Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

, van U te zien, ben ik door een toeval ont, dekt; uw eerste Luitenant, die my gevangen , boud, kan uw zeggen boe; - om 's Hemels , wil, red my uit zyn geweld, op dat ik tot »myn. Vader mag wederkeeren, om te zien , of die my wil vergeven 't geen ik gedaan , heb, zoo niet, om in 't afgelegenfie : des , Werelds myne fchande met myn leven te

«, 847,44gert, -- --
,,Zy onderschreef den Brief niet, ook was
» 't niet noodig voor iemant die de hand zoo
, wel kende; de Luitenant liet toe dat ze
% dien verzegelde, zonder zelf te doen bly-
,ken dat hy verlangde den inhoud te weten,
g, en gaf zyn woord van eer, om dien op 't
% zelve uur den Kapitein in handen te geven,
, en, welk een antwoord hy ook kreege,
, het terugh te brengen. -
, 'T Is zeker dat hy toen eenig meerder
, licht kreeg in die verwarde zaak; - hy
, twyffelde niet, of de liefde voor den Ka-
,,pitein was haar beweegreede. - Maar 't
is denkelyk dat hy teffens dagt er meer
, tufchen hen moest omgegaan zyn, als zy
»wezentlyk aan fchuldig waren. -
,,Het edelmoedigh belang, niet te min, 't
, geen hy nam in haare jeugt en fchoonheit,
, maakte hem ongeduldig om te zien op
, wat wyze haaren Minnaar dien Brief zou-
, de aanneemen, dus liep hy fchielyk naar
, deszelfs Logement, alwaar hy alles in
, verwarring vond, zynde een groot getal
, Gerechtsdienaars, en ander Volk, rondom
, de deur, en de Kapitein in zyn kamer,
-- - - - G 3 ,,in

[graphic]

,,in een zeer hevigen woorden stryd, met * , drie andere Heeren, welken hy niet ken», de. dat De grond van dit gefchil, was, - dat , ,,Zoo dra Aliena aan 't huis van haar Va, der gemist wierd, en na 'er alom op 't , ftrikste gezogt was, men toevalligh ont, dekte, waar ze haar kleederen veranderd , had, en welken kleed zy had uitgekooe, zen:-dit deed natuurlyk giffen met welken , oogmerk dat alles geschied ware ; maar , niemant kon denken, dat een zoo jong en ,,onbedreven wicht, zulk een onderneeming 2, uit eigen beweging alleen gedaan had; , zy moest er zeke:ïyk aanraders en helpers 2, in hebben: - en wie, buiten de Kapie, tein, kon men denken dat er de hand aan , had? - dit alles wierd als een volkome , zekerheit by de ouderen en bloedverwan, ten gesteld, en men twyffelde niet, of , zy het eens zynde, was hun genoomen , afscheid maar een voorwendzel geweest, 2, terwyl ze in den grond elkanderen verstaan 2, hadden. ,,Tegen den Kapitein ingenoomen, even , of zy van de zaak verzekerd waren, wilde , zy 'er de hoogste voldoening van hebben, 2,zy deeden hunne aanklagt by den Regh, ter, en kreegen verlof om 't Schip te mo, gen doorzoeken, en haar uit handen van , den Verleider te rug te brengen: - om dat », te doen, hadden zyde vereifchte Gerechts, dienaars met hen te 's Gravezand gebragt, , en hadden den verderen bystand die er : 32 C1G

[ocr errors]

, die plaats zelf nodig was bekomen. , NIET TE MIN, alvoorens zy tot dade, lykheeden overgingen, vervoegden zy zich , aan het Huis van den Kapitein, op hunn' , aankomst berigt zynde, dat hy nog niet , aan boord gegaan was. - De Vader, , de Oom, en de Neef van Aliena, die al, le hier gekomen waren, waren in 't eerste , zeer haastig, en beduidenden Kapitein, in , onbekrompe spreekwyzen, hoe lafhartig , en onedelmoedig het was, een Jonge Dogh, ter van braven huize, welke hy met een , uiterlyk fatzoen aangezogt had, te verlei, den, tot het verlaten van hare Maag, fchap, om hem zoofchandelyk na te loo, pen: - De Kapitein, van de zaak niets , wetende, en zich beledigd vindende, -, ontkende alles opgelyken toon, 't geen de , woorden nog des te hooger deed ryzen: , de Qom die eenig aanzien had by de Ad, miraliteit, zei, dat hy zyne aanstelling , zou doen intrekken, en men deed hem ver, fcheide andere bedreigingen, en zoo was , de verwoedheit van allen, op 't hevigste ge% worden, toen de Luitenant inkwam. , DIE, eenige woorden over en weder , aangehoorthebbende, ontdekte wel haast, , wat de oorzaak was , van 't geen, waar , over hy by 't inkomen zich zoo verwon, derd had. - Hy zei daar op tegens de , maagfchap van Aliena, houd op Heren, uwe -, drift gaat te verre; en ik durf uw verzeke, ren dat gy 't erkennen zult, zoo dra uw ze de :: van de zaak zal bekend we- G 4 »» Zet! : ::n: - ik geloof, vervolgde hy, de enige :Perfoon te zyn, die in Jtaat is dat geheim % op te helderen, maar alvorens ik dat doe, : verzoek ik deezen Brief aan myn Kapitein % te mogen geven, by wierd my deeze: mor: ,gen, onder verpanding van myn w00rd van , Eer, toevertrouwd. . ) . . . . . . :Ni: alleen de Kapitein, maar zy die ,,hem kwamen beschuldigen, waren verwon, derd, en de eerste schielyk den Brief nee:mende, las dien met veel verbaaftheit, 't , geen uit zyn houding genoeg te zien was; , hy wandelde eenige reizen met een zeer , groote ontroering de Kamer op en neder, ::- stond stil-wandelde, - en ftondwe,,derom stil, als onzeker hoe zich te gedra :gen, in een omstandigheit die gewisselyk : eenig beraad noodig had. - Intufchen , hielden de Oom en de Vader aan, met de , Doghter van hem te eiffchen, en of hy haa:

[graphic]
[ocr errors]

, dat de yver tot het handhaven van zyn ; eigen roem, hem meerder aanzette, als

, die van een Juffer, welke hy eertyds als

, aangebeeden had, kan niet gezegt werden, , maar hy fmeet den Brief op een veragte, lyke wyze op tafel, en zei hen, zykonden , dien lezen, en dan de Juffer gaan zoeken, , die ze hier zoo trots van hem af eifchten; , 'er by voegende, dat hy geen oorzaak was , van de mispaffen van dat Meisje, deed ze , onbedagtzaame Dingen, haar Qpvoeding, , en niet zyne Verkeering, moest het geweeten worden, - "-" - » , DE s

,,DE Vader ziende dat het zyn Doghters » hand was, las den Brief, met eene aan, doening die niet te zeggen is, en dien aan , zyn Broeder overgevende, borst hy uit: , VVaar, - en wie is de Luitenant, in wiens , magt myne Doghter gevallen is, - :: ben ik, zei de Luitenant, en was , het niet om myn Kapitein te zuiveren van , eene laage befchuldiging, zoo zoude ik niet , gerept hebben van 't geen ik nu openbaaren » m0et. . ze , HY verhaalde daarop, hoe Aliena by , hem gekomen was, de aanhouding daar zy , meede verzogt had aan boord te mogen , gaan, en in 't kort alles, zonder iets aan , de waare omstandigheden by te voegen. . , DIT bragt de Vader en Oorn van Aliana , in de grootste verlegenheit: - ieder zaak , op zich zelven bewees de onfchuld van den , Kapitein: en die Bloedverwanten, even als , ik, waarde Jufferen, die haare Vrindin ben, , moesten de Dwaasheit van de ongelukkige , Meid erkennen; ieder zag nu van schaam, te voor zich neder; - de Kapitein kreeg , zelf medelyden met hunne neerslagtigheit, , en ik twyffel niet, of zyn hart was aange, daan over Aliena: - Kom, zei hy tegen , de Luitenant, in zoo vrolyken toon als hy , konde, laat ons uwe gevangene gaan zien, , en eens booren wat losgeld er voor gevraagt - word. - , st » ,,DE Luitenant antwoordde alleen met , een diepe buiging, en bragt hen onmidde, lyk daar zy de ongelukkige Aliena vonG 5 »den,

« VorigeDoorgaan »