Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Stack
Annex

15
N6

V.5

DRENTSCHE PLAATSNAMEN

DOOR

J. G. C. JOOSTING.

..

NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA.

Geschiedkundig Onderzoek

DER

NEDERLANDSCHE AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN,

ONDER REDACTIE VAN

PROF. DR. J. H. GALLÉE, PROF. DR. H. KERN, DR. J. W. MULLER

EN PROF. DR. H. C. ROGGE,

UITGEGEVEN DOOR HET

Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.

Vde D E E L.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

VOORHEEN

E. J. BRILL.

LEIDEN 1901.

TER TOELICHTING.

Bronnen: – De archieven der abdijen te Assen en Dikninge;

De charters verder aanwezig in het depôt van 's rijks archieven in Drente;
Het oorkondenboek voor Groningen en Drente;
Mr. S. Muller Fz., De registers en rekeningen van het Sticht (Werken

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, N. R. Nos, 53, 54);
Mr. S. Gratama, Drentsche rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e eeuwen

(Werken Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vader

landsche recht, 1ste Reeks No. 17); Mr. J. G. Ch. Joosting, Ordelen van den etstoel van Drenthe, 1518–1604

(Werken derzelfde Vereeniging No. 16). Aanwijzing der bronnen: - De plaats, waar iedere spelling gevonden

wordt, is aangewezen door vermelding van den aard van het stuk, waarin die spelling voorkomt.

Alle stukken ouder dan 1402 komen voor in het Oorkondenboek voor Groningen en Drente "). Voor spellingen van jongeren datum is de plaats aangewezen, waar zij gedrukt gevonden wordt, wanneer de

naam van den bewerker van het werk voor nauwkeurigheid borg bleef. Afkortingen: - Omtrent de af kortingen valt niets mede te deelen ; zij

zijn, naar ik vertrouw, zoo genomen, dat zij in het gebruik geen moeite opleveren

1) Gedeeltelijk ontleend aan andere werken, als de Registers en rekeningen van het Sticht enz., in welk geval dit laatste werk is aangehaald.

« VorigeDoorgaan »