Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Wille, in de G EN EEsku N DE en NAT U U R-
EYKE H1st oR1E , buiten ons Vader-
land uitkoomen.

[merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

. . . . . . . . . . . . .

VOOR BERIGT.

1 o .a is - sv 't Y * * * * e . % S&ET groot genoegen, waarmede deeze Na"H) mr. en Geneeskundige Bibliotheek is ontKo vangen, en de algemeene goedkeuring, 8848: dezelve by oordeelkundigen heeft tig hangen, zyn gegronde redenen, waardoor en aangespoord worden, om dit werk (dat, als een het begin van alle nieuwe ontdekkingen, door geheel

Erijn in alle deelen der Geneeskunde en Natuurlyke

H#hwit gemaakt, en in vreemde taalen beschreein, aantemerken is) met alles mooglyke vlyt en mowkeurigheid voort te zetten, en, hoe langs 'zoo milliger en vermakelyker te maaken. Eer wy egter in het tweede deel overgaan, moeten wy onze Leezit, verwittigen van eenige veranderingen, welke, in verbittering van het werk verstrekkende, aan hn, gelyk wy met reden vertrouwen konnen, niet maangenaam zyn zullen. * * * * . . . Wy hebben begreepen, dat het voor zulke Leezers, "dien het aan den tyd of aan de gelegenheid onthtttt, om de werken, door sommige der Schryvers, van welker schriften wy, een uittreksel geeven, aanalt, nateslaan, nuttig en vermakelyk zyn zou

*, indien wy, somtyds, by wyze van aanmerkingo of nooten, uit zoodanige werken bybragten de #Magen van anderen, het zy die de meening van " voorgedraagen Schryver bevestigen, met waar"ingen ophelderen, of om verre werpen, en daarOm hebben wy beslooten, ons werk niet alleen hiermede te vermeerderen, maar ook, ten anderen, zonderlinge &#vallen, met die van onze Schryvers overeenkomende, " andere, schoon niet aangehaalde, en hen somtyds "bekende, boeken by te brengen.

[graphic]

Om deeze redenen, als ook wegens de groote menigte van nuttige boeken, welke jaarlyks in alle landen uitgegeeven worden, en wier inhoud wy, om aan ons plan te voldoen, moeten mededeelen, zien wy ons genoodzaakt, het getal der jaarlyks uitkomende stukjes niet tot vier te bepaalen, maar na dat der uitgegeeven werken te schikken, en daar en boven ook elk stuk twee bladeren grooter te maaken, dan die van het eerste deel. Dit zouden wy konnen voorkomen, indien wy van sommige boeken korter uittreksels opgaven, doch, alzoo wy dit werk niet alleen uitgeeven voor hen, die, verre in deeze weetenschappen gevorderd zynde , uit hetzelve eenvoudig zouden willen leeren , welke boeken in 't licht gegeeven worden , en of in dezelven zoo veel merkwaerdigs gevonden wierd, dat sy het raadzaam zouden konnen oordeelen, de werken zelve te leezen, maar ook schryven voor zulken, die, zich op het een of ander gedeelte der Geneeskunde toeleggende, of in de Natuurlyke Historie vermaak scheppende, in de vreemde taalen onbedreeven zyn, en aan wien derhalve niets onaangenaamer zyn kan, dan dat sy telkens tot de voorgestelde boeken, voor hen onverstaanbaar, geweezen worden, zelfs in zulke zaaken, waarvan men gemaklyk een volleedig en zoodanig uittreksel geeven kan, dat het onnoodig is, de werken zelve in te zien, denken wy, aan onze Leezers aangenaamer te zullen zyn, dat wy, voor het overige, voortgaan op den zelfden voet, als wy begonnen hebben, te meér, daar, naar maate van de opgenoemde verbeteringen, het verschil in den prys zeer gering is.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Gesellschaften Mitgliede. Drey und Zwanzigster Band. Hamburg und Leipzig, bey Grunds Witwe, und Adan Heinrich Holle 1764. 8°. 1. alPhab, tab, an. 7.

A 3 Ver

« VorigeDoorgaan »