Hau elter marke, ao 1547 (Ordelen bladz. 182).

de Havixhorst, goed (vroegere havezate) in de gemeente en ten W. van de Wijk.

die Haeuehorst. huysynghe ende wonynghe ter Ha eu e horst,

daer Johan vurseyt (nl. Johan van Cloester) nu ter tyt in woent,

ao 1481 (chart. Drente). die Hauehorst. Johan Rolofsoen ter Haueborst, ao 1504 (chart.

Drente). die Hauerhorst. Reynalt van den Cloester ther Hauerhorst,

ao 1516 (chart. Drente); Johan van den Cloester ter Hauerhorst,

ais c. 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.), 1598 (Ordelen bladz. 391). die Hauishorst. Reyndth van den Clooster ter Hauixhorst, ao

1604 (Ordelen bladz. 471), Adjectieven: Havijchster. Ha vijchster marcke, ao 1428, zie Henric Lubbertszoens marcke.

[ocr errors]

Hebingehus, huis te Uffelte 1).
Hebingehus. — in Uffelte... item Hebingehus solvit, ao 1298 à

1304 (stuk rijksarch. Utr.).
Hebinghe huis, (te Uffelte in het kerspel van Westerhessylen),

ao 1467 (chart. t. z. pl.). Geslachten: Hebinghe. Ghese Hebinghe, ao 1467 (t. 2. pl.).

Twe Hedeblinghe-goet, goed in het kerspel van Ruinen 2).
Twe Hedeblinghe goet. Item Gerd Guedinch hout Twe Hede-

blinghe goet, item Brinkinghe goet, item tgoet to Midden-
dorpinge, .. item Amynge goet, item 1/2 tiende to Petten, al ghe-
leghen in den kerspel van Růnen, a° 1381 à 1383 (Lijst der leen-
mannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 775, 776).

1) Vergelijk Heebinge-8 pijck. 2) Zie Habelinge-guet.

Heebinge-spijck, made te Uffelte ?).

Heebinge spijck. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Heemdyck, (dijk ?) bij het Peizer diep in de marke van Roden. Heemdyck. dat Henrick Hoffman als marckgenote in Roeden niet

gerechtiget is vorder in de questiose visscherije (nl: in het Peizer diep) tho visschen dan tot Heemdyck ofte Karsloot, ao 1573 (chart, Drente).

de Heerdemaeth, stuk land in de marke van Zeyen. de Heerdemaeth. een stucke hoylandes offte ene maeth, ghe

heten de Heerdemaeth, ligghende in der marcke toe Seijen, ao 1509 (chart. Drente).

anno

Hees, gehucht in de gemeente en ten Z. 0. van Ruinen.
Geslachten: Heess. Coerdt to Heess, ao 1542 (Ordelen hladz. 115).
Hees. ontfangen. vann Johann tho Hees in die Weide eenn

koe, ao 1568 (Rek. Dikninge 1568/9); In de Weyde, item Joban toe
Hees in de Weyde

73 Jan in de Weyde syn pacht betaelt .., item gherekent met Johan van Hees up dach Asscensionis anno 75 .., item den XIXden Decembris anno XVc 75 van Johan van Hees.., noch anno 78 een paer ossen

van Jan in de Weyde .., ais 1572—1578 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.); Hilber tho Hees, ao 1584 (Rek. Dikn. 1583;4).

ter Heyl, gehucht (vroegere bavezate) in de gemeente en ten N. W. van Roden.

Geslachten: ter Helle. heer Willem ter Helle (dedingsman van de abdij Dikninge), ao 1471; heer Willem ter Helle, kercheer toe Blidensteden, ao 1486 (charters Drente).

Helynge, goed in de marke van Gees en het kerspel van Oosterbesselen. Helynge. eyn erve ende guet geheten Helynge.. onder der

clocken van Oesterhessellen in der marcke ende buerscape toe

Gheess, ao 1513 (chart. Drente), Geslachten: Helijnghe. - Berent Helij nghe, ao 1590 (cbart. Drente).

Helleberghe, (goed?) te Holte.

Helleberghe. — ao 1417, zie Wedekinghen erve ende guet.

1) Vergelijk Hebingehus.

die Grote Hellebersche acker, akker te Holte ? die Grote Hellebersche acker.

ao 1417, zie Wedeking hen erve ende guet.

dye Hemelanghe, stuk land op den Elper esch '). dye Hemelanghe. vyff mudde lant geleghen op Elper eesch,

dye ene acker .. ende dye Hemelanghe, ao 1530 (chart. Drente).

Hemminge, goed in de marke van Eemster,

Hemminge. ao 1461, zie Narde bringe.

Hemminges lant, stuk land in het kerspel van Blijdenstein. Hemminges lant. twalef h halve rode landes, bi der Boech

steghen gheleghen tusschen Hemminges lande.., ao 1419 (chart, Drente).

de Henloep, stuk land bij het Peizer diep in de marke van Foxwolde, Peize of Roden,

de Henloep. —- noch bet een aelstal gewest beneven den Henloep,

ao 1563 (chart. Drente); ein stuckijen landes, omtrent anderhalf math groet, synde de Henloep genoempt, gelegen achter Drincken buis up Peiser deep end eertijts gewest bij dat erve to Ree, ao 1591 (stuk Drente).

domus Herardi, buis te Witten. domus Herardi. item apud Witten una domus .. item ibidem

domus Herardi ... in Wittelte domus Hildebrandi, ibidem domus Herardi, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

.

Herynge, goed te .

in Drente 2).
Herynge. want Coop Bunynck .. sich oeck rechtz vermyt an

Herynge, ao 1518 (Ordelen bladz. 8).
Heerynge guedtt – gerichtett.. um Heerynge guedtt, ao 1526

(a. w. bladz. 49). Herynghe. – aver Herynghe, ao 1527 (a. w. bladz. 64). Heringe arve. dat lant tot Heringe arve, ao 1555 (a. w.

bladz, 307).

1) Vergelijk die Emelange.
2) Herynge lag in de jurisdictie van drost en 24 etten en dus in Drente.

Herkinghe, huis te Gees.
Herkinghe. apud Geys domus Herkinghe, ao 1298 à 1304

(stuk rijksarch. Utr.).
Herkinge (het hoorige goed) Herkinge (te) Ghees (in het ker-

spel van) Oesterhesselen, ao 1419 (chart. t. 2. pl.). Geslachten: Herkinge.

Tale Herkinge Egbrechtszoen, ao 1419 (t. 2. pl.).

Hijken, gehucht in de gemeente en ten N. van Beilen.
Hyken. civibus de Hyken, ao 1370; de buiren van Hyken, ao

1562 (charters Drente). Adjectieven: Hyker. Hyker marke, ao 1551 (Ordelen bladz. 253). Geslachten: Hyken. – Jan van Hyken, ao 1550 (Ordelen bladz. 235).

dat Hikessche hues, huis in de marke van Grollo. dat Hikesscho hues. voerwesselt..ene hofstede .. gheleghen up der

noertsyt des Hikesscben huse .. den stock darvan gheleget voer den buren van Grolle, ao 1479 (chart. Drente).

Hildeboldinghe, goed in de marke van Duurse.
Hildeboldinghe. - ode Hildebolding he" staat met gelijktijdige

hand achter op een charter dd. 1288 in het rijksarchief in Drente,
waarbij » Henricus et Rodolfus filius ipsius Henrici dicti Hilde-
»boldinga ... domum nostram in Thorse sitam cum area et agris,
» virgultis et nemoribus, cum pascuis et pratis, viis et semitis et
pomni jure, quod in terminis predicte ville Thorse habuimus ..
» vendidimus”.

domus Hildebrandi, huis te Wittelte.

domus Hildebrandi. ao 1298 à 1304, zie domus Herardi.

Hilleboldinc, goed te Wachtum.
Hilleboldinc. dat goet to Hilleboldinc gheleghen to Wachtman

in den kerspel van Dalen, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen

v. b. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 774). Geslachten: Hilleboldincge. — Tyde Hilleboldincge, ao 1382 à 1393 (t. 2. pl., noot 2).

die Hillighe berch, hoogte te Ruinen.

die Hillighe berch. – to Rune up Wyldencampe upgaende teghens

den Hillig hen berch, ao 1421 (chart. Drente).

Hingehus, huis te Uffelte.
Hingehus. in Uffelte ... item Hingeh u's solvit. ., ao 1298 à 1304

(stuk rijksarch. Utr.).

den Hinxtacker, akker te Leglo. den Hinxtacker, ghelegen to Leggele onder der clocken to

Deueren, daer die oestersyde van streckende is an die buermarke, ao 1442 (chart. Drente).

Hobingehus, huis in de » villa” Gasteren en het kerspel van Anlo. Hobingehus. – in villa Ghestre in eadem parrochia (nl. Anlo)...

item Hobingehus, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Hobinge. - in domo H o binge in villa Gesteren, ao 1314 (chart. t. z. pl.).

dat Hoeghevelt, streek in de marke van Dunninge. dat Hoeghevelt. en halven acker opt Hoeghevelt, a° 1498

(chart. Drente). dat Hoegevelt - Ihorst ... dat lant opt Hoegevelt, a° 1573

(Manuaal Dikninge 1572 vlg.); een arve lants gelegen in Dunninger marcke onder de clocke van der IJhorst.. noch een stucke boulants gelegen opt Hoegevelt, ao 1579 (stuk Drente).

onse

Hoeynghe-erve, erf in de marke van Een en het kerspel van NorchVeenhuizen). Hoeynghe erve.

erve ende guet toe Eden ghebieten Hoeynghe erve hues, hoff, maetlant, santlant, veenlant ende wardel .. woo off waer dat gelegen is in den kerspelen van Norch ende Veenhuesen ende in der buerscapp ende marke toe Eden, ao 1487 (chart. Drente).

Hoenrekinghe, goed te Anderen.
Hoenrekinghe. Henric Hoenrekinghe hout dat goet to Hoen-

rekinghe mit sinen toebehoren, gheleghen tot Andren in den
kerspel van Anlo, ao 1381 à 1383 (Lijst der leenmannen v. b.
Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 772).

1) Is Hoeynghe-erve = Haghening he = Haynghe-guet?

« VorigeDoorgaan »