Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Hoenrekingh Coep Hoenrekinck .. versochte an ons

nae doode Roloff Hoenrekinck syns vaders dat guet to Hoenrekingh ge

legen in den kerspel van Anloe, ao 1565 (chart. Drente). Geslachten: Hoenrekinghe. -- Henric Hoenrekinghe, ao 1381 à 1383 (zie boven).

Hoenerkynge. – Ffrerick Hoenerkynge, ao 1531 (Ordelen bladz. 3).
Hoenerkynghe. - Ffrerijck Hoenerkynghe, ao 1533 (a. w.

bladz. 5); Frerijck Hoener kijnghe, ao 1544 (a. w. bladz. 6). Hoenrekinck. Coep (en) Roloff Hoenrekinck, ao 1565

(zie boven).
Hoenrekingh. — Coep Hoenrekingh, ao 1565 (t. 2. pl.).

die Hoepacker, akker te Uffelte. die Hoepacker.

ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

die Hoepmaden, stuk land in de marke en het kerspel van Westerhesselen (Derp).

die Hoepmaden. in den Hoep maden, ao 1421, zie Ade

kynge-guet.

de Hoeve, gebucht in de gemeente en ten N. van de Wijk. de Hooue. ick .. versette ., een stucke landts in de Hoeue.

den stock gelecht voer twe arfsaeten in de marcke van de Wyck, ao 1581 (chart. Drente); een stuck landts in die Hoeue, ao 1588

(stuk Drente). die Houe. een stucke lants in die Houe, ao 1588 (stuk Drente). Geslachten: ten Haue. dat arffe . . in de Oesterburen ., daer .. de oestersydt Arent Jan ten Haue, ao 1547 (chart. Drente).

an

Hoevynghe-guet, goed in de marke van Exlo en het kerspel van Odoorn.

Hoevynghe guet. over Hoevynghe guet .. gbeleghen .. in

der buerscappe tot Exle unde in den kerspel van Oderen, ao 1376

(chart. rijksarch. Gron.). Geslachten: Houinghe.

Lambert Houinghe (gegoed te Benneveld), ao 1419 (chart. Drente).

Houynghe. Jobans Houynghe, cureit was Sleen, ao 1460

(chart. Drente).

de Hof, huis in de gemeente en ten 0. van de Wijk '). den Hoff item Roleff in den Hoff hefft .. betaelt, ao 1570

(Rek. Dikninge 1569/70).

dye Hoffacker, akker op den Elper escb.

dye Hoffacker. ao 1530, zie Bonynghe-hoff.

de Hofwaer, waar in de marke van Duurse.

de Hofwaer. ao 1357, zie de Bullenwaer.

dat Hoghe want, akker vroeger behoorende tot het goed Bettynghe te Pesse.

dat Hoghe want. – over oerren acker, die gheheten is dat Hoghe

want, die van oeldes ghecomen is uuten goede tot Bettynghe toe Pette, ao 1372 (chart. Drente).

Hoytynge-goet, goed nabij Emmen 2).

Geslachten: Hoijtynghe. erff buren yn Myddelaren alze Johan Hoij tynghe, ao 1564 (chart. Drente).

het Holt of Holtveld, buurt onder Anreep. Anreper holte. ene maet achter Anreper holte, ao 1357

(chart. Drente).

dat Holt, (bosch ?) te Uffelte ).

dat Holt. ao 1438, zie Uffelte: Vffelte.

Holte, gehucht in de gemeente en ten Z. O. van Beilen.
Holt. domus ... in Holt, a° 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.);

Holt, do 1417, zie Wedekinghen erve ende guet.
Holte, – to Holte, ao 1387 (chart. rijksarch. Utr.); to Holte..in

den kerspel van Beylen, ao 1397 (chart. t. 2. pl.). Geslachten: ten Holte. Wilm ten Holte (gegoed te Sleen), ao 1484; Roloff ten Holte, ao 1498 (charters Drente).

opten Holte, huis te Uffelte )

1) Zekerheid, dat hier werkelijk de Hof in de Wijk wordt aangewezen, verkreeg ik nog niet. Men vindt o. a. ook een de Hof ten westen van Broekhuizen.

2) Vermeld bij Magnin, Kerkelijke geschiedenis van Drenthe, Bijlagen bladz. 34. 3) Staat „dat Holt” in verband met „opten Holte”?

opten Holte. -- gis 1438, 1439 (charters rijksarch. Utr.). Geslachten: opten Holte. - Leffert opten Holte, ao 1438; Aelbrecht opten Holte, ao 1439 (t. 2. pl.).

Holtinge, gehucht in de gemeente en ten N. van Havelte.
Holting besiden Holting essche, ao 1438, zie Uffelte:

Vffelte.

Hommemangoit, goed in Drente?
Hommemangoit. ao 1361, zie Aldelbenekinge: Oldebone-

kinghe goit.

den Hondebrynck, erf te de Wijk of Coecange"). den Hondebrynck. dat eerve ende guet gheheiten den Honde

brynck, ao 1481 (chart. Drente).

die Hoppenhoff, goed te Broekhuizen? die Hoppenhoff. - Ihorst. Broeckhuzen .. item Arent Wylms by

de moele .. holt.. , mudde rogge in van den Hoppenhoff op den moelenberch, 2° 1572 (Manuaal Dikninge 1572 vlg.).

die Hoppenkamp, stuk land te .

in Drente 2). die Hoppenkamp. angainde demm Hoppenkamp, ao 1553

(Ordelen bladz. 286).

die Horst, goed te Zuidwolde. die Horst. – dat goet ende tyenden, dat .. gheleghen is in den

kerspel van Zuutwolde, outghesproken dat vierendel van der Horst sonder tienden, ao 1363 (chart. huis Echten); Johan Berens up die Horst, ao 1563 (chart, Drente).

die Hortenberch, goed op den Wildencamp onder Ruinen. die Hortenberch. al den alinghen tyenden .. over al dat erve

ende guet, dat dat cloester to Dickenynghe ligghen hevet in der marke to Rune, uutghesproken .. den halven groven tyenden over den Hortenberch gheleghen op Wildencampe, ao 1408 (chart. Drente).

1) Vergelijk Magnin, De voormalige kloosters in Drenthe, 2de druk bladz. 134. 2) Die Hoppenka mp lag in de jurisdictie van drost en 24 etten en dus in Drente.

Houwinge-goed, goed in de marke van Ballo en het kerspel van Rolde.

Houwinge goed. Henric Mepesche hout dat goet gebieten

Houwinge goed in der buerscap to Banlo gheleghen in den kerspel van Roelde, ao 1382 à 1393 (Lijst der leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 773).

ten Hove, huis te Halen. ten Hove. domum dictam ten Hove sitam in Halen, ao 1370

(chart. Drente).

ten Hove, huis te Uffelte.

ten Hove. — ao 1439 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: toen Hove Janes goet toen Hove to Heslen, ao 1342 (chart. rijksarch. 's Grav.).

ten Hove. – Coenraet ten Hove (ontvangt in erfpacht goederen te Uffelte), ais 1438 (chart. Drente), 1439 (chart. rijksarch. Utr.).

Hoveldinc, huis te Leglo.
Hoveldinc. apud Leggele domus Hoveldinc, ao 1298 à 1304

(stuk rijksarch. Utr.).
Haveldinge. - (het goed) Haveldinge (in het kerspel van Deveren),

ao 1506 (chart. t. z. pl.).

Hovinghe-goet, goed in de marke en het kerspel van Vries.
Hovinghe goet, - toe Vrees,

toe Vrees, ao 1413 (chart. Drente). Geslachten: Hovinge. Jacobus Hovinge .. necnon omnes markenoten in marka de Witten, ao 1302 (chart. Drente).

Hovinghe. - Clawes Hovinghe (te Anlo?), ao 1359 (chart. rijks

arch. Utr.). Houinge. Henrick Houinge (te Anlo), ao 1496 (chart. Drente). Hoeuinge. – Boele Hoeuinge (te Anlo), ao 1496 (t. z. pl.); Henrick

Hoeuinge toe Dwrse unde Roeloff Hoeuinge toe Haelen, ao

1561 (chart. Drente). Hoouynge. – Roeleff Hoeuynge tPeele, ao 1570 (chart. Drente).

).

Hoxkingehus, huis te Uffelte.
Hoxkingehus. – in Uffelte.. item Hoxkingehus solvit, a° 1298

à 1304 (stuk rijksarch. Utr.).

de Hugt, gehucht in de gemeente en ten Z. van Ruinerwold '). die Huucht. -- in der Huucht up Buddyncwolde, ao 1429 (chart.

Drente); in der Huucht, ao 1553, zie die Brandeweere:d Bran

deweer; Roeleff in die Huucht, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570). die Hucht. tot endes van der Hucht, ao 1430; in den kerspel

van Buddingwolt op der Hucht, a° 1459 (charters Drente); Blidensteden, .. item Jan ter Haer in de Hů cht, a° 1543 (Manuaal Dikninge 1543 vlg.); Steuen in die Hucht, ao 1570 (Rek. Dikninge 1570); Thorst, Broekhuzen .. Steuenn in die Hucht, ao

1576 (Manuaal Dikn. 1572 vlg.). Huecht. onder de klocke tho Blijdensteen in de Huecht,

1521 (chart. Drente).

ao

Huysloe, te Halen, zie Vuesloe.

dije Hullentte, deel der meente van Ansen,

dije Hullentte. ao 1574, zie Ansen: Anssen.

Hulsforde, vroeger een (gehucht?) tusschen Coevorden en Dalen 2). Hulsforde. peticionem .. faciendam in Hulsforde, ao 1328

(chart. rijksarch. Utr.); buten Hulsforde, ao 1384 (chart. rijksarch. Gron.); tot Hulsforde, ao 1395 (Divers. I Fred. de Blanc

kenhem fol. 30 vlg.). Hulsfoerde. - extra terminos videlicet Hulsfoerde, ais 1344, 1368

(charters rijksarch. Gron.); tot Hulsfoerde, ao 1397 (chart.

Staatsarchiv Münster).
Hulsworden. dummodo .. episcopus .. in propria persona Huls-

worden.. venerit, a° 1344 (chart. rijksarch. 's Grav.).

Hummelding, goed onder Uffelte.

Hummelding - ao 1404 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Hummelding. Godeken Hummelding, ao 1404 (t. 2. pl.).

Munynge-guet, goed in de marke en het kerspel van Diever. Hunynge guet, ende eerf myt maden twe werdeel. . alst gelegen

is in der marcke ende kerspel to Deueren, ao 1409 (chart. Drente).

1) Is de Oesterhucht de Hugt?
2) Vergelijk Magnin, Geschiedk. overzicht, IJ. I, bladz. 87 noot.

« VorigeDoorgaan »