Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Deel 1

Voorkant
J. Noorduyn, 1839
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 31 - Justitie neemt, onverschillig tot welken landaard partgen behooren, in eersten aanleg kennis: 1į. van alle geschillen in zaken van prijzen en buit, die door schepen van oorlog van den Staat, of door schepen bij particulieren uitgerust en van commissiŽn of lettres de marque...
Pagina 31 - De leden van de Staten-Generaal, de hoofden der departementen van algemeen bestuur, de leden van den Raad van State, de Commissarissen van den Koning in de Provincien, staan te regt voor den Hoogen Raad, wegens alle misdrijven, gedurende den tijd hunner functien begaan.
Pagina 51 - ... dienen in tijden van oorlog en gevaar, tegen de „aanvallen van den vijand. In andere gemeenten „worden, in tijd van vrede, rustende schutterijen „ingesteld, welke ingeval van oorlog, gezamenlijk „met de vorengemelde dienen als een landstorm , „tot verdediging des vaderlands.
Pagina 119 - BelgiŽ eene nieuwe weg mogt zijn aangelegd, of een nieuw kanaal zijn gegraven, tegenover het Hollandsche kanton Sittard, aan de Maas uitkomende, zoude het aan BelgiŽ vrijstaan, om aan Holland te vragen, hetwelk zulks in deze veronderstelling niet zoude weigeren, dat gezegde weg of gezegde vaart, in overeenkomst met hetzelfde plan, geheel en al op kosten en voor rekening van BelgiŽ, door het kanton Sittard heen, tot aan de grenzen van Duitschland verlengd werden.
Pagina 27 - Nobilitat gevonden wordt, zonder kroon op een gouden ster geborduurd op den rok aan de linkerzijde, en het juweel van de Orde aan een lint vier vingeren breed en ťcharpe van de regternaar de linkerzijde.
Pagina 59 - De eerste of hoogste uit dezulke, die — boven en behalve eene grondige ervarenheid in onderscheiden vakken van het Lager Onderwijs, en inzonderheid in de grondbeginselen en beoefening eener oordeelkundige Leerwijze — in de Aardrijks- en Geschiedkunde goede bedrevenheid bezitten, met de Natuur- en Wiskunde wel bekend zijn, en in beschaafdheid van verstand uitmunten.
Pagina 34 - ... nemen insgelijks, behoudens hoger beroep, kennis van de rechtsvorderingen tot ontruiming van huizen, gebouwen, woningen, pakhuizen, stallen, zolders, kelders en andere onroerende zaken, zonder onderscheid van het bedrag der huur, indien de huurder geen schriftelijk bewijs van bestaande, vernieuwde of verlengde huur te berde brengt, en in gebreke blijft het perceel te ontruimen. Oude tekst = Nieuwe tekst, behoudens dat er stond „onroerende goederen" in plaats van: „onroerende zaken".
Pagina 51 - In alle gemeenten , welker bevolking binnen den besloten kring of omtrek der gebouwen 2500 zielen en daarenboven bedraagt, worden alsvari ouds schutterijen opgerigt , tot behoud der inwendige rust.
Pagina 35 - ... of afzonderlijk , zonder aanzien of die straf al dan niet gepaard gaat met de verbeurdverklaring van eenige voorwerpen.
Pagina 31 - L, a. 78, 1į. a.) iĽ) 90. De arresten door den hoogen raad ter eerster instantie in burgerlijke zaken gewezen, zullen onderhevig zijn aan revisie, overeerikomstig de bepalingen van het wetboek van burgerlijke regtspleging c).

Bibliografische gegevens