De vrijmaking der friesche kerk: onderzoek naar recht en roeping der friesche gemeenten tegenover "de floreenplichtigen van den hervormden godsdienst" in zake het beheer der kerkelijke goederen en inkomsten bevattende rechtskundige adviezen van B. J. Gratama en B. J. Lintelo Barn de Geer van Jutphaas

Voorkant
J. J. Wiarda, 1875 - 118 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 115 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Pagina 118 - FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Pagina 118 - Op datzelfde tijdstip vervallen tevens de provinciale reglementen op de administratie der Kerkelijke fondsen en op de kosten van eeredienst bij de Hervormde Gemeenten en alle andere op dat beheer betrekking hebbende besluiten of reglementen, welke bij de afkondiging van dit besluit van kracht zijn.
Pagina 113 - ... wij statueeren bij dezen, dat tot het opnemen der Kerkerekeningen, en tot het stemmen van nieuwe Kerkvoogden, ten Platten lande, moeten worden opgeroepen de floreenpligtige ingezetenen van den Hervormden Godsdienst...
Pagina 87 - dat tot het opnemen der kerkerekeningen en tot het stemmen van nieuwe kerkvoogden ten platten lande, moeten worden opgeroepen de floreenpligtige ingezetenen van den Hervormden godsdienst, en dat daarvoor gehouden moeten worden alle, die in de Hervormde Kerk gedoopt zijn en tot geen ander kerkgenootschap zijn overgegaan...
Pagina 100 - Elke gemeente voorziet in de kosten van haar lager onderwijs, voor zooverre die niet komen ten laste van anderen of op andere wijze worden gevonden", terwijl in art.
Pagina 116 - Mj hel beheer der goederen van de Hervormde Kerk te doen ophouden en te dien aanzien aan die Kerk gelijke vrijheid te verzekeren als door andere gezindheden genoten wordt...
Pagina 118 - De bepalingen der provinciale reglementen op de administratie der kerkelijke fondsen en op de kosten van eeredienst bij de Hervormde gemeenten...
Pagina 93 - De Provinciale reglementen op de administratie der kerkelijke fondsen en op de kosten van eeredienst bij de Hervormde gemeenten en alle andere op dat beheer betrekking hebbende besluiten of reglementen, welke bij de afkondiging van dit besluit van kracht zijn.
Pagina 117 - Collegie van toezigt op het beheer der goederen van de Hervormde gemeenten bestaat uit veertien leden.

Bibliografische gegevens