Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Hunynghen eerfue. ao 1409 (t. 2. pl.).

Hunynghe huys. -- ao 1409 (t. 2. pl.). Geslachten: Huninge. - Johan Huning e, ao 1442, zie Danninge-haue.

Husinga, huis te Benneveld.
Husinga. in domo Husinga apud Bonevelde, ao 1287 (chart.

Drente)
Husinge decima domus in Bonevelde Husinge, ao 1301; decima

domus dicte Husinge, site apud Bůnevelde in parrochia Suele, ao

1303 (charters Drente). Husinghe. — ao 1335, zie A vekinge: Auekinghe. Geslachten: Husinghe, - Albert (en) Coenraet Husinghe (gegoed te Benneveld), ao 1419; buren van Bonevelde .. als . . Roelf Husinghe, ao 1419 (charters Drente).

Husinge-arve, erf te Peelo.
Husinge arve. dat Husinge arve toe Pele, ao 1559 (Ordelen

bladz. 351). Geslachten: Husynge. buer van Wytten als .. Johan Husynge, ao 1534 (atuk Drente).

Husingehus, huis in de » villa” Gasteren en het kerspel van Anlo. Husingehus. - in villa Ghestre in eadem parrochia (nl. Anlo)..

item Husingehus, ao 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Husynghe. - erff buren yn Myddelaren alze .. Johan Husynghe, ao 1564 (chart. Drente).

Husingehus, huis in de »villa” Loon en het kerspel van Rolde. Husingehus. item decima in villa Loen, que est in parochia

Roetlo ... item Husingehus, 2° 1298 à 1304 (stuk rijksarch. Utr.). Geslachten: Huesynge. Johan Huesynge tLoen, ao 1570 (chart. Drente).

Iddickinghe-goet, goed te Westdorp.

Iddickinghe goet. ao 1381 à 1383, zie Westdorp: Westorpe.

Ybinghe, goed te Uffelte in het kerspel van Westerhesselen (Derp).

Ybinghe. - do 1503 (chart. rijksarch. Utr.).

Yde, gehucht in de gemeente en ten N. van Vries.

Yde. nomina fidejussorum sunt hec: de Elethe .. de Y de Hen

ricus Blinkinge, ao 1323 (chart. rijksarch. Gron.); Rolof Polleman
hout.. item die grůyt tot Yde, item Wrentynge goet tot Yde..
gheleghen in den kerspel van Vrees, ao 1381 à 1383 (Lijst der
leenmannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 776); een moelen-
huys ende twee mudden rogghen gelegen toe Yde.. ende twee
mudden roggen gelegen toe Wynde, buerscappen des keerspels toe

Vrees, ao 1487 (chart. Drente).
Ide. Houeman toe Ide,'qis 1544, 1557 (Ordelen bladz. 148, 332).
Ie. Houeman toe Ie, ao 1557 (a. w. bladz. 315).
tHye. – Jan Hoeueman to tHye, ao 1560 (a. w. bladz. 360).
Hyde. Hoeueman tHyde, ao 1560 (a. w. bladz. 373).

Ykinge, goed in de marke van Witten.
Ykinge. [in] marka de Witt Jen ... Ykinge, ao 1302 (chart.

Drente).
Ykinghe guet. – uut Ykinghe guede.. ghelegen toe Witten in

den kerspel van Rolde, ao 1458 (chart. Drente).
Ykijnge. ijegen Ykijnge aver, ao 1542 (Ordelen bladz. 114).
Geslachten: Ykinge. – Johan Ykinge .. buur to Seyen, ao 1461;
Johan Ykinge.. als buur to Zeyen, ao 1468 (charters Drente).

Ikynge. - Ludeken Ikynge, ao 1478 (charter Drente).
Yckinge. — Jacob Yckinge, ao 1560 (Ordelen bladz. 360).

Kale kluft, gehucht in de gemeente en tén N. van Ruinerwold.
Kale buerscap.

dre rode landes in de Kalo buerscap, ao 1419 (chart. Drente).

Kalteren, gehucht in de gemeente en ten N. W. van Diever. Kaltheren. – Roerynghe goet (te) Kaltheren (in het kerspel van)

Deveren, ao 1481 (chart. rijksarch. Utr.).
Kalteren. thoe Kalteren, ao 1598 (Ordelen bladz. 386); toe

Kalteren, ao 1600 (a. w. bladz. 411).
Calterenn. toe Calterenn, ao 1600 (a. w. bladz. 419).

die Kamp, gedeelte der marke van Grollo in het kerspel van Rolde.

die Kamp. ao 1450, zie Schoonlo: Scholo.

Kampen, buurt tusschen Coevorden en Schoonebeek.

Campen. - abbatisse et conventui beate Marie in Campen'), ao

1254 (chart. Overijssel); abbatissa et conventus . . domum in Campen

juxta Covordiam .. reddiderunt, a° 1259 (chart. Drente). Geslachten 2): Campinc. Johannes Campinc (vorig eigenaar van het onder Campen genoemd huis), ao 1259 (chart. Drente).

Campinge. - Wilm Campinge als buur toe Sleen, ao 1484 (chart.

Drente).

die Campessche woerd, stuk land te Holte. die Campessche woord. a° 1417, zie Wedekingben erve

ende guet.

Campinge, huis in het kerspel van Meppel.

Campingo. – ao 1438 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Campinge. Johan Campinge, ao 1438 (t. 2. pl.).

Campinge, huis te Uffelte.

Campinge. - do 1438 (chart. rijksarch. Utr.). Geslachten: Campinge.

Rembolt Campinge, ao 1438 (t. 2. pl.).

een

Camppinge-erve, goed in de marke van Een en Donderen en het kerspel van Norch-Veenhuizen.

Camppinge erve. erve ende guet gehieten Camppinge

erve.; in den kerspell van Norch ende Veenhusen ende in der

marke toe Eden ende Donre, ao 1491 (chart. Drente). Geslachten: Campinghe. Sweder Campinghe (te Anlo?), ao 1359 (chart. rijksarch. Utr.); Hille Campinghe (priores te Assen), ao 1429; buer van Seyen als Johan Campinghe, ao 1466; Aleff Campinghe (gegoed te Zeyen), ao 1509 (charters Drente).

Campinge. – Johan Caipinge (buur te Zeijen), ais 1457, 1461;

Henric Campinge (te Zeyen), ao 1468; Johan Campinge.. toe Peyse, ao 1479; buren thoe Vrees als .. Johan Campinge, ao 1520; Tonnis Camping e, ao 1588 (charters Drente).

1) Na de verplaatsing van het klooster naar Assen werd gesproken van: „in claustro „Campi sancte Marie in Ascen” (ao 1287, chart. Drente).

2) In 1298 à 1304 was te Uffelte gegoed een Jacobus de Campo; in 1338 vond men in Drente een Jacobus de Campis (dezelfde ?). In de 16de eeuw bestond in Drente een geslacht van den Campe (eenmaal van den Camp genoemd); in 1579 kocht Johan van den Campe land in de marke van Dunninge.

Johan Campynye (te Zeyen?), ao 1459 (chart.

Campynge.

Drente).
Campinghen.

Tonnys Campinghen, ao 1588 (chart. Drente).

die Karckacker, stuk land in de marke van Leglo en het kerspel van Diever.

[merged small][ocr errors][merged small]

tKarckenlandt, stuk land in de Hugt in het kerspel van Blijdenstein.

tKarckenlandt. — ao 1553, zie die Brandeweere:d Brandeweer.

Karsloot, water bij het Peizer diep in de marke van Roden.

Karsloot. - ao 1573, zie Heemdyck.

Sunte Katrinen lant, stuk land te Blijdenstein in het kerspel van Buddingwolde 1).

Sunte Katrinen lant. een erve.. toe Blydensteden in den kerspel

toe Buddingwolde . . dairvan .. an die westerside Sunte Katrinen lant, ao 1424 (chart. Drente).

Keershorne, (stuk land?) bij het Peizer diep.
Keershorne. noch bet een aelstall gewest by Keershorne in

Peisser deep, ao 1563 (chart. Drente).

de Kinkhorst, huis (voormalig kasteel) ten W. van Meppel. Kynchorst. nederbrekinghe myns hueses toe Kynchorst, ao

1513 (chart. Drente).

Kippingheshove, goed te Nijeveen.

Kippingheshove. - ao 1418 (chart. rijksarch. Utr.).

Klatering, gehucht in de gemeente en ten N. 0. van Beilen.
Geslachten: Klateringe.

Jacop Klateringe, ao 1519; Henrick toe Klateringe, ao 1553 (Ordelen bladz. 19 en 278).

Clateringe. Jacob Clateringe arfgenamen, ao 1554 (a. w.

bladz. 290).

Kleckynge, goed te Oosterhesselen.

1) Is dit een eigennaam voor een stuk land te Blijdenstein of wordt hiermede slechts aangewezen land behoorende aan het St. Catharina-altaar in de kerk te Blijdenstein ?

Kleckynge.

Tussen den drosten .. unde een deel bueren van Oisterhesselen, alze van Kleckynge, ao 1520 (Ordelen bladz. 25).

van

de Klenke, goed aan het Drostendiep in de gemeente en ten 0. Oosterhesselen.

die Clenkenn. dat hie hem ter Clenkenn gevaerenn hadde,

ao 1569 (Rek. Dikninge 1568/9). die Klenke. — ter Klenke gevoert, ao 1577 (Manuaal Dikninge

1572 vlg.). Geslachten: Clenke. — Gerardo dicto Clenke, ao 1259 (chart, Drente); Gerardus dictus Clenke, ao 1263; Gherijds Clenken broder, ao 1324 (charters rijksarch. Utr.); contra Johannem Clenke, ao 1383 (Judiciaal Floris v. Wevelinchoven, fol. 79 verso); jonkere Bertolde Çlenke, ao 1419 (chart. Drente).

Clencke. – Gherijd Clencke, ao 1324 (chart. rijksarch. Utr.); Johanne

Clencke (Judic. Flor. v. Wevelinchoven fol. 113); Johan Clencke, myn broder (nl. van Roloff van Echten), ao 1428; Claws Clencke..

buur toe Sleen, ao 1484 (charters Drente). Clencken ?). ghelovet .. Gerid Clencken, a° 1324 (Schuldreg.

v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 41); over Johan Clencken

guet to Schonloe, ao 1490 (chart. Drente). Clenc. fidejussores de Drenthonibus ... Gerardus Clenc, ao 1325

(Schuldreg. v. Budel, M. Reg. en Rek. bladz. 106). Klenke(n). Heyne Klenke .. ende Henric Lanchore .. hadden

vercoft een steenhues .. beholden Heynen Klenken vors. quartyer ende twelef scilde rente, ao 1374 (chart. rijksarch, Gron.);

Johan Klenke Ludekens sone, ao 1480 (chart. Drente). Klencke. Gherloch Klencke, a° 1381 à 1383 (Lijst der leen

mannen v. h. Sticht, M. Reg. en Rek. bladz. 742); voer Johan Klencke, mynen broder (nl. van Steuen van Runen), ao 1437

(chart. Drente).
Clenken"), - geloeft .. an Johan Clenken, ao 1383 (Judiciaal

Flor. v. Wevelinchoven, los blad bij fol. 77 verso); gheerft., van
Johan Clenken aren zoon (nl. van Agnese, weduwe zaligen Arnoldes
Huzekens, heer in voertyden to Runen), ao 1421; die blecke, die
hij van Wemme Clenken hadde, ao 1438 (charters Drente).

een

1) Wijst de slot-n misschien op een verbogen vorm ?

« VorigeDoorgaan »